Sök inom Täby kommun

 1. Anslagstavlor och affischering

  Det finns 25 stycken kommunala anslagstavlor runt om i kommunen. Tavlorna är tänkta att användas för information om aktiviteter och arrangemang riktade till kommuninvånarna.

  Sidor
 2. Motionsspår och friluftsgårdar

  I Täby finns flera motionsspår. Många med både elljus och tillgång till omklädningsrum, toaletter, dusch och bastu.

  Sidor
 3. Öppet hus inför skolvalet 2023-2024

  Varmt välkommen på Ellagårdsskolans öppet hus inför skolvalet!

  Nyheter
 4. Tandvårdsstöd

  Personer med stort omvårdnadsbehov kan ansöka om tandvårdsstöd.

  Sidor
 5. Tandvårdsstöd

  Personer med stort omvårdnadsbehov kan ansöka om tandvårdsstöd.

  Sidor
 6. Sevärdheter

  I Täby kommun finns flera sevärdheter att besöka och uppleva.

  Sidor
 7. Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 april återupptas måndag den 25 april klockan 19:00 då det återstår ärenden på dagordningen att behandla. Sammanträdet äger rum i fullmäktigesalen i Täby kommunhus på entréplan. Kommunfullmäktige direktsänds även via kommunens webb-tv så att du kan följa mötet via webben om du så önskar istället för att besöka kommunhuset.

  • Dag och tid: måndag 25 april 2022 klockan 19.00
  • Plats: Fullmäktigesalen
  • Beslutande: Kommunfullmäktiges ledamöter
  • Övriga deltagare: Kommunfullmäktiges ersättare


  Dagordning

  1. Justering av protokoll – torsdag 28 april 2022 klockan 16.00 i rum 0352 (KD+S)
  2. Fastställande av dagordning
  3. Besvarande av interpellation från Camilla Henricsson Bajas (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande: Angående Tibblehallen
  4. Besvarande av interpellation från Steven Jörsäter (SD) till kommunstyrelsens ordförande: Restriktioner i Täbys finanspolicy
  5. Besvarande av interpellation från Kerstin Espman (MP) till socialnämndens ordförande: På vilket/a sätt har man tagit lärdom från rapporterna angående pandemin och äldreomsorgen?
  6. Frågor
  7. Avsägelser och fyllnadsval
  8. Årsredovisning 2021 för Täby kommun
  9. Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut 2021 för Täby kommun
  10. Utökad låneram för Käppalaförbundet
  11. Finansieringsmodell Käppalaförbundet
  12. Antagande av Översiktsplan Täby 2050 - Staden på landet
  13. Nytt genomförandebeslut - Påslag på Käppalatunneln vid Ellagårdsvägen - SEKRETESS
  14. Tillfälligt borttagande av avgift för tillsyn enligt alkohollagen
  15. Rapport över ej verkställda beslut inom social omsorg per den 31 december 2021
  16. Anmälan av planeringsunderlag 2023 (PLU 23)
  17. Årsredovisning 2021 för Storstockholms brandförsvar (SSBF)
  18. Balanslista över obehandlade motioner per den 1 mars 2022
  19. Svar på motion: Bygg villor istället för höghus (bordlagd 2022-03-07)
  20. Svar på motion: Bygg gång- och cykelväg mellan Byle/Täby kyrkby och Arninge/Ullna (bordlagd 2022-03-07)
  21. Svar på motion: Inrätta ett ungdomsråd för barn och ungas delaktighet och inflytande (bordlagd 2022-03-07)
  22. Svar på motion: Cykelfrämjande åtgärder - revidering av rapporten Parkeringsstrategi (bordlagd 2022-03-07)
  23. Svar på motion: Förnya och gör om det kommunala pensionärsrådet (KPR)
  24. Svar på motion: Gör om det kommunala pensionärsrådet (KPR) till ett fristående råd med en politisk representant från varje nämnd och stärk rådets sammansättning så att äldres erfarenhet och synpunkter bättre beaktas
  25. Svar på motion: Fyrverkerier och den lokala ordningsstadgan
  26. Svar på motion: Återvinning av kläder - en miljö- och klimatvinst för alla
  27. Svar på motion: Tillsätt en oberoende utredning som allsidigt och neutralt belyser konsekvenserna av den nuvarande nybyggnadsstrategin i Täby
  28. Svar på motion: Det är den som är ute och cyklar som finner nya vägar – en cykeltävling för kommunens skolor
  29. Inlämnande av motioner
  30. Inlämnande av interpellationer


  Välkommen!
  Rolf E Ericsson (M), ordförande
  Sofia Modin, kommunsekreterare                                                               

  Vid förhinder var vänlig meddela kommunsekreteraren på telefon 0766-43 97 83 eller via e-post sofia.modin@taby.se

  Läs mer

 8. Sommarfest på Gribbylunds gård för Täbybor med funktionsnedsättning

  I helgen var det sommarfest på Gribbylunds gård. Vuxna Täbybor med funktionsnedsättning som bor på kommunens gruppbostäder njöt av tårta, kaffe och trubadur. Gribbylunds gård har renoverats och används för personer med funktionsnedsättning.

  Nyheter
 9. Hälso- och sjukvård

  Här får du som utförare inom social omsorg information om ansvarsförhållanden inom den kommunala hälso- och sjukvården, vad du behöver göra och annat stöd.

  Sidor
 10. Felix jobbar på ambulansen efter Vård-och omsorgsprogrammet

  Felix Granath jobbar på akuten och i ambulans efter att ha gått Vård- och omsorgsprogrammet på Åva gymnasium.

  Nyheter
 11. Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 april återupptas måndag den 25 april klockan 19:00 då det återstår ärenden på dagordningen att behandla. Sammanträdet äger rum i fullmäktigesalen i Täby kommunhus på entréplan. Kommunfullmäktige direktsänds även via kommunens webb-tv så att du kan följa mötet via webben om du så önskar istället för att besöka kommunhuset.

  • Dag och tid: måndag 25 april 2022 klockan 19.00
  • Plats: Fullmäktigesalen
  • Beslutande: Kommunfullmäktiges ledamöter
  • Övriga deltagare: Kommunfullmäktiges ersättare


  Dagordning

  1. Justering av protokoll – torsdag 28 april 2022 klockan 16.00 i rum 0352 (KD+S)
  2. Fastställande av dagordning
  3. Besvarande av interpellation från Camilla Henricsson Bajas (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande: Angående Tibblehallen
  4. Besvarande av interpellation från Steven Jörsäter (SD) till kommunstyrelsens ordförande: Restriktioner i Täbys finanspolicy
  5. Besvarande av interpellation från Kerstin Espman (MP) till socialnämndens ordförande: På vilket/a sätt har man tagit lärdom från rapporterna angående pandemin och äldreomsorgen?
  6. Frågor
  7. Avsägelser och fyllnadsval
  8. Årsredovisning 2021 för Täby kommun
  9. Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut 2021 för Täby kommun
  10. Utökad låneram för Käppalaförbundet
  11. Finansieringsmodell Käppalaförbundet
  12. Antagande av Översiktsplan Täby 2050 - Staden på landet
  13. Nytt genomförandebeslut - Påslag på Käppalatunneln vid Ellagårdsvägen - SEKRETESS
  14. Tillfälligt borttagande av avgift för tillsyn enligt alkohollagen
  15. Rapport över ej verkställda beslut inom social omsorg per den 31 december 2021
  16. Anmälan av planeringsunderlag 2023 (PLU 23)
  17. Årsredovisning 2021 för Storstockholms brandförsvar (SSBF)
  18. Balanslista över obehandlade motioner per den 1 mars 2022
  19. Svar på motion: Bygg villor istället för höghus (bordlagd 2022-03-07)
  20. Svar på motion: Bygg gång- och cykelväg mellan Byle/Täby kyrkby och Arninge/Ullna (bordlagd 2022-03-07)
  21. Svar på motion: Inrätta ett ungdomsråd för barn och ungas delaktighet och inflytande (bordlagd 2022-03-07)
  22. Svar på motion: Cykelfrämjande åtgärder - revidering av rapporten Parkeringsstrategi (bordlagd 2022-03-07)
  23. Svar på motion: Förnya och gör om det kommunala pensionärsrådet (KPR)
  24. Svar på motion: Gör om det kommunala pensionärsrådet (KPR) till ett fristående råd med en politisk representant från varje nämnd och stärk rådets sammansättning så att äldres erfarenhet och synpunkter bättre beaktas
  25. Svar på motion: Fyrverkerier och den lokala ordningsstadgan
  26. Svar på motion: Återvinning av kläder - en miljö- och klimatvinst för alla
  27. Svar på motion: Tillsätt en oberoende utredning som allsidigt och neutralt belyser konsekvenserna av den nuvarande nybyggnadsstrategin i Täby
  28. Svar på motion: Det är den som är ute och cyklar som finner nya vägar – en cykeltävling för kommunens skolor
  29. Inlämnande av motioner
  30. Inlämnande av interpellationer


  Välkommen!
  Rolf E Ericsson (M), ordförande
  Sofia Modin, kommunsekreterare                                                               

  Vid förhinder var vänlig meddela kommunsekreteraren på telefon 0766-43 97 83 eller via e-post sofia.modin@taby.se

  Läs mer

 12. Seniorer deltar i bedömning av konst till äldreboende

  Täby kommun har tagit hjälp av utvalda seniorer för att bedöma bidrag i konstupphandling. Konsten är till det nya äldreboendet Johannas trädgård som öppnar i höst.

  Nyheter
 13. Boende

  Du som fyllt 65 år och vill flytta från ditt nuvarande hem eller inte klarar att bo kvar kan ansöka om att flytta till ett annat boende.

  Sidor
 14. Vård- och omsorgsboende

  Vård- och omsorgsboende är till för dig som har ett omfattande behov av stöd och omsorg som inte längre kan tillgodoses i hemmet.

  Sidor
 15. Olovligt byggande

  Information om olovligt byggande

  Sidor
 16. Bygglovsprocessen

  Vill du påbörja ett byggprojekt och undrar hur du ska göra? Här hjälper vi dig genom de olika stegen i bygglovsprocessen, från planering till avslutat bygge.

  Sidor
 17. Korttidsboende

  Korttidsboende är en form av ett boende med omsorg, under en begränsad tid.

  Sidor
 18. Ensamkommande barn

  Ensamkommande barn och ungdomar är personer under 18 år som söker asyl i landet utan att ha föräldrar eller andra vårdnadshavare i mottagarlandet.

  Sidor
 19. Placeringsarbete i förskola

  Här finns information om utökad placeringstid, avtalsmall vid föräldraledighet, placering av förtursbarn samt underlag för inskrivning av skyddade barn i förskola.

  Sidor
 20. Förtidsrösta i Täby i de allmänna valen 2022

  Från onsdag 24 augusti kan du som är röstberättigad rösta i de allmänna valen till riksdag, region och kommunfullmäktige. Täby kommun håller nio lokaler öppna för dig som vill förtidsrösta. Du bestämmer själv när och var du vill rösta.

  Nyheter
 21. Korttidsboende

  Korttidsboende är en form av ett boende med omsorg, under en begränsad tid.

  Sidor
 22. Säsongslov

  Du kan ansöka om säsongslov för en åtgärd som ska finnas under en samma begränsade tid under flera år. Till exempel som uteserveringar och glasskiosker. Bygglov behövs alltid.

  Sidor
 23. Om samordnad individuell plan, SIP

  En samordnad individuell plan (SIP) ska enligt lag tas fram när en person har behov av olika insatser som behöver samordnas från minst två huvudmän. Det kan vara flera verksamheter som till exempel socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården.

  Sidor
 24. Inbjudan till föräldramöte årskurs 1

  Du som vårdnadshavare till elev i åk 1 bjuds in till föräldramöte onsdag den 31 augusti. Klicka på rubriken för tider.

  Nyheter
 25. Ändringar av beviljat bygglov

  Om du vill göra ändringar efter att du fått bygglov kan du behöva ansöka om nytt bygglov. Bygglov kan behövas.

  Sidor
 26. Skötsel av natur och djur

  Här kan du läsa om de skötselåtgärder som utförs, när och varför, för att bevara och utveckla Täbys mångsidiga natur- och kulturlandskap.

  Sidor
 27. Lex Sarah

  De som arbetar med service och omvårdnad är skyldiga att anmäla missförhållanden eller påtaglig risk enligt lex Sarah.

  Sidor
 28. Praktik i Spanien för elever på vård och omsorg

  Elever ur årskurs tre på Vård-och omsorgsprogrammet kommer under hösten att genomföra fyra veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) i La Nucia, Spanien.

  Nyheter
 29. Ny tömningsentreprenör för fettavskiljare och slam

  Den 8 januari 2022 byter Täby kommun tömningsentreprenör till DKLBC AB/Pernilla Sjöman AB.

  Nyheter
 30. Fortsatt stöd till restaurangbranschen

  Det lokala näringslivet är viktigt i Täby. För att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin föreslås att flera av de stödåtgärder som infördes under coronapandemin förlängs.

  Nyheter
 31. Förvaltarfrihetsbevis

  Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare.

  Sidor
  • Klockslag 10:00

  Anhöriga brukar ha många frågor kring äldreboende (även kallat vård- och omsorgsboende eller särskilt boende).

  Hur fungerar det? Hur får man en plats? Ställer man sig i kö? Får man välja boende? När är dags att flytta till ett boende? Hur kan man förbereda och underlätta flytten? Hur gör man om personen inte trivs på boendet?

  Julia Nilsson, boendesamordnare i Täby kommun berättar om hur det fungerar och svarar på frågor. 

  Vi fikar tillsammans och du får möjlighet att träffa andra anhöriga för erfarenhetsutbyte.

  Tid: Onsdag 7 december klockan 10.00-12.00
  Plats: Täby kommunhus, Esplanaden 3
  Anmälan: Obligatorisk anmälan till Anna-Maria Boström, äldrestödjare och anhörigkonsulent, 08-555 596 25

  Läs mer