Om det framtida Täby

Kommunstyrelsen beslutade 21 augusti 2017 att genomföra samråd om fördjupning av översiktsplanen för Täby stadskärna.

Täby stadskärna är en del av centrala Täby och den regionala stadskärnan Täby centrum-Arninge. Planen föreslår en övergripande inriktning för utvecklingen i kommundelarna Tibble och Roslags-Näsby samt angränsande områden i Näsbypark, Viggbyholm, Ensta och Ella gård. Planen ska vägleda den fortsatta planeringen i stadskärnan med en utveckling för uppemot 17 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetstillfällen. Utvecklingen ska ske i form av blandad stadsbebyggelse i närheten till kollektivtrafik.

Syftet med samrådet är att få fram ett bra beslutsunderlag och ge möjlighet till insyn och påverkan. Täby stadskärna 2050 Fördjupning av översiktsplan ligger till grund för samrådet. Till samrådshandlingarna hör även Hållbarhetskonsekvensanalys för Täby stadskärna, som belyser planens påverkan på miljö och har tagits fram i enlighet med kraven i 6 kapitlet 11 § miljöbalken.

Har ni synpunkter på förslaget ska dessa ha inkommit skriftligt senast den 12 november 2017 till Täby kommun, stadsbyggnadsnämnden, 183 80 Täby eller till sbn@taby.se. Ange namn och adress samt Dnr KS 2015/76-02.

Samråd pågår mellan 11 september och 12 november 2017.

Fördjupning av översiktsplan

Fördjupning av översiktsplan för Täby stadskärna 2050 (10,44 MB)
Hållbarhetskonsekvensanalys (3,4 MB)
Markanvändningskarta (1,1 MB)

Under samrådsperioden finns planen utskriven i Täby kommunhus, Esplanaden 3.

Dokument

Inför framtagandet av samrådsförslaget genomförde kommunen en tidig dialog med invånare, företagare, intresseorganisationer och fastighetsägare och andra viktiga aktörer. Dialogen startade vintern 2015/2016 med en enkät i form av en karta på webben, där det gick att beskriva populära platser och platser med utvecklingsbehov. Webbdialogen följdes av dialogmöten.

Resultatet från dialogen finns i sin helhet sammanfattad i en rapport nedan. Via länken till webbenkäten kan du ta del av hur över 700 platser i centrala Täby uppfattas.

Tidig dialog Täby stadskärna (4,03 MB)

Webbenkät från tidig dialog

Skicka dina synpunkter

Synpunkter på fördjupad översiktsplan

Information om behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret registreras för administration och uppföljning.

Personuppgifter behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PuL). Handlingar och e-post som inkommer till stadsbyggnadskontoret blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna kan komma att läggas ut på vår webbplats.

Samrådsträffar

Vid samrådsträffarna finns tillfälle att träffa politiker och tjänstemän för att ta reda på mer och ställa frågor om förslaget.

  • Onsdag 13 september kl 18-21, Täby kommunhus
  • Måndag 25 september kl 18-21, Täby kommunhus
  • Lördag 7 oktober kl 10-18, Täby Centrum
  • Söndag 22 oktober kl 10-18, Täby Centrum
  • Onsdag 25 oktober kl 16-21, Täby kommunhus

Vad händer efter samrådet?

När alla synpunkter har samlats in arbetar kommunen vidare med förslaget och presenterar sedan det bearbetade förslaget. Det bearbetade förslaget presenteras sedan ytterligare en gång för invånare och företagare under en utställningsfas under 2018. Då finns det ännu ett tillfälle att bidra med synpunkter på fördjupningen av översiktsplanen för Täby stadskärna 2050. Ta chansen och tyck till om ditt framtida Täby.

Efter utställningsfasen gör kommunen de sista förbättringarna och ändringarna av fördjupningen av översiktsplanen för Täby stadskärna 2050. Under 2018 väntas kommunstyrelsen besluta om fördjupningen av översiktsplanen.

Tidplan

Start 2015
Tidig dialog Vintern och våren 2016
Samråd 11 september – 12 november 2017
Utställning Kvartal 2 2018
Antagande Kvartal 4 2018

 

   

 

Frågor och svar

Kommunen måste ha en översiktsplan enligt plan- och bygglagen och den är vägledande för hur kommunen ska utvecklas. En mer detaljerad översiktsplan, en fördjupning, kan tas fram om den kommunövergripande översiktsplanen behöver ändras för ett visst område och det behöver studeras mer detaljerat, exempelvis i en tätort. Fördjupningen av översiktsplanen visar kommunens vilja och vision för hur kommunen ska växa i centrala Täby och är en övergripande inriktning för hur man vill att marken ska användas just här.

Vi ska, liksom andra kommuner, växa för att många vill flytta hit och många vill bo kvar. Kommunen har bra - och kommer att få ännu bättre - kollektivtrafik och ett centralt läge i länet. Förlängningen av Roslagsbanan till City via Odenplan är en viktig del i utvecklingen av kommunikationerna när Täby växer.

Täby behöver också växa. Den långsiktiga finansieringen av välfärden såsom skola, vård och omsorg förutsätter fler skattebetalare. För att bibehålla en god offentlig service till alla invånare som är i behov av den krävs en växande befolkning i arbetsför ålder.

Idag bor ca 70 000 i Täby. Hela kommunen växer nu med ca 1000 invånare per år och kommer troligen vara över 100 000 vid år 2050. Redan om tio år förväntas befolkningen nå nästan 90 000. En stor del av Täbys nya invånare kommer att bo i centrala Täby.

Täbys centrala delar, tillsammans med Arninge, är ett av åtta områden i Stockholm som bedömts lämpliga att utvecklas till en så kallad regional stadskärna, där tät sammanhängande stadsbebyggelse är lämplig ur ett regionalt perspektiv och med hänsyn till de lokala förutsättningarna. Täbys centrala delar utgör en naturlig målpunkt och knutpunkt för omkringliggande kommuner och tätorter. Här finns stor potential att förbättra den redan idag goda tillgängligheten till övriga Stockholmsregionen. Dagens bebyggelsestruktur tål att förtätas med fler bostäder, arbetsplatser och service. Det kollektivtrafiknära läget, centrum och den befintliga infrastrukturen såsom vägar och vatten-, avlopps- och fjärrvärmeledningar ger möjlighet att utnyttja marken effektivt istället för att exploatera i orörda områden.

Redan idag växer centrala Täby och nya stadsdelar som Täby park och Roslags-Näsby kommer snart att börja växa fram. Fördjupningen av översiktsplanen för centrala Täby visar hur kommunen vill att marken ska utvecklas och hur det ska ske på ett hållbart sätt. Planen leder inte på en gång till en utbyggnad, utan detaljplaner behöver tas fram för mindre områden. I det fortsatta arbetet med fördjupningen av översiktsplanen behöver en lämplig planeringstakt och utbyggnadsordning studeras. Hänsyn behöver tas till invånare, verksamheter och andra förutsättningar såsom ekonomi, trafiksituation och behov av offentlig service. Utbyggnaden beror också på intresset hos områdets olika fastighetsägare och det är upp till varje fastighetsägare att söka planändring.

För invånare och företagare i Täby kommer det bli enklare och snabbare att resa med kollektivtrafiken mellan arbete och bostad och till och från andra delar av regionen. När Täby växer kommer fler arbetsplatser att kunna etableras och mer service att utvecklas. Centrala Täby kommer erbjuda stadsliv med arbete, handel och nöjen för invånare, företagare och besökare.

Parker, mindre grönområden och parkstråk kommer att tillkomma i de centrala delarna. De nya bostadskvarteren och parkerna ska knytas samman med bebyggelse, gång- och cykelstråk och med kollektivtrafik. Genom att det blir enklare att förflytta sig i centrala Täby blir staden och stadens innehåll mer tillgängligt och levande. Det ska också vara enkelt och tryggt för barn och unga att röra sig mellan skola, hem och fritidsaktiviteter.

För att möjliggöra ett mer sammanhållet centralt Täby föreslås nya tunnellösningar under Roslagsbanans Österskärslinje. Genom att kommunen utvecklas i de mest centrala delarna kan också större strövområden bevaras.

Fördjupningen av översiktsplanen visar kommunens vilja och vision för hur kommunen ska växa i centrala Täby och är en övergripande inriktning för hur man vill att marken ska användas just här. Sedan kan varje fastighetsägare eller flera fastighetsägare tillsammans välja att söka planändring och då vägleder den fördjupade översiktsplanen den fortsatta planeringen och visar riktning för hur marken kan utvecklas. Planen är inte juridiskt bindande.

Den fördjupande översiktsplanen fastställer inriktning för markanvändning. Det är först i detaljplaneskedet det bestäms hur höga husen kommer bli eller hur tätt det kommer att bli i centrala Täby.

Genom att Täbys centrala delar växer och förtätas kan fler bo och arbeta inom samma område. Eftersom centrala Täby har närhet till flera stationer längs med Roslagsbanan kommer fler att kunna välja att resa med kollektivtrafik. När centrala Täby växer kommer det också kunna etableras mer service som invånare och verksamma här kan gå eller cykla till.

Parker och grönska ska utvecklas i området vilket ger både trevliga miljöer för invånarna och skapar livsmiljöer för djur och växter. Att skapa gröna miljöer i rätt lägen gör även de centrala delarna mer anpassningsbara till ett förändrat klimat med sannolikt mer regn och bitvis varmare väder, då grönskan tar hand om vatten och skapar skugga i den tätare stadsmiljön. Att planera för en blandad bebyggelse med arbetsplatser, skola, förskola, bostäder och service samt att planera för olika typer av bostäder till exempel studentbostäder, LSS-bostäder med mera samt att skapa en variation av bostadsstorlekar är även viktigt för att skapa en mer hållbar och varierad stad.

De bostäder som kommer att byggas och planeras kommer att vara både stora och små lägenheter. Även studentbostäder behöver finnas. Inom centrala Täby är inriktningen att det ska finnas en variation av bostadsstorlekar för att attrahera olika åldersgrupper och hushållstyper.

Med fler invånare i kommunen kommer behovet av olika typer av boendeformer inom social omsorg att öka. Planförslaget innebär ett ökat behov av särskilda boenden inom social omsorg. Inriktningen är att minst 10-15% av nytillkommande bostäder ska utgöras av hyresrätter.

Förslaget innebär en utveckling till en tät stad med ett blandat innehåll av bostäder, arbetstillfällen och olika typer av service. De arbetsplatser som kommer att finnas i centrala Täby behöver kunna passa i stadsmiljö och inte vara störande för närliggande bostäder. Det är arbetsplatser som finns i kontorsbebyggelse, olika typer av tjänster, utbildning, vård- och omsorg och handel.

Förslaget innebär en utveckling där bostäder, arbetsplatser och servicefunktioner koncentreras i kollektivtrafiknära lägen, så att möjligheterna att resa med kollektivtrafik blir goda. Analyser visar att detta leder till att andelen som går, cyklar och åker kollektivtrafik kan öka. Samtidigt kommer nya gator att behövas, tillsammans med andra åtgärder för att förbättra framkomligheten för fordonstrafiken.

Förslaget innebär en utveckling av de centrala delarna till en mer sammanhållen stad. De gator som finns idag kommer att behållas men utformningen av gatorna behöver ses över, så att de utvecklas till trygga och säkra miljöer för alla trafikanter. Kollektivtrafiken behöver få tillräckligt med plats och god framkomlighet. Biltrafiken ska få en acceptabel framkomlighet men det ska även vara säkert, tryggt och gent att gå och cykla.

Det kommer vara möjligt att parkera i centrala Täby, men parkeringen behöver regleras på olika sätt. Olika parkeringslösningar kommer studeras, till exempel parkeringshus, tidsreglerade parkeringar eller avgiftsreglerade parkeringar.

Genom Sverigeförhandlingen kommer Roslagsbanan att förlängas till city via Odenplan. Längs med Enhagsvägen och Centralvägen kan bättre kommunikationer västerut utvecklas, exempelvis till Helenelund och Kista, där det är lätt att ta sig till Solna. Denna senare kollektivtrafiksträckning behövs eftersom den saknas idag. Likaså behöver kollektivtrafiken för bussar utvecklas längs med exempelvis Stora Marknadsvägen och Stockholmsvägen.

När det gäller kollektivtrafik är det Stockholms läns landsting som ansvarar för kollektivtrafiklinjer och för spårtrafik. Kommunen kan ge plats för kollektivtrafikkörfält eller reservera mark för framtida kollektivtrafik, men det är Stockholms läns landsting som beställer trafik.

I centrala Täby kommer större grönområden och parker fortsatt att utvecklas och mindre områden ska tillkomma. I vissa områden i de mest centrala delarna råder brist på parker och där behöver mindre parker och sammanhängande parkstråk utvecklas. Till exempel vid Roslags-Näsby och Attundafältet.

När centrala Täby växer och befolkningen ökar växer också behovet av fler förskolor, grundskolor och gymnasium. Förskolor och grundskolor ska lokaliseras inom de centrala delarna av Täby så att avståndet för barnen mellan skolan och hemmet blir rimligt och livspusslet kan gå ihop. Gymnasium och övriga utbildningsinsatser föreslås att lokaliseras i närheten till kollektivtrafik. Fördjupningen av översiktsplanen föreslås platser för nya förskolor och skolor.

För äldre barn och unga efterfrågas platser för spontanidrott, så som bollplaner för olika sporter, motionsslingor och utegym. Dessa behöver byggas ut i takt med utvecklingen av centrala Täby. Trafiksäkrare miljöer och möjlighet att gå, cykla och åka kollektivt i de centrala delarna ska göra det enklare för barn och ungdomar att röra sig i staden.

Täby ska vara en levande kommun och ska kunna erbjuda platser för olika typer av idrott-, kultur- och fritidsaktiviteter. För att möta det växande behovet kommer flera offentliga plaster för olika typer av aktiviteter att behöva utvecklas.

De klimatförändringar som förväntas påverka Täby rör främst ökad nederbörd med kraftigare skyfall, och högre temperaturer, främst under höst och vinter. I planen pekas platser och vägar som kan ta om hand regnvatten vid häftiga regn ut. Dessa platser kan tillåtas översvämmas vid häftiga regn. Parkerna, parkstråk och gator med planteringar och träd ger svalka och skugga under varma dagar.

Täby kommun har som mål att vara klimatneutralt till år 2050. En viktig åtgärd för att nå målet är att minska utsläppen från transportsektorn. En tät stad innebär att infrastruktur används på ett resurseffektivt sätt och täthet skapar förutsättningar till hållbara resval. En tät stad möjliggör också klimateffektiva lösningar såsom fjärrvärme.

Planens inriktning är att minska mängden avfall, bland annat hushållssopor. I första hand ska avfall förebyggas men det som inte kan förebyggas ska återvinnas. Det ska finnas möjlighet att hitta återvinningsstationer längs stadstråk och i anslutning till viktiga målpunkter.

Det ska inte bli en försämrad bullersituation för invånarna. I vissa fall kan tillkommande bebyggelse sannolikt förbättra ljudnivåerna för befintliga invånare genom att de skärmar av från bullerkällor såsom vägar och Roslagsbanan. För tillkommande bebyggelse ska befintliga lagkrav avseende buller följas. Vid utformning av skolgårdar och förskolegårdar ska särskild hänsyn tas för att skapa en bra miljö för lek, rekreation och den pedagogiska verksamheten.