Översiktlig planering

Den kommunomfattande översiktsplanen ska tillsammans med fördjupade översiktsplaner för olika områden och övergripande program ge stöd för mer detaljerad planering.