Vilka stora projekt pågår just nu eller planeras i Täby?

 • Byggnation ny simhall (planerat färdigställande 2022)
 • Nybyggnation av motorikhall på Täby IP (förstudie pågår)
 • Förbättringar i belysning och spår avseende motionsspår i Erikslund, Ella gård samt Stolpaskogen.
 • Konstgräsplaner. För åren 2021-2023 ingår fyra åtgärder: utbyte av befintligt konstgräs i Erikslund och vid Näsbydalsskolan under 2021, ny konstgräsplan i Gribbylund 2021 samt ny belysning vid Viggbydalens konstgräs 2022.
 • Nytt Sportcentrum (tidigt planeringsstadium och utredning pågår).
 • Ellagårdsskolan idrottshall (utredning pågår).
 • Nybyggnation av idrottshall på Näsbyparksskolans befintliga skoltomt (utredning pågår)

Hur mycket investerar Täby kommun på idrott för barn och unga jämfört med andra kommuner?

Totalt omfattar kommunens investeringar 2 621 mnkr under perioden 2021–2023, varav 561,6 mnkr avser investeringar kopplade till kultur, idrott och fritid. Detta motsvarar 21,4 procent av utrymmet i investeringsplanen. Den stora merparten rör idrottsanläggningar.

Täby kommuns nettokostnader för idrotts- och fritidsanläggningar i jämförelse med kommunerna Danderyd, Sollentuna, Nacka, Österåker, Järfälla och Upplands Väsby.

Hur såg Täby kommuns satsningar på idrott ut under senaste mandatperioden?

Under 2018–2020 har följande åtgärder genomförts på anläggningar:

 • Hägerneholmshallen
 • Hägerneholm, konstgräs
 • Tibblevallen ny friidrottsanläggning och naturgräs
 • Tibblevallen konstgräs
 • Upprustning av Tibblevallens friidrottsanläggning, inklusive inläggning av markvärme.
 • Nylagd naturgräsplan på Tibblevallen
 • Tidig utredning (volymstudie) har under 2020 utförts på Erikslund, Vallatorp, Täby racketcenter och Täby IP avseende placering av motorikhall. Utifrån detta har beställning på förstudie lagts avseende motorikhall på Täby IP.

2020 brann tennishallen i Viggbyholm ned - när blir den nya permanenta tennishallen klar och hur många banor blir det?

Redan hösten 2021 kan tennisverksamheten återupptas i en temporär tennishall på samma plats där den tidigare hallen stod. Samtidigt planerar Täby kommun för att bygga en permanent tennishall på en ny plats i närheten som ska stå klar 2023. Den nya hallen kommer ha fem banor, vilket är samma antal som den tidigare hallen.

Läs Alliansens öppna brev till allmänheten gällande planering av den nya tennishallen i Viggbyholm

Hur ser Täby kommuns investeringsplan ut framåt vad gäller konstgräsplaner?

Täby kommun har de senaste åren sett över behovet av nya idrottsanläggningar med hänsyn till föreningsutveckling, befolkningsprognos och byggnation av nya bostadsområden. Följande investeringar har Kommunfullmäktige beslutat om vad gäller konstgräsplaner mellan 2021 och 2022.

 • Utbyte av befintligt konstgräs i Erikslund, under 2021
 • Utbyte av befintligt konstgräs vid Näsbydalsskolan, under 2021
 • Ny konstgräsplan i Gribbylund, under 2021
 • Ny belysning vid Viggbydalens konstgräs, under 2022.

Mer information om Täby kommuns investeringar gällande idrottsanläggningar finns att läsa i Investeringsplanen för perioden 2021–2023. Kultur- och fritidsnämndens har även antagit en Anläggningsplan som beskriver prioritering av behov och efterfrågan som finns avseende idrottsanläggningar under perioden 2020–2030.

Vilka av Täby kommuns fotbollsplaner är tillgängliga för barn och ungdomar genom föreningslivet?

Konstgräs 11-spelsplan

 • Täby IP
 • Skarpäng
 • Tibblevallen
 • Hägernäs

Konstgräs 9-spelsplan

 • Kryssarvallen
 • Täby IP
 • Näsbydal
 • Viggbydalen (utan belysning)

Konstgräs 7-spelsplan

 • Täby IP
 • Brinkskolan (klar juni, under sommaren deals planen upp till två 5-spelsplaner) 

Konstgräs 5-spelsplan

 • Vallatorp
 • Hägerneholm
 • Byäng

Naturgräs 11-spelsplan

 • Hägernäs IP 1- öppnar 10/5
 • Ella bollplan – öppnar 10/5

Blir fler fotbollsplaner tillgängliga under 2021?

Ja, Täby kommun planerar att kunna öppna följande planer under sommaren och hösten. Notera att tidplanerna är preliminära.

 • Erikslundsplanen, klar mitten av oktober
 • Brinkskolan, klar senvåren/sommaren
 • Gribbylundsplanen, klar hösten
 • Tibblevallen, klar i början av juli

Vilka av Täby kommuns fotbollsplaner är inte tillgängliga och varför?

Erikslundsplanen renoveras dels för att konstgräset behöver bytas ut, men även större markarbete innefattas i projektet då stödmuren behöver bytas ut som finns intill planen. I samband med detta ser kommunen även över belysning och breddar planen. Preliminärt är planen tillgänglig igen i mitten av oktober 2021.

Under 2020 lades naturgräset på Tibblevallen om i samband med renovering av friidrottsanläggning. Dessvärre blev kvalitén inte som kommunen kravställt och garantiåtagande genomförs under våren 2021. Preliminärt är planen tillgänglig igen i början på juli 2021.

Sjökrickan är stängd sedan hösten 2019 på grund av pågående projekt och byggnation vid Näsby slott.

Är det brist på fotbollsplaner och speltid för barn och unga i Täby?

Täby kommun har tre färre fotbollsplaner tillgängliga just nu vilket medför något mindre speltid. Detta eftersom Täby kommun renoverar och förbättrar två planer samt behöver stänga Sjökrickans fotbollsplan på grund av byggnationen vid Näsby slott.

Varför har inte Täby kommun planerat bättre för att undvika att renovering av Erikslundsplanen och Tibblevallen sker under samma period? 

Planen var att Tibblevallen skulle varit spelbar till 2021 men pga. av brister i kvalitén efter utfört arbete föregående år, sker nu ett arbete kopplat till garantiåtagande.

Konstgräs har en beräknad livslängd på ca 10 år tid beroende på nyttjandegrad. Erikslundsplanen anlades 2011. Förutom normalt slitage är planen inte spelbar på grund av att gropar i planen har uppstått, vilket gjort att Täby kommun prioriterat renovering tidigare.  Samtidigt utförs kvalitetsförbättringar såsom ny belysning och breddning av planen.

 När kan föreningarna få mer speltid?

Den speltid som nu är fördelad för våren 2021 gäller fram till vecka 25, slutet av juni. Därefter gör Täby kommun en ny fördelning för hösten. Eftersom både Tibblevallen och Brinkskolans fotbollsplan då till kommer i fördelningen kommer kommunen kunna fördela mer speltid till föreningarna.

Hur fördelas speltider mellan föreningarna?

Täby kommun följer den fördelningsprincip som finns framtagen tillsammans med fotbollsföreningarna i Täby. Behov finns av revidering och detta är ett arbete som kommer utföras under våren 2021, tillsammans med föreningslivet.

Fördelningsmodellen som används idag utgår ifrån två parametrar – seniorverksamhet (ju högre division, desto fler timmar genereras) och antal deltagartillfällen för åldern
7–20 år under v. 18–42 föregående år. Dessa parametrar utgör grunden de antal timmar som varje föreningen har rätt till.

Kommunen tilldelar varje förening block av tider. Respektive förening bestämmer sedan över hur många timmar respektive lag ska få samt på vilka planer och tider som respektive lag får spela.