Farligt avfall

Farligt avfall är produkter som kan orsaka allvarliga skador på människor, djur och växter om de kommer ut i naturen. Farligt avfall ska alltid sorteras ut från icke farligt avfall. För företag finns särskilda regler när det gäller farligt avfall.