Detaljplanens syfte och innehåll

Området kommer att innehålla bostäder i form av flerbostadshus och några radhus, plats för verksamheter i bottenvåningarna på flerbostadshusen, ett litet torg samt en förskola. Framkomligheten för gående kommer att förbättras med nya gånglbanor i anslutning till området.

Tidplan och genomförande

Utbyggnaden av området sker i etapper och pågår under flera år.

Första etappen av byggandet av bostäder har startat och inflyttningen startade i slutet av 2023. Utbyggnad av de kommunala anläggningarna, trottoarer, torg med mera  startar under 2024. Förskolan ska vara klar under år 2027. Hela området beräknas vara helt utbyggt under år 2030.