Farligt avfall

Farligt avfall är farligt därför att det är explosivt, brandfarligt, frätande, smittförande eller giftigt för människa och miljö.