Ansökan om förrättning

Om du vill få en lantmäteriförrättning utförd måste du lämna in en ansökan till lantmäterimyndigheten i Täby.