Samverkan för tryggare barn och unga i Täby

8 maj 2024, kl. 14:13 - Kommun & politik

Nu sjösätts ett utvecklat arbetssätt för att öka trygghet och förebygga våld, droger och kriminalitet bland unga i Täby. Genom systematik, tidig upptäckt, samverkan och stöd ska det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet med unga stärkas.

– Socialtjänst, ung fritid, skolorna, kommunvakter och polisen får nu såväl tydligare förutsättningar för samverkan som stöd och verktyg, säger Anna Strand, avdelningschef för skolutveckling och stöd och den som ansvarar för samordningen av arbetet.

Struktur för samverkan

Alla kommunala skolor och de fristående skolor som önskar har utsett varsin trygghetssamordnare. Den funktionen är navet i det trygghetsskapande arbetet på skolorna och samverkar med andra funktioner i skolans trygghetsteam. De samordnar lokalt det förebyggande och åtgärdande arbetet rörande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det sker både på individnivå och på systematisk nivå för att se mönster. Syftet är att motverka kränkande behandling och verka brottsförebyggande.

Dessa lokala team samordnas geografiskt i olika områden. Där ingår också representanter för mötesplatser för unga i området men även representanter för fältgruppen, kommunvakter och polis. Det finns även en grupp enbart för gymnasierna och mötesplats för den åldersgruppen. Grupperna träffas ett par gånger per år för att dela erfarenheter och få en gemensam uppfattning om hur det ser ut för de unga i det geografiska området för att kunna vidta bäst åtgärder. På kommunnivå fångas arbetet upp från de olika områdena.

– Det är värdefullt att få det geografiska områdesperspektivet. På så sätt kan vi arbeta mer effektivt med de verksamheter och platser där unga vistas, säger Anna Strand. 

Stöd och verktyg

Till verksamheternas hjälp finns en handbok för brotts- och drogförebyggande arbete. Den innehåller rutiner och checklistor som kan ge stöd och samsyn i arbetet. Handboken innehåller också anvisningar som syftar till att verksamheter som arbetar med barn och unga ska utveckla sitt kunskapsbaserade brottsförebyggande arbete lokalt.

– Med det här arbetssättet vill vi ta ett helhetsgrepp om kommunens samverkansarbete, både internt och externt, och därmed säkerställa alla barn och ungdomars trygghet och välbefinnande, avslutar Anna Strand.