Socialutskottet

Socialutskottet ska på socialnämndens vägnar besluta i enskilda ärenden inom de områden som anges i socialnämndens delegationsordning.