Enskilda avlopp

Avloppsvatten från hushåll innehåller bakterier och näringsämnen som kväve och fosfor. Därför är det viktigt att reningen av avloppsvattnet fungerar på ett tillfredsställande sätt.