Detaljplanering

En detaljplan är ett dokument som anger hur ett begränsat område ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.