Vilka stora projekt pågår just nu eller planeras i Täby?

 • Byggnation ny simhall (planerat färdigställande 2022)
 • Nybyggnation av motorikhall på Täby IP (förstudie pågår)
 • Förbättringar i belysning och spår avseende motionsspår i Erikslund, Ella gård samt Stolpaskogen.
 • Konstgräsplaner. För åren 2022–2023 ingår tre åtgärder: utbyte av befintligt konstgräs i Erikslund under 2022, ny konstgräsplan i Gribbylund 2022 samt ny belysning vid Viggbydalens konstgräs 2022.
 • Nytt Sportcentrum (tidigt planeringsstadium och utredning pågår).
 • Ellagårdsskolan idrottshall (utredning pågår).
 • Nybyggnation av idrottshall på Näsbyparksskolans befintliga skoltomt (utredning pågår).
 • Byggnation av ny tennishall, ersätter hallen i Näsbypark som brann ner 2020.
 • Utredning ny ishall.

Hur mycket investerar Täby kommun på idrott för barn och unga jämfört med andra kommuner?

Totalt omfattar kommunens investeringar 2 666 mnkr under perioden 2022–2024, varav 440,5 mnkr avser investeringar kopplade till kultur, idrott och fritid. Detta motsvarar 16,6 procent av utrymmet i investeringsplanen. Den stora merparten rör idrottsanläggningar.

Täby kommuns nettokostnader för idrotts- och fritidsanläggningar i jämförelse med kommunerna Järfälla, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Tyresö och Stockholms län.

Hur såg Täby kommuns satsningar på idrott ut under senaste mandatperioden?

Under 2018–2020 har följande åtgärder genomförts på anläggningar:

 • Hägerneholmshallen
 • Hägerneholm, konstgräs
 • Tibblevallen ny friidrottsanläggning och naturgräs
 • Tibblevallen konstgräs
 • Upprustning av Tibblevallens friidrottsanläggning, inklusive inläggning av markvärme.
 • Nylagd naturgräsplan på Tibblevallen
 • Tidig utredning (volymstudie) har under 2020 utförts på Erikslund, Vallatorp, Täby racketcenter och Täby IP avseende placering av motorikhall. Utifrån detta har beställning på förstudie lagts avseende motorikhall på Täby IP.

2020 brann tennishallen i Viggbyholm ned - när blir den nya permanenta tennishallen klar och hur många banor blir det?

Redan hösten 2021 kan tennisverksamheten återupptas i en temporär tennishall på samma plats där den tidigare hallen stod. Samtidigt planerar Täby kommun för att bygga en permanent tennishall på en ny plats i närheten som ska stå klar 2023. Den nya hallen kommer ha fem banor, vilket är samma antal som den tidigare hallen.

Läs Alliansens öppna brev till allmänheten gällande planering av den nya tennishallen i Viggbyholm

Hur ser Täby kommuns investeringsplan ut framåt vad gäller konstgräsplaner?

Täby kommun har de senaste åren sett över behovet av nya idrottsanläggningar med hänsyn till föreningsutveckling, befolkningsprognos och byggnation av nya bostadsområden. Följande investeringar har Kommunfullmäktige beslutat om vad gäller konstgräsplaner mellan 2021 och 2022.

 • Utbyte av befintligt konstgräs i Erikslund, under 2022
 • Ny konstgräsplan i Gribbylund, under 2022
 • Ny belysning vid Viggbydalens konstgräs, under 2022.

Mer information om Täby kommuns investeringar gällande idrottsanläggningar finns att läsa i Investeringsplanen för perioden 2021–2023. Kultur- och fritidsnämndens har även antagit en Anläggningsplan som beskriver prioritering av behov och efterfrågan som finns avseende idrottsanläggningar under perioden 2020–2030.

Vilka av Täby kommuns fotbollsplaner är tillgängliga för barn och ungdomar genom föreningslivet?

Konstgräs 11-spelsplan

 • Täby IP
 • Skarpäng
 • Tibblevallen
 • Hägernäs

Konstgräs 9-spelsplan

 • Kryssarvallen
 • Täby IP
 • Näsbydal
 • Viggbydalen (utan belysning)

Konstgräs 7-spelsplan

 • Täby IP
 • Brinkskolan  

Konstgräs 5-spelsplan

 • Vallatorp
 • Hägerneholm
 • Byäng

Naturgräs 11-spelsplan

 • Hägernäs IP 1
 • Ella bollplan
 • Tibblevallen
 • Sjökrigsskolan 

Vilka av Täby kommuns fotbollsplaner är inte tillgängliga och varför?

Erikslundsplanen renoveras dels för att konstgräset behöver bytas ut, men även större markarbete innefattas i projektet då stödmuren behöver bytas ut som finns intill planen. I samband med detta ser kommunen även över belysning och breddar planen. Preliminärt är planen tillgänglig igen i juni 2022.

Sjökrickan är stängd sedan hösten 2019 på grund av pågående projekt och byggnation vid Näsby slott.

Är det brist på fotbollsplaner och speltid för barn och unga i Täby?

Täby kommun har två färre fotbollsplaner tillgängliga just nu vilket medför något mindre speltid. Detta eftersom Täby kommun renoverar och förbättrar två planer samt behöver stänga Sjökrickans fotbollsplan på grund av byggnationen vid Näsby slott.

Hur fördelas speltider mellan föreningarna?

Täby kommun följer den fördelningsprincip som finns framtagen tillsammans med fotbollsföreningarna i Täby.

Fördelningsmodellen utgår från följande parametrar:

 • Förekomst av parasport-lag i föreningen.
 • Serietillhörighet för representationslag kommande säsong (gäller utöver fotboll som tidigare, även rugby och amerikansk fotboll):
 • Deltagartillfällen föregående säsong:
 • Antal aktiva innevarande säsong. Aktiva ungdomar mellan 13–20 år genererar mer tid än ungdomar mellan 7–12 år:

Den nya modellen ligger i linje med RF:s strategi 2025 samt Täby kommuns mål kring fysisk aktivitet och är ett stöd i ett strategiarbete, där vi vill få fler ungdomar att vara fysiskt aktiva. Förändringen innebär att vi premierar de föreningar som satsar på den här målgruppen och som vill engagera fler och nya ungdomar.