Sök inom Täby kommun

 1. Anslagstavlor och affischering

  Det finns 25 stycken kommunala anslagstavlor runt om i kommunen. Tavlorna är tänkta att användas för information om aktiviteter och arrangemang riktade till kommuninvånarna.

  Sidor
 2. Motionsspår och friluftsgårdar

  I Täby finns flera motionsspår, både med elljus och tillgång till omklädningsrum, toaletter, dusch och bastu.

  Sidor
 3. Tandvårdsstöd

  Personer med stort omvårdnadsbehov kan ansöka om tandvårdsstöd.

  Sidor
 4. Tandvårdsstöd

  Personer med stort omvårdnadsbehov kan ansöka om tandvårdsstöd.

  Sidor
 5. Goda prognoser för elever på Vård-och omsorgsprogrammet

  Arbetsförmedlingens yrkesprognos de kommande fem åren för vårdpersonal visar att “...möjligheterna till arbete som undersköterskor på vårdavdelning och mottagning kommer vara mycket stora” (arbetsformedlingen.se).

  Nyheter
 6. Sevärdheter

  I Täby kommun finns flera sevärdheter att besöka och uppleva.

  Sidor
 7. Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 april återupptas måndag den 25 april klockan 19:00 då det återstår ärenden på dagordningen att behandla. Sammanträdet äger rum i fullmäktigesalen i Täby kommunhus på entréplan. Kommunfullmäktige direktsänds även via kommunens webb-tv så att du kan följa mötet via webben om du så önskar istället för att besöka kommunhuset.

  • Dag och tid: måndag 25 april 2022 klockan 19.00
  • Plats: Fullmäktigesalen
  • Beslutande: Kommunfullmäktiges ledamöter
  • Övriga deltagare: Kommunfullmäktiges ersättare


  Dagordning

  1. Justering av protokoll – torsdag 28 april 2022 klockan 16.00 i rum 0352 (KD+S)
  2. Fastställande av dagordning
  3. Besvarande av interpellation från Camilla Henricsson Bajas (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande: Angående Tibblehallen
  4. Besvarande av interpellation från Steven Jörsäter (SD) till kommunstyrelsens ordförande: Restriktioner i Täbys finanspolicy
  5. Besvarande av interpellation från Kerstin Espman (MP) till socialnämndens ordförande: På vilket/a sätt har man tagit lärdom från rapporterna angående pandemin och äldreomsorgen?
  6. Frågor
  7. Avsägelser och fyllnadsval
  8. Årsredovisning 2021 för Täby kommun
  9. Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut 2021 för Täby kommun
  10. Utökad låneram för Käppalaförbundet
  11. Finansieringsmodell Käppalaförbundet
  12. Antagande av Översiktsplan Täby 2050 - Staden på landet
  13. Nytt genomförandebeslut - Påslag på Käppalatunneln vid Ellagårdsvägen - SEKRETESS
  14. Tillfälligt borttagande av avgift för tillsyn enligt alkohollagen
  15. Rapport över ej verkställda beslut inom social omsorg per den 31 december 2021
  16. Anmälan av planeringsunderlag 2023 (PLU 23)
  17. Årsredovisning 2021 för Storstockholms brandförsvar (SSBF)
  18. Balanslista över obehandlade motioner per den 1 mars 2022
  19. Svar på motion: Bygg villor istället för höghus (bordlagd 2022-03-07)
  20. Svar på motion: Bygg gång- och cykelväg mellan Byle/Täby kyrkby och Arninge/Ullna (bordlagd 2022-03-07)
  21. Svar på motion: Inrätta ett ungdomsråd för barn och ungas delaktighet och inflytande (bordlagd 2022-03-07)
  22. Svar på motion: Cykelfrämjande åtgärder - revidering av rapporten Parkeringsstrategi (bordlagd 2022-03-07)
  23. Svar på motion: Förnya och gör om det kommunala pensionärsrådet (KPR)
  24. Svar på motion: Gör om det kommunala pensionärsrådet (KPR) till ett fristående råd med en politisk representant från varje nämnd och stärk rådets sammansättning så att äldres erfarenhet och synpunkter bättre beaktas
  25. Svar på motion: Fyrverkerier och den lokala ordningsstadgan
  26. Svar på motion: Återvinning av kläder - en miljö- och klimatvinst för alla
  27. Svar på motion: Tillsätt en oberoende utredning som allsidigt och neutralt belyser konsekvenserna av den nuvarande nybyggnadsstrategin i Täby
  28. Svar på motion: Det är den som är ute och cyklar som finner nya vägar – en cykeltävling för kommunens skolor
  29. Inlämnande av motioner
  30. Inlämnande av interpellationer


  Välkommen!
  Rolf E Ericsson (M), ordförande
  Sofia Modin, kommunsekreterare                                                               

  Vid förhinder var vänlig meddela kommunsekreteraren på telefon 0766-43 97 83 eller via e-post sofia.modin@taby.se

  Läs mer

 8. Hälso- och sjukvård

  Här får du som utförare inom social omsorg information om ansvarsförhållanden inom den kommunala hälso- och sjukvården, vad du behöver göra och annat stöd.

  Sidor
 9. Felix jobbar på ambulansen efter Vård-och omsorgsprogrammet

  Felix Granath jobbar på akuten och i ambulans efter att ha gått Vård- och omsorgsprogrammet på Åva gymnasium.

  Nyheter
 10. Seniorer deltar i bedömning av konst till äldreboende

  Täby kommun har tagit hjälp av utvalda seniorer för att bedöma bidrag i konstupphandling. Konsten är till det nya äldreboendet Johannas trädgård som öppnar i höst.

  Nyheter
 11. Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 april återupptas måndag den 25 april klockan 19:00 då det återstår ärenden på dagordningen att behandla. Sammanträdet äger rum i fullmäktigesalen i Täby kommunhus på entréplan. Kommunfullmäktige direktsänds även via kommunens webb-tv så att du kan följa mötet via webben om du så önskar istället för att besöka kommunhuset.

  • Dag och tid: måndag 25 april 2022 klockan 19.00
  • Plats: Fullmäktigesalen
  • Beslutande: Kommunfullmäktiges ledamöter
  • Övriga deltagare: Kommunfullmäktiges ersättare


  Dagordning

  1. Justering av protokoll – torsdag 28 april 2022 klockan 16.00 i rum 0352 (KD+S)
  2. Fastställande av dagordning
  3. Besvarande av interpellation från Camilla Henricsson Bajas (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande: Angående Tibblehallen
  4. Besvarande av interpellation från Steven Jörsäter (SD) till kommunstyrelsens ordförande: Restriktioner i Täbys finanspolicy
  5. Besvarande av interpellation från Kerstin Espman (MP) till socialnämndens ordförande: På vilket/a sätt har man tagit lärdom från rapporterna angående pandemin och äldreomsorgen?
  6. Frågor
  7. Avsägelser och fyllnadsval
  8. Årsredovisning 2021 för Täby kommun
  9. Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut 2021 för Täby kommun
  10. Utökad låneram för Käppalaförbundet
  11. Finansieringsmodell Käppalaförbundet
  12. Antagande av Översiktsplan Täby 2050 - Staden på landet
  13. Nytt genomförandebeslut - Påslag på Käppalatunneln vid Ellagårdsvägen - SEKRETESS
  14. Tillfälligt borttagande av avgift för tillsyn enligt alkohollagen
  15. Rapport över ej verkställda beslut inom social omsorg per den 31 december 2021
  16. Anmälan av planeringsunderlag 2023 (PLU 23)
  17. Årsredovisning 2021 för Storstockholms brandförsvar (SSBF)
  18. Balanslista över obehandlade motioner per den 1 mars 2022
  19. Svar på motion: Bygg villor istället för höghus (bordlagd 2022-03-07)
  20. Svar på motion: Bygg gång- och cykelväg mellan Byle/Täby kyrkby och Arninge/Ullna (bordlagd 2022-03-07)
  21. Svar på motion: Inrätta ett ungdomsråd för barn och ungas delaktighet och inflytande (bordlagd 2022-03-07)
  22. Svar på motion: Cykelfrämjande åtgärder - revidering av rapporten Parkeringsstrategi (bordlagd 2022-03-07)
  23. Svar på motion: Förnya och gör om det kommunala pensionärsrådet (KPR)
  24. Svar på motion: Gör om det kommunala pensionärsrådet (KPR) till ett fristående råd med en politisk representant från varje nämnd och stärk rådets sammansättning så att äldres erfarenhet och synpunkter bättre beaktas
  25. Svar på motion: Fyrverkerier och den lokala ordningsstadgan
  26. Svar på motion: Återvinning av kläder - en miljö- och klimatvinst för alla
  27. Svar på motion: Tillsätt en oberoende utredning som allsidigt och neutralt belyser konsekvenserna av den nuvarande nybyggnadsstrategin i Täby
  28. Svar på motion: Det är den som är ute och cyklar som finner nya vägar – en cykeltävling för kommunens skolor
  29. Inlämnande av motioner
  30. Inlämnande av interpellationer


  Välkommen!
  Rolf E Ericsson (M), ordförande
  Sofia Modin, kommunsekreterare                                                               

  Vid förhinder var vänlig meddela kommunsekreteraren på telefon 0766-43 97 83 eller via e-post sofia.modin@taby.se

  Läs mer

 12. Vård- och omsorgsboende

  Vård- och omsorgsboende är till för dig som har ett omfattande behov av stöd och omsorg som inte längre kan tillgodoses i hemmet.

  Sidor
 13. Bygglovsprocessen

  Vill du påbörja ett byggprojekt och undrar hur du ska göra? Här hjälper vi dig genom de olika stegen i bygglovsprocessen, från planering till avslutat bygge.

  Sidor
 14. Boende

  Du som fyllt 65 år och vill flytta från ditt nuvarande hem eller inte klarar att bo kvar kan ansöka om att flytta till ett annat boende.

  Sidor
 15. Alla elever på Åvas vård- och omsorgsprogram har erbjudits jobb efter studenten

  Sjung om studentens lyckliga dag! Tredjeårseleverna på Åva har precis tagit studenten, en skolgång som kanske inte blev riktigt som de tänkt sig, med anledning av coronapandemin.

  Nyheter
 16. Olovligt byggande

  Information om olovligt byggande

  Sidor
  • Klockslag 08:00

  Kom och inspireras av andra företagare och bredda ditt nätverk!

  Den här morgonen är för dig som vill träffa andra lokala företagare, företrädare från kommunen och som är nyfiken på det lokala näringslivet.

  Värd för denna frukostträff är Täby Centrum som inleder med att berätta kort om sin verksamhet och utvecklingen framåt. Sedan finns det mycket tid att mingla runt och knyta nya kontakter.

  Plats: Täby centrum, co-working lounge plan 1 (mittemot Esprit)

  Klockan 08.00–09.00

  Välkommen med din anmälan senast 30 maj.

  Läs mer

 17. Ensamkommande barn

  Ensamkommande barn och ungdomar är personer under 18 år som söker asyl i landet utan att ha föräldrar eller andra vårdnadshavare i mottagarlandet.

  Sidor
 18. Lex Sarah

  De som arbetar med service och omvårdnad är skyldiga att anmäla missförhållanden eller påtaglig risk enligt lex Sarah.

  Sidor
 19. Placeringsarbete i förskola

  Här finns information om utökad placeringstid, avtalsmall vid föräldraledighet, placering av förtursbarn samt underlag för inskrivning av skyddade barn i förskola.

  Sidor
 20. Skötsel av natur och djur

  Här kan du läsa om de skötselåtgärder som utförs, när och varför, för att bevara och utveckla Täbys mångsidiga natur- och kulturlandskap.

  Sidor
 21. Personlig assistans

  Om du har en omfattande funktionsnedsättning, är under 65 år och inte klarar din vardag kan du ha rätt till personlig assistans som hjälper dig med dina grundläggande behov.

  Sidor
  • Klockslag 13:00

  Täby Spelmanstämma med Mia Marine 

  Mia Marine ärden sprudlande värmländskan som gjort sig ett namn både som framstående folkmusiker och som inspirerande pedagog. Hennes musik rör sig oftast i gränslandet mellan traditionell folkmusik, nutida akustisk musik och kammarmusik.

  Täby Spelmansstämma på Skogberga Spelmansgård från kl. 13.00 och framåt. Mer information kommer. 

   

  Läs mer

 22. Planerad vattenavstängning vid Kuttervägen i Näsbypark

  Täby kommun förbättrar ledningsnätet för vatten vid Kuttervägen i Näsbypark.

  Störningsinformation
 23. UF-företag i fokus under Åvas vårmarknad

  Åva har en stolt tradition inom UF-företag. Kursen Entreprenörskap - Ung företagsamhet ges dels på Ekonomiprogrammet, dels som individuellt val för både yrkesförberedande- och högskoleförberedande program. Att driva ett eget företag på riktigt är en bra erfarenhet.

  Nyheter
 24. Säsongslov

  Du kan ansöka om säsongslov för en åtgärd som ska finnas under en samma begränsade tid under flera år. Till exempel som uteserveringar och glasskiosker. Bygglov behövs alltid.

  Sidor
 25. Om samordnad individuell plan, SIP

  En samordnad individuell plan (SIP) ska enligt lag tas fram när en person har behov av olika insatser som behöver samordnas från minst två huvudmän. Det kan vara flera verksamheter som till exempel socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården.

  Sidor
 26. Ändringar av beviljat bygglov

  Om du vill göra ändringar efter att du fått bygglov kan du behöva ansöka om nytt bygglov. Bygglov kan behövas.

  Sidor
 27. Kyrkskolan ska renoveras

  Täby kommun kommer tillsammans med Metrolit Byggnads AB att renovera Kyrkskolan. Båda skolbyggnaderna renoveras och anpassas utifrån verksamhetens behov.

  Nyheter
 28. Upplev och upptäck kulturen på Kulturhusets dag

  Varmt välkommen till Kulturhusets dag lördagen den 13 november mellan klockan 11.00–16.00 . En dag fylld av teater- och musikföreställningar, workshops och visningar av konst och kultur för både barn och vuxna.

  Nyheter
 29. Välkommen till Åva Sofie Eiderfors

  Sofie Eiderfors är nyexaminerad lärare från Uppsala universitet som undervisar i matematik och historia.

  Nyheter
 30. Näringslivet i Täby

  Näringsliv och företagande är några av Täbys främsta kännetecken. Här finns cirka 10 000 företag inom olika branscher – allt från lokala caféer till världsledande entreprenörer.

  Sidor
 31. Ny tömningsentreprenör för fettavskiljare och slam

  Den 8 januari 2022 byter Täby kommun tömningsentreprenör till DKLBC AB/Pernilla Sjöman AB.

  Nyheter