1. Informationsmöte måndag 15 januari 2024

  Ska ditt barn börja i förskoleklass till hösten? Under perioden 10 januari-31 januari 2024 kan du göra skolval inför läsåret 2024/2025. Därför bjuder vi in till informationsmöte på Ytterbyskolan den 15 januari, klockan 17.30- 18.30. Här får du information om förskoleklassverksamheten samt träffa skolledning och förskolelärarna.

Se fler nyheter

Om Ytterbyskolan

Ytterbyskolan är en grundskola i Roslags Näsby, strax söder om centrala Täby. Här går cirka 280 elever från förskoleklass upp till årskurs 5. 

Vi är en stolt värdskola för Täby musikklasser.

I vårt rektorsområde har vi en tydlig vision - att vara varje elevs bästa skola.

Hos oss är elevernas lärande, utveckling och välbefinnande i centrum. Vi skapar kvalitet genom:

 • Att utbildningen genomsyras av demokratiska värden.
 • Att erbjuda utbildning som stödjer elevernas lärande och välbefinnande.
 • Att bygga en organisation grundad på samarbete och en gemensam syn.
 • Att systematiskt arbeta med kvalitetsfrågor för att stödja elevernas lärande, utveckling och välbefinnande.

Vi är den lilla skolan med stora möjligheter eftersom vi ingår i ett större rektorsområde. Vår skola välkomnar dig till en plats där varje dag representerar ett steg mot framtiden, där skolans ledord, trygghet, ansvar och kunskap vägleder varje elev på deras resa.

Ytterbyskolan ingår i Näsbydalskolans rektorsområde. Rektorsområdet leds av en gemensam rektor samt fyra biträdande rektorer. Rektorsområdet består av Ytterbyskolan, Ellagårdsskolan (F-6) och Näsbydalskolan (6-9). Alla skolor ligger nära varandra geografiskt sett.

Följ vår vardag och våra äventyr på Instagram, Ytterbyskolan i Täby (@ytterbyskolan_taby). 

På Ytterbyskolan ligger grunden för vårt arbete i en fast övertygelse om att varje elevs lärande, utveckling och välbefinnande är centrala för allt vi gör. Vi frågar oss ständigt: På vilket sätt bidrar vår verksamhet till att alla elever utvecklas, lär och mår bra? Med denna fråga i fokus av vår verksamhet är vårt kvalitetsarbete inte bara en metod, det är en ständig process som genomsyrar varje del av skoldagen och fritidstiden.

Vi jobbar med fyra kvalitetsbegrepp

Funktionell kvalitet: Det handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen, det vill säga de mål som finns i läroplanen och kursplanerna. Där finns både kunskapsmål och mål som handlar om värdegrund, välbefinnande och demokratisk kompetens.

Instrumentell kvalitet: Det är kvaliteten i våra strukturer, processer och arbetssätt utifrån de krav som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag. Till exempel får eleverna det inflytande över sina studier som de har rätt till, likvärdig bedömning och betygssättning eller särskilt stöd om det behövs för att nå utbildningsmålen. 

Upplevd kvalitet: Det handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen. 

Ändamålsenlig kvalité: Handlar om hur det går för eleverna efter avslutad utbildning.

För att utveckla tillgängligheten på skolan arbetar vi med den fysiska, sociala och pedagogiska miljön. Vi har en mötesstruktur och modell för skolans olika professioner att arbeta tillsammans för övergripande förändringar av lärmiljön. 

På Ytterbyskolan har vi lagt stor vikt vid att skapa en gynnsam fysisk miljö för våra elever. Vår skolmiljö är utformad för att främja elevernas välmående och inlärning. I våra klassrum har vi skapat en inbjudande och funktionell inlärningsmiljö som främjar samarbete och aktivt deltagande. Vi har även utrustat våra klassrum med teknik och digitala läromedel som stödjer undervisningen och elevernas inlärning.

Vår natursköna skolgård är en plats för lek, lärande och rörelse. Skolgården är indelad i olika zoner som rastvärdarna ansvarar för. Här kan eleverna leka fritt eller delta i organiserade aktiviteter som våra rastvärdar ordnar dagligen. Från vår "Restaurang" kan eleverna låna olika leksaker och bollar.

Den sociala miljön är en viktig del av vårt arbete med tillgängligt lärande. Genom faddergrupper, gemensamma traditioner, övningar och basgrupper låter vi våra elever träna socialt samspel och samarbete. Vi arbetar aktivt med att främja samarbete och gemenskap genom arbete utifrån en vetenskapligt beprövad metod som stärker elevernas välbefinnande.

Den pedagogiska miljön är kärnan i vår strävan efter tillgängligt lärande. Undervisningen är varierad och i ständig utveckling. 

Vi använder både traditionella läromedel och digitala verktyg. Vi lär eleverna att få en god förståelse för sin lärprocess och veta vad de ska göra för att utvecklas ännu mer. 

Att bygga en trygg och god arbetsmiljö för eleverna som fortfarande lär sig de grundläggande principerna att ta ansvar och bidra till en god arbetsmiljö är en kärnkomponent i vårt elevhälsoarbete.

Grunden för en trygg och säker skola är ett arbete för en trygg, säker och hälsofrämjande miljö med tydlig värdegrund och tillitsfulla relationer.

Vår personal arbetar utifrån en gemensam värdegrund. Vi har dokumenterat främjande, förebyggande, upptäckande och åtgärdande arbete. 

Välbefinnande är en central och viktig del av vårt främjande arbete på Ytterbyskolan. Vi arbetar kontinuerligt med att öka elevernas välbefinnande, och detta arbete bygger på vetenskapligt beprövade metoder som stärker elevernas välbefinnande både för stunden och för livet. Att främja välbefinnandet innebär också att lära varje elev att visa respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön.

På Ytterbyskolan integrerar vi flera viktiga komponenter i vårt förebyggande arbete. Det inkluderar säkerhetskultur, krishantering, ordningsregler och utbildning. 

Trygghetsmätningar för att kontinuerligt utvärdera och förbättra skolmiljön

Vi tar kontinuerligt tempen på vår skolmiljö genom att genomföra trygghetsmätningar(enkäter, sociogram, trygghetsfaktor och djupintervjuer) Dessa mätningar ger oss värdefull information som vi använder för att göra vår skola ännu tryggare och bättre för alla som är här.

Trygghetsgrupp

På Ytterbyskolan finns det en trygghetsgrupp som arbetar med det upptäckande, utredande och åtgärdade arbetet i skolan. Trygghetsgruppen består av medarbetare från skolans alla delar såsom lärare, resurser, fritids och elevhälsan.

Ytterbyskolan finns traditioner som skapar gemenskap och glädje där några exempel är Uppstartsveckan, Ytterbysången, elevens val, Ytterbydagen, Lucia och Fritidshemmets dag.

Utöver det ser tiderna ut som följer:

På klämdagar när det står lovdag är fritidshemmen fortfarande öppna för dem som har behov av plats.

Vårterminen 2024

 • Terminens första dag: 9 januari
 • Sportlov: 26 februari–1 mars
 • Påsklov: 29 mars–5 april
 • Lovdag: 1 maj
 • Lovdag, Kristi himmelsfärd: 9 maj
 • Lovdag (klämdag): 10 maj
 • Lovdag, Sveriges nationaldag: 6 juni
 • Lovdag (klämdag): 7 juni
 • Terminens sista dag: 12 juni
 • Datum för studiedagar under höst- och vårtermin varierar från skola till skola. Ta kontakt med din skola för mer information.

Höstterminen 2024

 • Terminens första dag: 15 augusti
 • Höstlov: 28 oktober – 1 november 
 • Höstterminens sista dag: 19 december
 • Datum för studiedagar under höst- och vårtermin varierar från skola till skola. Ta kontakt med din skola för mer information.

Vårterminen 2025

 • Terminens första dag: 8 januari 
 • Sportlov: 24 februari – 28 februari
 • Påsklov: 14 april – 21 april
 • Lovdag: 1 maj
 • Lovdag (klämdag): 2 maj
 • Lovdag, Kristi himmelsfärd: 29 maj
 • Lovdag (klämdag): 30 maj
 • Lovdag, Sveriges nationaldag: 6 juni
 • Vårterminens sista dag: 11 juni
 • Datum för studiedagar under höst- och vårtermin varierar från skola till skola. Ta kontakt med din skola för mer information.

Den lilla skolan med stora möjligheter!

Tack vare skolans geografiska läge är det nära till det mesta, såväl Täby centrum som till skog och natur. 

Ytterbyskolan är utformad för att ditt barn ska lyckas. Vi erbjuder välutrustade ämnessalar, lektionssalar och ett skolbibliotek. Men vår skola sträcker sig längre än klassrummens fyra väggar. Utanför finner du vår natursköna skolgård, som är mer än bara en plats för rast – det är en plats som inbjuder till kreativitet och upptäckarglädje . 

Ytterbyskolan erbjuder fritidsverksamhet för alla inskrivna elever i åk F-5. Skolans fritids består av tre avdelningar: F-1, 2-3 och klubben(4-5)

På Ytterbyskolan har vi en välorganiserad struktur som säkerställer hög undervisningskvalitet. Vår prioritet är elevernas välbefinnande, vilket positivt påverkar deras lärande och utveckling.

Lärare och fritidspersonal samarbetar i årskurslag för att planera och organisera verksamheten. Årskurslaget samarbetar med elevhälsan för att möta elevers olika behov tidigt.

Vi erbjuder skolgång från årskurs F-9 inom Näsbydals rektorsområde, vilket skapar kontinuitet och trygghet för eleverna. Vår skola är en del av ett större sammanhang vilket främjar elevernas utveckling och hälsa genom kollegialt lärande.

Skolan leds av en rektor, med stöd från biträdande rektorer, som tillsammans utgör skolledningen.

Du kan kontakta skolan via 08-555 590 00 eller via e-post: ytterbyskolan@taby.se. Du kan även kontakta medarbetare på skolan direkt via SchoolSoft.

Täby Musikklasser grundades 1984 och är Täbys ledande musikskola med inriktning på körsång. Musikklasserna är kommunala grundskoleklasser med utökad musikundervisning. Varje år antas en klass till årskurs 4 med 30 elever som går tillsammans från årskurs 4 till 9. Körsången är grunden i undervisningen. Den utgår från den svenska körtraditionen och varje klass är en kör. Klasserna sjunger traditionell och modern körmusik och har också gjort musikföreställningar, operakonserter, anordnat festivaler och medverkat i större uppsättningar i såväl olika konsertlokaler som i TV.

Bland skolans cirska tio produktioner per år finns en Luciakonsert som lockar nära 2 000 personer till Täby Sportcentrum. Skolan är idag en av Täbys största konsertproducenter. Konserterna är en viktig del av Täbys kultur och musikliv och är betydelsefulla höjdpunkter i elevernas utbildning. På Täby Musikklassers webbplats kan du läsa mer. 

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor ca 70 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby - att växa med.

På Ytterbyskolan ska alla elever och medarbetare få möjlighet att trivas, utmanas och utvecklas. Ytterbyskolan står för kunskap, trygghet och ansvar.

På Ytterbyskolan har vi engagerade, behöriga och kompetenta kollegor. Vi arbetar för att alla elever och medarbetare ska trivas och få möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt.

Välj skola

Kontakta Ytterbyskolan

Anmäl frånvaro via SchoolSoft före klockan 08.00. Logga in med mobilt BankID.

Adress

Ytterby Skolgränd 6
183 38 Täby

Förskoleklass-1, öppning och stängning: 076-643 89 01

Fritids ÅK 2-3: 076-643 89 02

Fritids ÅK 4-5: 076-643 89 05

Susanne Heljestrand, rektor: 08-555 585 05

Hanna Forsell, Tf. biträdande rektor: 08-555 589 73 

Charlotte Fredholm, speciallärare F-2: 08-555 589 72

Sophie Steneberg, speciallärare 3-6: 08-555 589 74

Maria Bengtsson, skolsköterska: 076-643 93 41

Stina Egerö, kurator: 076 643 97 22</span

Rebecka Lundahl, psykolog: 08-555 592 09</span

Idrott och hälsa: 08-555 589 77</span

Vaktmästare: 08-555 589 86</span

Musikklass Ytterbyskolan: 08-555 589 84</span

Expedition:

Hitta till Ytterbyskolan
Namn
Ytterbyskolan