Så motverkas fusk i äldreomsorgen

6 december 2023, kl. 16:04 - Omsorg & stöd

Personer kastar ring på kors med poäng
Att följa upp kvaliteten inom hemtjänst och äldreboende är betydelsefullt för att säkerställa att Täbyborna får den omsorg de ska ha. Genom systematisk kontroll vid nyansökningar och uppföljning av utförarna med fokus på samverkan och dialog är målet att kvaliteten ska öka och oegentligheter hållas borta.

– Alla som är utförare inom äldreomsorgen ska känna stolthet och mening i sitt arbete med Täbys äldre i behov av vård och omsorg. Med uppföljningarna är målet att förbättra verksamheternas förutsättningar att bli ännu bättre så att vi når en högre nöjdhet hos de äldre, säger Anton Ragnarsson, verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen och en av de ansvariga för kommunens uppföljningar.

De senaste åren har Anton tillsammans med sina kollegor utvecklat en metod för uppföljning som bygger på relation, dialog och samverkan.

– Det ska vara högt i tak och finnas förtroende mellan oss som beställare och utförarna. Det underlättar när vi hittar sådant som avviker.

Kommunen gör även andra uppföljningar inom hälso- och sjukvård.

Så här går det till

Nyansökningar

När en utförare ansöker om att bedriva äldreomsorg i Täby görs en grundlig kontroll av bland annat ekonomi, kompetens, referenser, lokaler och tillstånd. Dessa kontroller kompletteras med en intervju.

Individuppföljningar

Uppföljningar på individnivå görs också regelbundet av biståndshandläggarna. Vid individuella möten frågar de om trivsel, trygghet, mat, tillgänglighet, bemötande, aktiviteter med mera.

Samverkansmöten

Individuppföljningarna analyseras per utförare och kompletteras med noggranna kvantitativa kontroller av hemtjänstens besök, resultat av brukarundersökningen samt analys av eventuella klagomål och synpunkter som kommit in. Det görs även avslutningssamtal med anhöriga till personer som gått bort på ett äldreboende, kartläggning av personalens kompetens och kontroll av lokaler.

Allt detta sammanställs och analyseras. Två gånger per år är det uppföljningsmöten med hemtjänstutförare och en gång per år med äldreboendena. Det kan också ske på förekommen anledning.

– Vid dessa möten går vi igenom våra resultat och om vi ser några frågetecken. Genom detta fokus på kvalitet och noggrann och omfattande uppföljning får vi bra koll på om Täbys äldre får det de ska, avslutar Anton Ragnarsson.