Sök inom Täby kommun

 1. Söka gymnasium

  Gymnasieantagningen Storstockholm är ett gemensamt antagningskansli för Stockholms läns kommuner samt Håbo- och Gnesta kommun. De ansvarar för antagningen till de kommunala och fristående gymnasie- och gymnasiesärskolorna.

  Sidor
 2. Ritningar, handlingar och detaljplaner

  För att din lovansökan eller anmälan ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att du lämnar in rätt handlingar och att de är kompletta.

  Sidor
 3. 2022

  Sidor
 4. Daglig verksamhet

  Om du inte har möjlighet att få ett vanligt jobb på grund av din funktionsnedsättning kan du ansöka om daglig verksamhet eller sysselsättning.

  Sidor
 5. Så kan du hjälpa till

  Det finns många sätt som du kan hjälpa nyanlända i Täby kommun.

  Sidor
 6. Avgifter för omsorg och stöd

  Avgifterna för omsorg och hjälp i Täby bestäms antingen av regeringen genom maxtaxan eller genom beslut i Täby kommunfullmäktige.

  Sidor
 7. Hjälp i hemmet för äldre

  Du ska ha möjlighet att bo kvar i ditt eget hem även om du har behov av hjälp för att underlätta vardagen. Det finns flera olika typer av hjälp, vissa måste du ansöka om och andra inte.

  Sidor
 8. Ansök om äldreomsorg

  Täby kommun erbjuder insatser för dig som är äldre och behöver stöd i vardagen.

  Sidor
 9. Barn som far illa

  Vi har alla ett ansvar för att uppmärksamma barn som far illa. Alla barn har rätt till en trygg och säker miljö och ska skyddas mot alla former av utnyttjande, övergrepp, kränkningar och diskriminering.

  Sidor
 10. Oljecisterner

  Har du en oljecistern i bruk behöver den besiktigas regelbundet för att förhindra och förebygga läckage.

  Sidor
 11. Skadedjur

  Skadedjur och ohyra som vägglöss, kackerlackor och råttor kan skapa problem i din bostad genom att angripa livsmedel, textilier eller träslag.

  Sidor
 12. Buller

  Buller är oönskat ljud. Ljudet kan komma från till exempel trafik (bilar, tåg, flyg), industrier eller restauranger.

  Sidor
 13. Kvalitet och jämförelser

  Kvalitet i grundskolan följs upp genom systematiskt kvalitetsarbete och insynsbesök i fristående skolor.

  Sidor
 14. Olycksfallsförsäkring gymnasium

  Alla barn och ungdomar som är folkbokförda i Täby kommun har en olycksfallsförsäkring genom försäkringsbolaget Stockholmsregionens försäkrings AB.

  Sidor
 15. Skolmat

  Skolmaten som serveras i Täby kommuns kommunala skolor är näringsberäknad och anpassad för barn och ungdomar enligt livsmedelsverkets rekommendationer.

  Sidor
 16. Inackordering

  Personer som studerar på gymnasiet och behöver ekonomiskt stöd för boende eller resor till och från hemmet har under vissa förutsättningar rätt att söka inackorderingstillägg.

  Sidor
 17. Kvalitet och jämförelser

  Kvalitet i gymnasieskolan följs upp genom systematiskt kvalitetsarbete och insynsbesök i fristående skolor.

  Sidor
 18. Avgifter och regler för plats på fritidshem

  Här hittar du information om avgifter och regler för plats på fritidshem. Avgiften grundar sig på den sammanlagda inkomsten i ert hushåll (där barnet är folkbokfört) och på hur många barn i hushållet som går på fritidshem och förskola.

  Sidor
 19. Särskilt stöd

  En del barn behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. Om ditt barn har behov av särskilt stöd ska skolan anpassa den pedagogiska verksamheten efter ditt barn.

  Sidor
 20. Modersmål

  Barn och ungdomar som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning.

  Sidor
 21. Avgifter i förskola och familjedaghem

  Här får du information om avgifterna i förskola och familjedaghem. Avgiften grundar sig på den sammanlagda inkomsten i ert hushåll (där barnet är folkbokfört) och på hur många barn i hushållet som också går i förskola.

  Sidor
 22. Regler och riktlinjer

  Här hittar du information om det som Täbys förskolor erbjuder.

  Sidor
 23. Kvalitet och jämförelse

  Kvalitet inom förskola och pedagogisk omsorg följs upp genom regelbundna besök av tillsynsansvariga pedagoger och årliga föräldraenkäter.

  Sidor
 24. Utbildning i svenska för invandrare

  Utbildning i svenska för invandrare (SFI) ger dig grundläggande kunskap i svenska språket för dig som inte har svenska som modersmål. Kurserna riktar sig till dig som är 16 år eller äldre och finns med olika inriktning, språknivå och studietakt.

  Sidor
 25. När sophämtning måste ändras

  Sophämtningen kan ändras som en följd av de arbetsmiljöregler som finns. Det kan handla om att det är för trångt i ett bostadsområde, att sopbilen måste backa för långt eller att det är för stora lutningar där kärl ska dras.

  Sidor
 26. Discgolfbana

  I Täby finns en 9-håls discgolfbana som ligger norr om Brinkskolan i Erikslund.

  Sidor
 27. Ridning

  För dig som är hästintresserad finns ridskolor och många natursköna ridvägar i Täby.

  Sidor
 28. Simhall

  Täby simhall är en simhall i centrala Täby med motionsbassäng, simskola och hopptorn.

  Sidor
 29. Stöd till unga

  Täby kommun erbjuder olika typer av stöd till unga. Här har vi samlat information för dig som är ung och var du kan vända dig för att få hjälp i olika frågor. Du kan alltid kontakta oss om du undrar över något.

  Sidor
 30. God man för ensamkommande barn

  Barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare behöver en god man som företräder dem.

  Sidor
 31. Familjerådgivning

  Alla kan få problem i sin parrelation och då kan det vara bra att prata med någon utomstående. Är du skriven i Täby kommun erbjuds du fem besök till reducerat pris hos en familjerådgivare.

  Sidor
 32. Personlig assistans

  Om du har en omfattande funktionsnedsättning, är under 65 år och inte klarar din vardag kan du ha rätt till personlig assistans som hjälper dig med dina grundläggande behov.

  Sidor
 33. Personligt ombud - PO

  Personligt ombud finns för dig som är över 18 år och lever med psykisk ohälsa.

  Sidor
 34. Korttidstillsyn för ungdomar

  Korttidstillsyn är till för ungdomar som är över 12 år, har en funktionsnedsättning och behöver en meningsfull sysselsättning före och efter skoldagen, under skollov och studiedagar.

  Sidor