Uppdaterade avfallsföreskrifter antagna

1 mars 2024, kl. 09:06 - Bygga & bo

Avfallsföreskrifterna innehåller de kommunala bestämmelserna för avfallshanteringen och antas av kommunfullmäktige. I föreskrifterna finns detaljerade bestämmelser om sortering av avfall, hur hämtningen av sopor, slam och latrin ska gå till, vilka krav som ställs på fastighetsägaren vad gäller hämtställen, framkomligheten för sopfordonen och mycket annat.

På sammanträdet den 5 februari antog kommunfullmäktige Täby kommuns uppdaterade föreskrifter om avfallshantering. Uppdateringen beror på att ny nationell avfallslagstiftning trädde i kraft vid årsskiftet. En nyhet är att insamling av matavfall är obligatoriskt för både hushåll och verksamheter. En annan förändring är att kommunen har blivit insamlingsansvarig för förpackningar från hushåll samt samlokaliserade verksamheter.

Andra ändringar i föreskrifterna genomförs för att få med vissa nya avfallsslag som omfattas av begreppet kommunalt avfall eller avfall under kommunalt ansvar. Krav gällande utformning av utrymmen för avfall (till exempel miljörum med kärl) och hämtplatser vid ny- och ombyggnation har förtydligats.

Andra uppdateringar är att hantering av dispenser om uppehåll samt anmälan om att dela kärl ska göras till kommunen. Förtydliganden kring sortering och hur vissa avfallstyper ska transporteras bort har också gjorts i föreskrifterna.

Läs avfallsföreskrifterna