Tillstånd för grävning och trafikanordning

För att få schakta i mark som ägs av Täby kommun krävs ett så kallat schakttillstånd. Om arbetet sker på eller i anslutning till kommunala gator, vägar och gång- och cykelvägar behövs i de flesta fall även en Trafikanordningsplan (TA-plan).