Bostäder och verksamheter

Detaljplanen bedöms kunna innehålla ca 640 bostäder och ca 24 000 kvm verksamhetslokaler. Kvarteren inom planområdet karaktäriseras av en hög grad av variation, både till form och också innehåll, och kvarteren bildar en stadsfront till Täby park

Detaljplanens syfte och innehåll

Aktuellt planområde ligger inom den nya stadsdelen Täby park (tidigare galoppfältet). Täby park genomgår, i enlighet med program beslutat av kommunfullmäktige november 2015, en omvandling från galoppverksamhet till en ny levande stadsdel. Flytten av galoppverksamheten skapar förutsättningar för en omfattande utveckling av dagens lågt utnyttjade mark mitt i Täby.

Syftet med planen är att möjliggöra stadskvarter med en blandning av bostäder, hotell, verksamheter och handel. Föreslagen bebyggelse kommer att utgöra del av Täby parks stadsfront ut mot de storskaliga vägmiljöerna och mot angränsande stadsdelar, varför inverkan på stadsbilden blir en viktig aspekt i detaljplanearbetet. Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och miljö beslutade 2015-10-12  att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med en ny detaljplan. Detta med hänsyn till att den fortsatta planeringen inom Täby park ska fortlöpa vidare.

Den aktuella detaljplanen bedöms kunna innehålla ca 640 lägenheter i en delvis tät stadstruktur i en skala på mellan 5-7 våningar i kvarteren och högre hus vid entrén till Täby Park där det föreslås rymma en högdel i fonden av Boulevarden på 22 våningar och ett hus väster om torget som uppgår till 8 våningar. Inom detaljplanen ryms även en lokalyta om ca 24 000 kvm.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Planprocessen

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 (efter jan 2015)

Detaljplanen godkändes för granskning av stadsbyggnadsnämnden den 21 mars 2017. Under granskningstiden finns handlingarna tillgängliga här på hemsidan och i kommunhusets entré, Stationsvägen 13.

För utbyte av information och synpunkter hölls ett öppet hus med drop-in den 30 juni och 25 augusti 2016. Något ytterligare offentligt samrådsmöte om detaljplanen avses inte hållas.

De sakägare som senast under granskningen lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts har rätt att överklaga detaljplanen under prövningstiden efter beslut om antagande. Synpunkter som framförts under programsamrådet eller samrådet behöver inte framföras på nytt.

Tidplan

Planuppdrag 2015-10-12
Samråd 23 juni- 31 augusti 2016
Granskning 24 mars - 7 april 2017
Antagande Kommunfullmäktige 18 december 2017
Laga kraft 2018-01-15