Trafikdag på Rösjöskolan

14 september 2023, kl. 16:33 - Förskola & skola

Sedan flera år anordnas en trafikdag på Rösjöskolan i september där alla elever och personal från förskoleklass till årskurs 5 deltar. Syftet med dagen är att uppmärksamma och utbilda eleverna kring trafikmiljön runt skolan och vad en säker skolväg är.

I år fick skolan besök av en före detta polis som berättade om olika trafikregler när man cyklar och hur man uppför sig i trafiken överlag. Bussbolaget Transdev var också på plats och informerade om vad det innebär att åka kollektivt och vad man ska tänka på för att åka buss på ett säkert sätt.

Alla klasser arbetade med olika teman inom trafik och hur man förflyttar sig på ett säkert sätt i trafiken. 

– Vår årliga trafikdag är en bra start på läsåret när det handlar om att påminna elever, personal och vårdnadshavare om säkerheten till och från samt kring skolan, säger Karin Rilegård, biträdande rektor på Rösjöskolan. Att vi dessutom fick besök av lokaltrafiken är extra roligt och givande då många elever nyttjar bussen för att ta sig till aktiviteter runt om i Täby. Trafiktemat ska genomsyra elevernas hela skoldag, därför var även rastaktiviteter och fritidsverksamhet involverade.

Hur arbetar Täby kommun för att skapa säkra skolvägar?

Täby kommun arbetar kontinuerligt med att öka trafiksäkerheten och tryggheten kring skolor och på elevernas skolvägar. Bland annat görs detta inom kommunens skolvägsprojekt. Varje år får elever, föräldrar, lärare och rektorer vid en utvald skola i Täby möjlighet att lämna sina synpunkter på skolvägarna till den skolan och efterföljande år genomförs åtgärder för att öka trafiksäkerheten och tryggheten runt skolan. Att eleverna får inflytande över åtgärderna är en viktig del i projektet. I år är det elever, föräldrar, lärare och rektor vid Ellagårdsskolan som deltar i arbetet med att kartlägga förbättringsåtgärder.