• Filtrerat på:
 • Inget filter valt
 1. december
 2. Du är välkommen att besöka fullmäktiges sammanträden som är öppna för alla.

  Dagordning

  1. Justering – Torsdagen den 20 december kl 16:00 i rum 0358 (KD+S)

  2. Fastställande av dagordning

  3. Frågor

  4. Avsägelser och fyllnadsval

  5. Val av deltidsengagerad förtroendevald för (L) 40 % (bordlagt 2018-11-26)

  6. Förändring av den politiska nämndorganisationen samt ändringar i arvodesbestämmelserna m.m.

  7. Mandatperioder för nämnder och bolagsstyrelser

  8. Inträdesordning för nämnderna

  9. Antal ledamöter och ersättare i nämnderna

  10. Val av gruppledare för partier som inte har kommunalråd eller kommunalråd i opposition

  11. Val av överförmyndarnämnd

  12. Val av barn- och grundskolenämnd

  13. Val av gymnasie- och näringslivsnämnd

  14. Val av kultur- och fritidsnämnd

  15. Val av socialnämnd

  16. Val av stadsbyggnadsnämnd

  17. Val av lantmäterinämnd

  18. Val av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

  19. Val av valnämnd

  20. Val av fullmäktiges arvodesberedning för mandatperioden 2019-01-01 - 2022-12-31

  21. Entledigande av bolagsstyrelse för Täby Holding AB (THAB)

  22. Entledigande av bolagsstyrelse för Täby Fastighets AB (TFAB)

  23. Entledigande av bolagsstyrelse för Täby Miljövärme AB (TMAB)

  24. Val av lekmannarevisorer med suppleanter till Täby Holding AB (THAB)

  25. Val av lekmannarevisorer med suppleanter till Täby Fastighets AB (TFAB)

  26. Val av lekmannarevisorer med suppleanter till Täby Miljövärme AB (TMAB)

  27. Val av ombud och ersättare vid bolagsstämmor i THAB, TFAB och TMAB

  28. Antal ledamöter och ersättare i styrelserna för THAB, TFAB och TMAB

  29. Val av bolagsstyrelse för THAB från 2019-01-01 intill slutet av årsstämma 2019

  30. Val av bolagsstyrelse för TFAB från 2019-01-01 intill slutet av årsstämma 2019

  31. Val av bolagsstyrelse för TMAB från 2019-01-01 intill slutet av årsstämma 2019

  32. Val av en ledamot och en ersättare till Samordningsförbundet Södra Roslagen för arbetshabiliterande insatser

  33. Val av en ledamot och en ersättare i Storstockholms brandförsvarsförbunds direktion

  34. Val av ett ombud med ersättare vid bolagsstämmor i Söderhalls Renhållnings AB (SÖRAB) 2019-2022

  35. Val av en ledamot och en ersättare i styrelsen för Söderhalls Renhållnings AB (SÖRAB), 2019-2022

  36. Val av ett ombud med ersättare vid bolagsstämmor i Vårljus AB för mandatperioden 2019-2022

  37. Val av ett ombud med ersättare vid bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB för mandatperioden 2019-2022

  38. Nominering av vigselförrättare för mandatperioden 2019-2022

  39. Val av ett ombud enligt begravningsförordningen för mandatperioden 2019-2022

  40. Val av en representant i Södra Roslagens hemvärnskompani för mandatperioden 2019-2022

  41. Val av fyra gode män enligt fastighetsbildningslagen 2019-2022

  42. Val av fem ombud med fem ersättare till StorSTHLM förbundsmöte samt inträdesordning för ersättarna

  43. Val av ett ombud med ersättare till Östra Sveriges Luftvårdsförbunds förbundsstämmor 2019-2022

  44. Val av ett ombud med ersättare till Svealands kustvattenvårdsförbunds förbundsstämmor 2019-2022

  45. Val av revisor och revisorsersättare till af Klerkers stiftelse, Gustav Bergs stiftelse samt Anna och Magnus Brahes stiftelse 2019-2022

  46. Val av ett ombud med ersättare i Inera AB

  47. Godkännande av ramavtal för fastigheterna Jollen 4 och Näsby park 73:5 i Näsby park

  48. Godkännande av ramavtal för fastigheten Fregatten 7 i Näsby park

  49. Motion: Sociala hänsyn vid upphandlingar (bordlagt 2018-11-26)

  50. Motion: Turbundna resor i kommunal regi (bordlagt 2018-11-26)

  51. Motion: Låt ensamkommande unga i asylprocessen bo kvar i Täby även efter att de fyllt 18 år (bordlagt 2018-11-26)

  52. Motion: Återanvändning av spillvärme (bordlagt 2018-11-26)

  53. Motion: Ofrivlligt bundna till sina rum eller lägenheter, låt våra äldre få komma ut via lådcyklar/transportcyklar

  54. Motion: Full förskolepeng oavsett vistelsetid i förskola

  55. Inlämnande av motioner

  56. Inlämnande av interpellationer

  Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde 17 december

  Läs mer