Bästa resultatet på 20 år för företagsklimatet i Täby

23 maj 2023, kl. 11:24 - Jobb & företagande

Täby kommun gör det bästa resultatet på 20 år i Svenskt Näringslivs enkätundersökning ”Lokalt företagsklimat”. Företagen ger ett betydligt högre sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen jämfört med 2022.

Täby ökar i tolv av totalt femton frågor i enkäten. I årets undersökning ger företagen högre betyg på kommunens service och bemötande, tjänstemännens attityder och dialogen med kommunens beslutsfattare.

– Täby ska vara bäst på service och bemötande och vi jobbar ständigt med att lyssna på företagens behov. Dialogen med näringslivet är helt avgörande och något vi hela tiden vill utveckla. Därför är det extra roligt att vi får bättre betyg i just de frågorna, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Vad har lett till det goda resultatet?

Kommunen har stärkt dialogen med företagen genom att bjuda in till träffar och besöka företagen. Vid träffarna har olika ämnen lyfts med utgångspunkt i vad företagen efterfrågar. En fråga som ofta lyfts fram av näringslivet är kompetensförsörjning. Vi har därför det senaste året intensifierat våra insatser för att öka kontaktytorna mellan skola och näringsliv. Bland annat har vi arrangerat branschmässor och fortsatt arbetet med Ung Företagsamhet.

– Att stärka kopplingarna mellan utbildning och näringsliv är en viktig fråga. Därför har studie- och yrkesvägledare i uppdrag att utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv. För att unga ska få en ökad förståelse för företagandets villkor ska samtliga elever på gymnasiet erbjudas att läsa kursen Ung Företagsamhet, säger Eva von Wowern, ordförande i gymnasie- och näringslivsnämnden.

Kommunens långsiktiga fokus på stärkt service och bemötande har lett till ökad proaktivitet och högre servicenivå samtidigt som förståelsen för företagande har ökat. Vi har även haft ett tydligare fokus på kommunens kommunikation av aktiviteter och åtgärder som genomförts för att stärka företagsklimatet.

Om undersökningen ”Lokalt företagsklimat”

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 157 företag i Täby svarade på enkäten.

Ta del av undersökningen: Foretagsklimat.se