Oljeavskiljare

En oljeavskiljare används för att förhindra att oljeförorenat vatten når avloppsreningsverk eller sjöar och vattendrag. Verksamheter och lokaler där det finns risk för utsläpp av olja måste därför installera en oljeavskiljare.