1. Digitalt öppet hus 19 januari 2022

  Ska ditt barn börja i förskoleklass? Vi bjuder in dig till digitalt öppet hus via Google Meet, onsdagen den 19 januari kl. 17.30-18.30. Incheckning till mötet sker mellan kl. 17.20-17.30. Klicka in på denna nyhet för Google Meet länk och mer info.

 2. Följ Ytterbyskolans Instagram

  Häng med oss på vår Instagramsida

 3. Viktor på Ytterbyskolan fick alla rätt i internationell mattetävling

  Varje år arrangeras Kängurutävlingen, en internationell mattetävling. Tävlingen är indelad i olika moment utifrån årskurser.

Se fler nyheter

Om Ytterbyskolan

Ytterbyskolans vision är att vara varje elevs bästa skola. Vår mission är att varje elev på vår skola ska få växa, utvecklas och nå framgång.
På Ytterbyskolan ska alla elever få möjlighet att tillägna sig kunskap av hög kvalitet och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en trygg och trivsam miljö. Våra ledord är trygghet, ansvar och kunskap. Trygghet - Alla elever ska känna sig trygga på Ytterbyskolan
Ansvar - Ytterbyskolan ska fungera som demokratibyggare
Kunskap - Lärandet ska vara tillgängligt för alla elever

En kompetent och engagerad personalgrupp arbetar med eleverna på skoltid och på fritids, från förskoleklassen till årskurs 5.
I Näsbydals rektorsområde finns också Täby Musikklasser. Varje år antas en klass i årskurs 4 med 30 elever som sedan går tillsammans i årskurs 4-9 i grundskolan.


På Ytterbyskolan har vi ändamålsenliga klassrum, ett skolbibliotek, ämnessalar för idrott, musik och slöjd. Vår natursköna skolgård inbjuder till lek, lärande och rörelse året runt. Fritidspersonal är rastvärdar och erbjuder eleverna organiserade lekar och olika aktiviteter varje dag.


Vi arbetar med digitala verktyg som komplement i undervisningen, till exempel Ipad och/eller Chromebook.


Följ gärna Ytterbyskolan på Instagram för att se vad som händer i verksamheten: ytterbyskolan_taby

Vårt motto är att alla kan lära, och de utmaningar och dilemman som vi stöter på utvecklar oss genom att vi hittar lösningar. Det innebär att vi aktivt och systematiskt åtgärdar, utvecklar och förbättrar lärmiljön i skolan och fritidshemmet. Ytterbyskolan arbetar systematiskt med att utveckla utbildningen så att den håller hög kvalitetet i elevernas lärande och utveckling. Det ska finnas stöd i forskning för de metoder skolan använder och de kunskaper som skolan lär ut.
Medarbetare, skolledning, elever och vårdnadshavare behöver alla bidra med synpunkter och underlag som synliggör kvaliteten.
Systematiskt kvalitetsarbete:
Medarbetare följer upp och analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen.
Elever och vårdnadshavare bidrar med synpunkter genom enkäter, utvärderingar, samtal och olika råd.
Skolledningen analyserar hur medarbetarnas kompetens, värderingar, förhållningssätt och arbetssätt påverkar barnens utveckling och lärande.
Skolledningen analyserar och bedömer enhetens samlade resultat och utvecklingsbehov i skolans kvalitetsredovisning.
I dialog med alla medarbetare planeras arbetssätt, förutsättningar och förväntad effekt till kommande läsår med utgångspunkt i analys och bedömning i kvalitetsredovisningen. Planering dokumenteras i skolans lokala arbetsplan.

Ytterbyskolans prioriterade utvecklingsområden

• Utveckla undervisningens kvalitet genom bedömarkompetens

• Elevdelaktighet och inflytande ska genomsyra hela verksamheten

• Samverkan för elevhälsa

På Ytterbyskolan ska alla elever få möjlighet att nå sin fulla potential. För att nå dit ska vi utifrån beprövad erfarenhet och forskning prova olika vägar för att ge eleverna undervisning som håller hög kvalitet, är varierad och anpassad utifrån deras erfarenheter och förutsättningar. Målen och kriterierna ska vara tydliga för eleverna, och vi ska ha höga förväntningar på våra elever.
Formativ bedömning ska vara ett självklart inslag i det dagliga arbetet. Eleverna ska veta hur de ligger till kunskapsmässigt, och hur de ska utvecklas så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven. Kunskap måste erövras av var och en. Detta förutsätter engagemang och aktivitet från eleverna, och lärare som stöttar, stimulerar och utmanar eleverna så de når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Ytterbyskolan har en organisation där elevhälsan kan vara ett kompletterande stöd för pedagoger och övriga medarbetare, i arbetet med att anpassa och utveckla tillgängliga lärmiljöer. Delaktighet är en viktig aspekt för tillgängligt lärande. Därför är det viktigt att alla elever får vara en del i ett sammanhang, gemenskap, bli lyssnad på, uttrycka sin åsikt och engagemang.

God hälsa och en trygg miljö i skolan är förutsättningar för att elever ska kunna utvecklas och lära sig. Ytterbyskolans trygghetsarbete består av ett medvetet arbete med att skapa tillitsfulla relationer och delaktighet i samverkan mellan kunskaps- och demokratiuppdraget i elevens lärande.
Ytterbyskolan har en trygghetsplan som beskriver det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet. Alla - det vill säga elever, medarbetare på skolan och vårdnadshavare som uppmärksammar eller får kännedom om eventuell kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier ska omedelbart anmäla det till någon vuxen på skolan. Alla ärenden anmäls, utreds, åtgärdas och följs upp. På skolan finns en trygghetsgrupp som stöttar i utredning och i det åtgärdande arbetet kring incidenter.
Relation är viktigt och som en del i det arbetet får varje elev en mentor vid skolstart. Mentorn är den person på skolan som har det sammanhållande ansvaret för att stödja eleven i studierna och bidra till att eleven når sitt mål med studierna. Mentorskapet syftar också till att genom samtal om värderingar och på andra sätt skapa en bra stämning i klassen och därmed bidra till en bra studiemiljö. Ett led i vårt främjande arbete är att det alltid är den vuxna som bestämmer platser och grupper. Detta för att det alltid ska kännas tryggt för eleven men också för att eleverna ska få möjlighet jobba med olika personer eftersom det berikar.

Fritidspersonal är rastvärdar och erbjuder eleverna organiserade lekar och olika rastaktiviteter på alla raster.

Varje termin startar med värdegrundsvecka i alla årskurser på Ytterbyskolan. Under denna vecka arbetar pedagogerna aktivt med värdegrundsarbete för att få en tillåtande och accepterande miljö på skolan samt bygga tillitsfulla relationer mellan lärare-elev och mellan eleverna.

På Ytterbyskolan arbetar eleverna i alla årskurser med basgrupper. Alla elever tillhör en basgrupp i vilken eleverna bland annat tränar på samarbete i olika former och får en känsla av samhörighet med varandra.

På skolan finns det en tradition av att fira avslutningar, Ytterbydagen, Nobeldagen och en avslutningslunch med årskurs 5. Vi har också andra schemabrytande aktiviteter som höstvandring, skridskodag, orientering. barnboksveckan.

På Ytterbyskolan finns traditioner som skapar gemenskap och glädje där några exempel är Uppstartsveckan, Ytterbysången, elevens val, Ytterbydagen, Lucia och Fritidshemmets dag.

Utöver det ser tiderna ut som följer:

Vårterminen 2022

 • Terminens första dag: 11 januari
 • Sportlov: 28 februari-4 mars
 • Påsklov:  11 april-18 april 
 • Lovdag, Kristi himmelsfärd: 26 maj
 • Lovdag (klämdag): 27 maj  
 • Lovdag, Sveriges nationaldag: 6 juni
 • Terminens sista dag: 10 juni

På klämdagar när det står lovdag är fritidshemmen fortfarande öppna för de som har behov av plats.

Höstterminen 2022

 • Höstterminens första dag: 17 augusti
 • Studiedag, eleverna lediga: Preliminärt 29 september, kan ändras av vardera skola
 • Höstlov:  31 oktober-4 november
 • Höstterminens sista dag: 21 december

Vårterminen 2023

 • Terminens första dag: 10 januari
 • Sportlov: 27 februari-3 mars 
 • Studiedag, eleverna lediga: Preliminärt 22 mars, kan ändras av vardera skola
 • Påsklov: 7 april-14 april 
 • Lovdag: 1 maj
 • Lovdag, Kristi himmelsfärd: 18 maj
 • Lovdag (klämdag): 19 maj  
 • Lovdag (klämdag): 5 juni
 • Lovdag, Sveriges nationaldag: 6 juni
 • Terminens sista dag: 13 juni

Skolan leds av rektor som tillsammans med biträdande rektor utgör ledningsgruppen.
För alla medarbetare på Ytterbyskolan finns ett medvetet, stabilt och målinriktat samarbete för att skapa de bästa förutsättningar i varje elevs lärande och utveckling.
Skolans motto är att alla kan lära och de utmaningar och dilemman som dyker upp är en del av en lärande process i att hitta lösningar. Tillsammans med elever och vårdnadshavare skapar medarbetare en skola där förtroendet för den pedagogiska verksamheten är högt, där eleverna når högt ställda kunskapskrav och en verksamhet som håller hög kvalitetet.
Ytterbyskolans elevhälsa består av specialpedagoger, skolsköterska, skolpsykolog och skolkurator. Elevhälsa på Ytterbyskolan är ett centralt begrepp och en angelägenhet för alla som arbetar på skolan. Alla medarbetare rymmer i sitt uppdrag att verka för elevernas hälsa och lärande. Elevhälsogruppen arbetar i första hand hälsofrämjande och förebyggande.

Täby Musikklasser grundades 1984 och är Täbys ledande musikskola med inriktning på körsång. Musikklasserna är kommunala grundskoleklasser med utökad musikundervisning. Varje år antas en klass till årskurs 4 med 30 elever som går tillsammans från årskurs 4 till 9. Körsången är grunden i undervisningen. Den utgår från den svenska körtraditionen och varje klass är en kör. Klasserna sjunger traditionell och modern körmusik och har också gjort musikföreställningar, operakonserter, anordnat festivaler och medverkat i större uppsättningar i såväl olika konsertlokaler som i TV.

Bland skolans cirska tio produktioner per år finns en Luciakonsert som lockar nära 2 000 personer till Täby Sportcentrum. Skolan är idag en av Täbys största konsertproducenter. Konserterna är en viktig del av Täbys kultur och musikliv och är betydelsefulla höjdpunkter i elevernas utbildning. På Täby Musikklassers webbplats kan du läsa mer. 

Att arbeta på Ytterbyskolan:
Vi söker dig som vill vara en förebild och arbeta med värdegrunden som en självklar del av skolvardag. Ditt ledarskap ska vara inkluderande och den formativa bedömningen ett naturligt förhållningssätt. Som lärare på Ytterbyskolan sätter du eleverna, kunskapsmålen och nyfikenheten i första rummet. Du behöver vara en skicklig relationsbyggare och ha förmågan att skapa laganda och ett genuint intresse hos eleverna för att arbeta med dina ämnen och skolans värdegrund.

Ytterbyskolan - en skola att trivas, utmanas och utvecklas på

På Ytterbyskolan ska alla elever och medarbetare få möjlighet att trivas, utmanas och utvecklas. Ytterbyskolan står för kunskap, trygghet och ansvar.
Medarbetare med behörighet, hög kompetens, stort engagemang, höga förväntningar och tydliga krav lär och utvecklas med eleverna på skolan.
Genom ett kollegialt lärande arbetar skolan målmedvetet med att utveckla ett tillgängligt lärande. Alla medarbetare förväntas aktivt delta i skolans utvecklings- och kvalitetsarbete. Alla medarbetare förväntas lära, utvecklas och samverka för elevens bästa. I ditt vardagliga arbete har du stöd av arbetslaget, ämneslag, specialpedagog/speciallärare samt övrig elevhälsa och skolans ledning.

Förutsättningar till ett kollegialt lärande får du genom gemensamma utvecklingstillfällen. Genom Täby akademi, för pedagogisk professionsutveckling, finns rika möjlighet till kompetensutveckling och nätverkande för dig på kommun-, verksamhets- och individnivå.
Medarbetare förfogar över en egen bärbar dator i arbetet. Du har en egen arbetsplats och du har din bas i en eller flera ämnesgrupper. Skolan erbjuder även friskvårdsbidrag samt möjlighet till pedagogiska luncher. Men framför allt får du en spännande och utvecklande arbetsplats där var och en dagligen får möjlighet att göra skillnad.

På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb.

Ytterbyskolan ligger i Roslags Näsby, nära bussar och Roslagsbanan

Välj skola

Kontakta Ytterbyskolan

Anmäl frånvaro via SchoolSoft före klockan 08.00. Logga in med mobilt BankID.

Adress

Ytterby Skolgränd 6
183 38 Täby

Förskoleklass, öppning och stängning: 076-643 89 01

Fritids ÅK 1-2: 076-643 89 06

Fritids ÅK 3-5: 076-643 89 02 eller 076-643 89 05

Susanne Heljestrand, rektor: 08-555 585 05

Hanna Forsell, Tf. biträdande rektor: 08-555 589 73 

Charlotte Fredholm, speciallärare F-2: 08-555 589 72

Sophie Steneberg, speciallärare 3-6: 08-555 589 74

Angelica Wallén, skolsköterska: 08-555 594 27

Adam Hugsen, kurator  08-55559113

Rebecka Lundahl, psykolog: 08-555 592 09

Idrott och hälsa: 08-555 589 86

Musikklass Ytterbyskolan: 08-555 589 84

Expedition:

Hitta till Ytterbyskolan
Namn
Ytterbyskolan