1. Ytterbyskolan arbetar med att öka elevers välbefinnande

  Under höstterminen 2022 har Näsbydalskolans rektorsområde påbörjat ett arbete som syftar till att öka välbefinnandet i skolan. Arbetet bygger på vetenskapligt beprövade metoder som stärka elevers välbefinnande, både för stunden och för livet.

Se fler nyheter

Om Ytterbyskolan

Ytterbyskolan är en grundskola i Roslags Näsby, strax söder om centrala Täby. Här går cirka 280 elever från förskoleklass upp till årskurs 5, och fritids. Skolbyggnaden är från 1907 men har renoverats under åren för att moderniseras och anpassas till dagens verksamhet.

Tack vare skolans geografiska läge är det nära till det mesta, såväl Täby centrum som till skog och natur. Behöver du åka kollektivtrafik hit stannar flera busslinjer och Roslagsbanan i närheten av skolan. 

Här har vi välutrustade lektionssalar och ett skolbibliotek. Vår natursköna skolgård bjuder in till lek, lärande och rörelse året runt. Våra rastvärdar erbjuder eleverna organiserade lekar och olika aktiviteter varje dag.

Täby musikklasser finns på Ytterbyskolan.

Ytterbyskolan ingår i Näsbydalskolans rektorsområde. Rektorsområdet leds av en gemensam rektor samt tre biträdande rektorer. Rektorsområdet består av Ytterbyskolan, Ellagårdsskolan (F-6) och Näsbydalskolan (6-9). Alla skolor ligger nära varandra geografiskt sett.

Följ oss gärna på Instagram, Ytterbyskolan i Täby (@ytterbyskolan_taby). Välkommen till oss!

Vår vision är att vara varje elevs bästa skola. För att lyckas med det följer vi upp våra resultat och är noga med att fråga eleverna om hur de upplever sin skola och undervisningen. Vi arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att alltid bli bättre på det vi gör – arbetet handlar om att sträva mot ständiga förbättringar och hålla hög kvalitet i undervisningen.

Funktionell kvalitet

Det handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen, det vill säga de mål som finns i läroplanen och kursplanerna. Där finns både kunskapsmål och mål som handlar om värdegrund och demokratisk kompetens. De följs upp genom resultat, betyg och nationella prov.

Instrumentell kvalitet

Det är kvaliteten i våra strukturer, processer och arbetssätt utifrån de krav som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag. Till exempel får eleverna det inflytande över sina studier som de har rätt till, likvärdig bedömning och betygssättning eller särskilt stöd om det behövs för att nå utbildningsmålen. Det sker genom enkäter och uppföljning av mål.

Upplevd kvalitet

Det handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen. Den följs framförallt upp genom skolans enkät som genomförs två gånger om året. 

Ändamålsenlig kvalitet

Handlar om hur det går för eleverna efter avslutad utbildning.

På Ytterbyskolan ska eleverna få nya utmaningar, utvecklas och må bra.

Sedan 2014 har Täby kommun arbetat långsiktigt och strategiskt med att öka det tillgängliga lärandet i de kommunala skolorna. Utöver långsiktighet är bärande delar också ett kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete, att arbeta på en vetenskaplig grund samt fokus på fysisk, social och pedagogisk tillgänglighet.

Det kan handla om allt ifrån hur det ser ut i klassrummet och nya digitala verktyg till olika metoder och sätt att involvera eleverna i planering och bedömning.

Medarbetarna på skolan strävar mot att möta varje elev utifrån dess förutsättningar och behov i det dagliga skolarbetet. Det betyder också att eleverna ska uppleva skolan som meningsfull och också känna att de har en reell möjlighet påverka det som händer dem där, därför är även elevmedverkan en del av det tillgängliga lärandet.

Fritidshemmen är en viktig del av vår verksamhet och de yngre barnens skolgång. Här fortsätter lärandet i lekar och aktiviteter som planeras av engagerade lärare utifrån fritidshemmets kapitel i läroplanen.

Fritidsverksamheten ger möjlighet för elever att utforska, lyckas och utvecklas enskilt och tillsammans.

Att eleverna mår bra och känner sig trygga är grundläggande för deras utveckling och kunskapsinhämtning i skolan och på fritidshemmet.

På Ytterbyskolan jobbar vi för att all personal känner alla elever och har god insyn i elevernas situation. Genom faddergrupper, gemensamma traditioner, övningar i välbefinnande och basgrupper låter vi våra elever träna socialt samspel och samarbete.

På Ytterbyskolan arbetar vi med att öka elevernas välbefinnande. Arbetet bygger på vetenskapligt beprövade metoder som stärker elevernas välbefinnande både för stunden och livet. Att arbeta med ökat välbefinnande handlar om att ge eleverna förutsättningar för och kunskap om, balans och välbefinnande i livet.

Våra elevers delaktighet är centralt i arbetet med att skapa trygghet på skolan. Det sker genom delaktighet och ansvarstagande i olika råd som klassråd, elevråd, matråd och rastråd

Det sker också systematiskt genom trygghetsmätningar.

Trygghetsgrupp

På Ytterbyskolan finns det en trygghetsgrupp som arbetar med det upptäckande, utredande och åtgärdande arbetet i skolan. Trygghetsgruppen består av medarbetare från skolans alla delar såsom lärare, resurser, fritids och elevhälsan.

På Ytterbyskolan finns traditioner som skapar gemenskap och glädje där några exempel är Uppstartsveckan, Ytterbysången, elevens val, Ytterbydagen, Lucia och Fritidshemmets dag.

Utöver det ser tiderna ut som följer:

På klämdagar när det står lovdag är fritidshemmen fortfarande öppna för de som har behov av plats.

Vårterminen 2023

 • Terminens första dag: 10 januari
 • Sportlov: 27 februari-3 mars 
 • Påsklov: 7 april-14 april 
 • Lovdag: 1 maj
 • Lovdag, Kristi himmelsfärd: 18 maj
 • Lovdag (klämdag): 19 maj  
 • Lovdag (klämdag): 5 juni
 • Lovdag, Sveriges nationaldag: 6 juni
 • Terminens sista dag: 13 juni
 • Datum för studiedagar under höst- och vårtermin varierar från skola till skola. Ta kontakt med din skola för mer information

Höstterminen 2023

 • Terminens första dag: 17 augusti
 • Höstlov: 30 oktober-3 november
 • Höstterminens sista dag: 20 december
 • Datum för studiedagar under höst- och vårtermin varierar från skola till skola. Ta kontakt med din skola för mer information

Vårterminen 2024

 • Terminens första dag: 9 januari
 • Sportlov: 26 februari-1 mars
 • Påsklov: 29 mars-5 april
 • Lovdag: 1 maj
 • Lovdag, Kristi himmelsfärd: 9 maj
 • Lovdag (klämdag): 10 maj
 • Lovdag, Sveriges nationaldag: 6 juni
 • Lovdag (klämdag): 7 juni
 • Terminens sista dag: 12 juni
 • Datum för studiedagar under höst- och vårtermin varierar från skola till skola. Ta kontakt med din skola för mer information

Skolan leds av rektor som tillsammans med biträdande rektor utgör ledningsgruppen.
För alla medarbetare på Ytterbyskolan finns ett medvetet, stabilt och målinriktat samarbete för att skapa de bästa förutsättningar i varje elevs lärande och utveckling.
Skolans motto är att alla kan lära och de utmaningar och dilemman som dyker upp är en del av en lärande process i att hitta lösningar. Tillsammans med elever och vårdnadshavare skapar medarbetare en skola där förtroendet för den pedagogiska verksamheten är högt, där eleverna når högt ställda kunskapskrav och en verksamhet som håller hög kvalitetet.
Ytterbyskolans elevhälsa består av specialpedagoger, skolsköterska, skolpsykolog och skolkurator. Elevhälsa på Ytterbyskolan är ett centralt begrepp och en angelägenhet för alla som arbetar på skolan. Alla medarbetare rymmer i sitt uppdrag att verka för elevernas hälsa och lärande. Elevhälsogruppen arbetar i första hand hälsofrämjande och förebyggande.

Täby Musikklasser grundades 1984 och är Täbys ledande musikskola med inriktning på körsång. Musikklasserna är kommunala grundskoleklasser med utökad musikundervisning. Varje år antas en klass till årskurs 4 med 30 elever som går tillsammans från årskurs 4 till 9. Körsången är grunden i undervisningen. Den utgår från den svenska körtraditionen och varje klass är en kör. Klasserna sjunger traditionell och modern körmusik och har också gjort musikföreställningar, operakonserter, anordnat festivaler och medverkat i större uppsättningar i såväl olika konsertlokaler som i TV.

Bland skolans cirska tio produktioner per år finns en Luciakonsert som lockar nära 2 000 personer till Täby Sportcentrum. Skolan är idag en av Täbys största konsertproducenter. Konserterna är en viktig del av Täbys kultur och musikliv och är betydelsefulla höjdpunkter i elevernas utbildning. På Täby Musikklassers webbplats kan du läsa mer. 

Att arbeta på Ytterbyskolan:
Vi söker dig som vill vara en förebild och arbeta med värdegrunden som en självklar del av skolvardag. Ditt ledarskap ska vara inkluderande och den formativa bedömningen ett naturligt förhållningssätt. Som lärare på Ytterbyskolan sätter du eleverna, kunskapsmålen och nyfikenheten i första rummet. Du behöver vara en skicklig relationsbyggare och ha förmågan att skapa laganda och ett genuint intresse hos eleverna för att arbeta med dina ämnen och skolans värdegrund.

Ytterbyskolan - en skola att trivas, utmanas och utvecklas på

På Ytterbyskolan ska alla elever och medarbetare få möjlighet att trivas, utmanas och utvecklas. Ytterbyskolan står för kunskap, trygghet och ansvar.
Medarbetare med behörighet, hög kompetens, stort engagemang, höga förväntningar och tydliga krav lär och utvecklas med eleverna på skolan.
Genom ett kollegialt lärande arbetar skolan målmedvetet med att utveckla ett tillgängligt lärande. Alla medarbetare förväntas aktivt delta i skolans utvecklings- och kvalitetsarbete. Alla medarbetare förväntas lära, utvecklas och samverka för elevens bästa. I ditt vardagliga arbete har du stöd av arbetslaget, ämneslag, specialpedagog/speciallärare samt övrig elevhälsa och skolans ledning.

Förutsättningar till ett kollegialt lärande får du genom gemensamma utvecklingstillfällen. Genom Täby akademi, för pedagogisk professionsutveckling, finns rika möjlighet till kompetensutveckling och nätverkande för dig på kommun-, verksamhets- och individnivå.
Medarbetare förfogar över en egen bärbar dator i arbetet. Du har en egen arbetsplats och du har din bas i en eller flera ämnesgrupper. Skolan erbjuder även friskvårdsbidrag samt möjlighet till pedagogiska luncher. Men framför allt får du en spännande och utvecklande arbetsplats där var och en dagligen får möjlighet att göra skillnad.

På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb.

Ytterbyskolan ligger i Roslags Näsby, nära bussar och Roslagsbanan

Välj skola

Kontakta Ytterbyskolan

Anmäl frånvaro via SchoolSoft före klockan 08.00. Logga in med mobilt BankID.

Adress

Ytterby Skolgränd 6
183 38 Täby

Förskoleklass, öppning och stängning: 076-643 89 01

Fritids ÅK 1-2: 076-643 89 02

Fritids ÅK 3-5: 076-643 89 05

Susanne Heljestrand, rektor: 08-555 585 05

Hanna Forsell, Tf. biträdande rektor: 08-555 589 73 

Charlotte Fredholm, speciallärare F-2: 08-555 589 72

Sophie Steneberg, speciallärare 3-6: 08-555 589 74

Lisa Nöjdh Mattsson, skolsköterska: 076-643 90 70

Wisam Wali Ali, kurator: 076 643 97 11</span

Rebecka Lundahl, psykolog: 08-555 592 09</span

Idrott och hälsa: 08-555 589 77</span

Vakmästare: 08-555 589 86</span

Musikklass Ytterbyskolan: 08-555 589 84</span

Expedition:

Hitta till Ytterbyskolan
Namn
Ytterbyskolan