• Filtrerat på:
 • Inget filter valt
 1. Tyck till om detaljplan Hingsten i Åkerby verksamhetsområde

  Området prövas för möjligheten att uppföra nya vård- och omsorgsbostäder, trygghetsbostäder samt ett nytt parkeringshus. Befintlig kontorsverksamhet inom fastigheten bekräftas i sin nuvarande utformning. Planområdet ligger inom Åkerby verksamhetsområde i Täbys centrala delar. Idag regleras området med en detaljplan som enbart medger kontorsverksamhet.

 2. Grönplanen är antagen

  Täby har en rik grön infrastruktur med träd, parker, skogar, sjöar, hav och ett fantastiskt kulturlandskap som bidrar till kommunens identitet och trivsel för alla invånare och besökare.

 3. Angående bryggor och strand längs Drakskeppsvägen

  Enligt den artikel som tidningen ETC publicerade 21 juni har ett antal fastighetsägare längs Drakskeppsvägen olovligen byggt bryggor och privatiserat marken. Med anledning av det vill Täby kommun förtydliga följande.

 4. Nominera till miljöpriset 2022

  Vet du någon som har gjort en viktig insats för miljön i Täby? Det kan vara en person, företag, skolklass eller förening som på ett utmärkande sätt arbetar för miljön, klimatet och en hållbar utveckling. Nominera din kandidat senast den 31 augusti.

 5. Tyck till om nya bostäder i Löttingelund

  Planområdet ligger i Löttingelund på den östra sidan av Löttingelundsvägen. I planförslaget prövas möjligheten till nya bostäder i flerbostadshus av radhuskaraktär.

 6. Välkommen på öppet hus – granskning av detaljplan Sågtorp 2 med flera i Roslags-Näsby

  Planområdet ligger mellan Roslags-Näsby station och E18. Planens syfte är att skapa förutsättningar för en tät och levande stadsdel med bostäder, lokaler och en förskola, där ett högt bostadshus föreslås utgöra ett väl synligt landmärke som markerar entrén till centrala Täby.

 7. Nu startar samrådet för Roslagsbanan till city

  Nu har du möjlighet att tycka till om var Roslagsbanans förlängning till city ska gå och hur byggandet av järnvägen kan påverka miljön. Samrådet pågår mellan 27 maj och 27 juni 2022. Under den tiden kan du lämna dina synpunkter. Var med och påverka kollektivtrafikens framtid!

 8. Täby kommun ökar invånarnas kunskap om hemberedskap

  Under maj bjuder Täby kommun in till tre informationsträffar för invånare som behöver lära sig mer om hemberedskap. Intresset är stort och nu finns ett hundratal platser kvar till föreläsningen 24 maj.

 9. Klätterställning i Slottsleken
  Slottsleken har öppnat!

  Efter en omfattande upprustning är nu lekplatsen Slottsleken i Näsbypark öppen.

 10. Så gör du om du hittar en bisvärm

  Sveriges Biodlares Riksförbund öppnar för tredje säsongen sin Svärmtelefon. Om du hittar en bisvärm ska du ringa 0766-86 07 01 så kommer de och hämtar de bina.

 11. Välkommen på öppet hus – granskning av detaljplan i Näsbypark

  Planområdet ligger i Näsbypark vid Centralparkens södra del. Detaljplanen ska möjliggöra för en ny förskolebyggnad samt bekräfta den befintliga konstgräsplanen Kryssarvallen.

 12. Tre personer plockar skräp i skogen.
  Hjälp till att hålla Täby rent!

  Nu är anmälan till Skräpplockardagarna 2022 öppen. Det är en årlig kampanj som arrangeras av Håll Sverige Rent i samverkan med Sveriges kommuner för att skapa medvetenhet kring nedskräpning.

 13. Gång- och cykelvägen genom Torrbacken förbättras

  Täby kommun ska anlägga en ny sträckning av gång- och cykelvägen över Torrbacken till Täby centrum. Vägen kommer att få en flackare lutning, det blir fler sittplatser och bättre belysning. Det kommer även att planteras ekar och sås ängsblommor.

 14. Klockstapelparken har öppnat igen efter upprustningen

  Under hösten har Klockstapelparken i Täby kyrkby fått en rejäl uppfräschning. Nu står den öppen igen för lek och samvaro.

 15. Nu startar bygget av nya tennishallen

  I slutet av januari togs det första spadtaget för den nya tennishallen vid Viggby Ängar. Tennishallen beräknas stå färdig under hösten 2023.

 16. Nu startar byggarbeten på Bergtorpsvägen och Stora Marknadsvägen

  Nu påbörjas arbetet med att bygga en gång- och cykeltunnel under Bergtorpsvägen vid det befintliga övergångsstället strax norr om cirkulationsplatsen vid nya simhallen. Tunneln ska underlätta framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten.

 17. Så sorterar du dina julsopor

  Under jul och nyår blir det ofta mer sopor än normalt. Presentpapper och kartonger sorterar du som pappersförpackningar och presentsnören kastas i vanliga soppåsen.

 18. Arninge station öppnar för trafik

  Den 12 december börjar tågen på Roslagsbanan trafikera den 39:e stationen på banan – Arninge station. En ny bussterminal står på plats och infartsparkeringar är redo att ta emot 400 bilar.

 19. Ny tömningsentreprenör för fettavskiljare och slam

  Den 8 januari 2022 byter Täby kommun tömningsentreprenör till DKLBC AB/Pernilla Sjöman AB.

 20. Kommunen tar över ansvaret för returpappersinsamlingen

  Vid årsskiftet tar kommunen över ansvaret för att samla in returpapper (tidningar). Detta påverkar dig som invånare beroende på hur du bor. Oavsett boendeform kan du fortsättningsvis lämna returpapper vid återvinningsstationerna utan kostnad.

 21. Utökade tömningstider på återvinningsstationer

  Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, utökar sina tömningstider på återvinningsstationerna fram till och med vecka 2.

 22. Undvik stopp i avloppet – använd en fett-tratt

  Fett som spolas ner i vasken stelnar och gör att vattnet rinner långsammare. I värsta fall kan fettet bilda proppar i avloppsrören.

 23. Botrygg ny ägare till två fastigheter i Täby

  Botrygg köper två fastigheter för gruppbostäder av Täby kommun där två nya gruppbostäder för LSS ska uppföras.

 24. Norra Parken 1 tilldelas Täbys stadsbyggnadspris 2021

  Utmärkelsen Täby stadsbyggnadspris går i år till flerbostadshusen Norra Parken 1 vid Näsby slott. Byggaktören är NIAM AB, ansvarig arkitekt är Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB och landskapsarkitekt är SWMS Arkitektur.

 25. Socionom medverkar i byggnation av äldreboende

  Samarbete mellan äldreomsorgen och fastighetsägare vid byggnation av äldreboende ger mer ändamålsenligt resultat. Därför är en socionom med på alla hyresgästmöten som fastighetsägaren Hemsö och hyresgästen Täby kommun har vid bygget av det nya äldreboendet Johannas trädgård i Täby kyrkby.

 26. Upprustning av Jarlabankes lekplats

  Nu påbörjas en enklare upprustning av Jarlabankes lekplats i Täby kyrkby för att öka tryggheten och lekglädjen.

 27. Nu finns en sjösättningsramp vid Näsaängsbadet

  Rampen är placerad längst ner på Höglandsvägen vid Näsaängsbadet i Näsbypark.

 28. Försenad leverans av matavfallskärl på grund av pandemin

  Många Täbybor vill börja sortera sitt matavfall och har därför beställt sopkärl. Dessvärre har kärlen blivit försenade på grund av pandemin och leveransen väntas inte förrän i mitten av december.

 29. Ombyggnation av Hästängsdammarna

  De befintliga dammarna vid Hästängen i Gribbylund ska utökas och förbättras för att kunna ta hand om dagvattnet på ett fullgott sätt.

 30. Tyck till om Täbys nya översiktsplan!

  Hur tycker du att Täby ska utvecklas på lång sikt? Det reviderade förslaget till ny översiktsplan för Täby är på utställning till 28 november. Ta chansen att vara med och påverka!

 31. Upprustning av Slottsleken i Näsbypark

  Lekplatsen ska rustas upp och få ett slottstema och bli mer tillgänglig.

 32. Grusplanen vid Ängsholmsparken blir en konstgräsplan

  På den befintliga grusplanen i Ängsholmsparken intill Ängsholmsskolan ska konstgräs anläggas. Konstgräset, som är granulatfritt, ska fungera både för fotbollsspel på breddnivå samt för spontanaktiviteter och lek.

 33. Gång- och cykelvägen vid Torrbacken ska färdigställas

  Täby kommun har tidigare anlagt första etappen av en gång- och cykelväg från Täby park som ska ansluta till Täby centrum. Nu ska den återstående delen över Torrbacken till Täby centrum färdigställas.

 34. Nu öppnar dubbelspåret på Roslagsbanans Kårstalinje

  Från och med 17 oktober kör Roslagsbanans tåg till Lindholmen. Sedan i juni har tågen vänt i Täby kyrkby.

 35. Återvinningstationen vid parkeringen vid Nytorps industriområde tillfälligt avstängd

  På grund av asfalteringsarbete på Nytorpsvägen behöver återvinningsstationen på parkeringen vid Nytorps industriområde tillfälligt stängas av.

 36. Rösta fram vinnaren av årets stadsbyggnadspris!

  Vilken byggnad eller plats är Täbys finaste? Var med och rösta fram din favorit bland sex kandidater. Omröstningen pågår till 25 oktober.

 37. Nu rivs lekplatsen på Täby torg

  Täby torg är ett levande torg med uteserveringar, planteringar, gemensamhetsytor, food trucks med mera. Tyvärr behöver vi ta bort lekplatsen, eftersom en del personer har använt den för sina personliga behov på kvällstid. Den orangea gummimattan har också gått sönder på flera ställen. Vi ersätter lekplatsen med en tillfällig yta som blir grönare och mer tillgänglig för alla.

 38. Staden på landet – ny översiktsplan för Täby 2050 på utställning

  Nu pågår utställningen om Täbys nya översiktsplan. Översiktsplanen tar sikte på år 2050 och beskriver hur kommunen ska utvecklas på lång sikt för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar framtid. Den redogör också för hur kommunen avser att använda mark- och vattenområden och hur bebyggelsen ska utvecklas.

 39. Vallentunasjön restaureras

  Vallentunasjön i norra Täby räknas som en av Stockholmsområdets förnämsta fågelsjöar och rekreationsvärdet är högt. Sjön ligger vackert omgiven av ett kulturminnesrikt skogs- och jordbrukslandskap. Täby och Vallentuna kommuner genomför tillsammans nu ett restaureringsprojekt för att återställa den ekologiska balansen i Vallentunasjön.

 40. Delvis ny körväg och nya hållplatser för Linje 604

  Linje 604 har delvis en ny körväg och nya hållplatser. Nya hållplatser för bussen är Norra Bergtorp och Viggbyskolan. Hållplatserna Viggbygärdet och Bergtorpsskolan dras in.