Skötsel av skogar inom tätort

Inom Täby tätort förgrenar sig ett nät med små till större skogsbeklädda områden, som vi valt att kalla naturparker. De utgör viktiga livsmiljöer för växter och djur och här har allmänheten möjlighet att röra sig i en varierad natur.