Bygg- och rivningsavfall

Vid rivning, byggnation och renovering uppstår alltid avfall. Det är viktigt att avfallet tas om hand på rätt sätt och att det som går att återvinna sorteras ut.