1. Rekordmånga elever i Täby är behöriga till gymnasiet

  Skolresultaten bland elever i årskurs 9 i Täbys kommunala skolor fortsätter att öka. Läsåret 2021/2022 var andelen behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet 97,5 procent, vilket är det högsta sedan 2011 då det nuvarande sättet att beräkna behörighet infördes. Även det genomsnittliga meritvärdet är rekordhögt bland de kommunala grundskolorna, 266,4.

 2. Följ Näsbydalskolan på Instagram

  Se till att följa oss på Instagram, då får du kontinuerligt uppdateringar på allt vi gör

Se fler nyheter

En film som visar delar av Näsbydalskolans lokaler. I filmen berättar rektor, biträdande rektor, ett par lärare samt några elever om skolan.

Om du vill se denna video så behöver du godkänna riktade cookies. Du kan läsa mer om riktade cookies och ändra dina inställningar genom att klicka på cookiesymbolen nere till vänster.

Om Näsbydalskolan

Näsbydalskolan är en grundskola i centrala Täby. Här går cirka 360 elever från årskurs 6-9. Skolan invigdes 1962 och har under åren moderniserats och anpassats till både verksamhet, miljö och teknik. Under de närmsta åren renoveras skolan för att bli än mer moderniserad – för att passa dagens och framtidens undervisning.

Tack vare skolans geografiska läge är det nära till det mesta, såväl Täby centrum som till skog och natur. Behöver du åka kollektivtrafik hit stannar flera busslinjer och Roslagsbanan i närheten av skolan. 

Här har vi välutrustade lektionssalar där alla lokaler som behövs för undervisning finns på skolan. Vi har ett fint skolbibliotek och i centralhallen finns en trivsam och uppskattad cafeteria där eleverna kan låna spel och köpa mellanmål med mera.

Täby musikklasser finns på Näsbydalskolan.

Vår vision är att vara varje elevs bästa skola. Hos oss får alla elever välja en inriktning i årskurs 6, ett ämne som är utökat i timplanen. Eleverna kan välja mellan:

 • Naturvetenskap
 • Teknik
 • Bild och design

Näsbydalskolan ingår i Näsbydalskolans rektorsområde. Rektorsområdet leds av en gemensam rektor samt tre biträdande rektorer. Rektorsområdet består av Näsbydalskolan, Ytterbyskolan (F-5) och Ellagårdsskolan (F-6). Alla skolor ligger nära varandra geografiskt sett.

Följ oss gärna på Instagram, Näsbydalskolan i Täby (@nasbydalskolan_taby). Välkommen till oss!

Vår vision är att vara varje elevs bästa skola. För att lyckas med det följer vi upp våra resultat och är noga med att fråga eleverna om hur de  upplever sin skola och undervisningen. Vi arbetar med  systematiskt kvalitetsarbete för att alltid bli bättre på det vi gör!

Systematiskt kvalitetsarbete handlar om att sträva mot ständiga förbättringar och hålla hög kvalitet i undervisningen.

Funktionell kvalitet

Det handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen, det vill säga de mål som finns i läroplanen och kursplanerna. Där finns både kunskapsmål och mål som handlar om värdegrund och demokratisk kompetens. De följs upp genom resultat, betyg och nationella prov.

Instrumentell kvalitet

Det är kvaliteten i våra strukturer, processer och arbetssätt utifrån de krav som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag. Till exempel får eleverna det inflytande över sina studier som de har rätt till, likvärdig bedömning och betygssättning eller särskilt stöd om det behövs för att nå utbildningsmålen. Det sker genom enkäter och uppföljning av mål.

Upplevd kvalitet

Det handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen. Den följs framförallt upp genom skolans enkät som genomförs två gånger om året. 

Ändamålsenlig kvalitet

Handlar om hur det går för eleverna efter avslutad utbildning.

Alla elever ska få möjlighet att nå sin fulla potential. Elevers behov skiljer sig åt och vi menar att det som är nödvändiga förbättringar för några ofta blir förbättringar för alla. För att utveckla tillgängligheten på skolan arbetar vi med den fysiska, sociala och pedagogiska miljön. Det kan handla om allt ifrån hur det ser ut i klassrummet och nya digitala verktyg till olika metoder och sätt att involvera eleverna i planering och bedömning.

Näsbydalskolan har en organisation där elevhälsan är ett kompletterande stöd för pedagoger och övriga medarbetare i arbetet med att anpassa och utveckla tillgängliga lärmiljöer. Delaktighet är en viktig aspekt för tillgängligt lärande. Därför är det viktigt att alla elever får vara en del i ett sammanhang, gemenskap, bli lyssnad på, uttrycka sin åsikt och engagemang.

På Näsbydalskolan ska eleverna utvecklas, må bra och känna sig trygga. Trygghet och säkerhetskultur är ett  prioriterat område för oss på Näsbydalskolan och en del av den ordinarie verksamheten.  

Vårt trygghetsarbete  består av ett medvetet arbete med att skapa tillitsfulla relationer, ansvarstagande och delaktighet i samverkan mellan kunskaps- och demokratiuppdraget i elevens lärande.
Arbetet med säkerhetskultur handlar om en organisations gemensamma sätt att tänka och agera i förhållande till risker och säkerhetsfrågor. 

Våra elevers delaktighet är centralt i arbetet med att skapa trygghet på skolan. Det sker genom delaktighet och ansvarstagande i  olika råd som klassråd, elevråd, matråd, skyddsombud och kamratgruppen. Det sker också systematiskt genom trygghetsmätningar.  

Trygghetsgrupp

Trygghetsgruppen arbetar med det upptäckande, utredande och åtgärdande arbetet i skolan. Trygghetsgruppen består av medarbetarefrån skolans alla delar såsom lärare, resurser och elevhälsan. 

Näsbydalskolan har traditioner som skapar gemenskap och glädje där några exempel är uppstartsveckan, Nobeldagen, klassdagar, framtidssdagen, Lucia och extremdagen.

Utöver det ser tiderna ut som följer:

På klämdagar när det står lovdag är fritidshemmen fortfarande öppna för dem som har behov av plats.

Höstterminen 2023

 • Terminens första dag: 17 augusti
 • Höstlov: 30 oktober–3 november
 • Höstterminens sista dag: 20 december
 • Datum för studiedagar under höst- och vårtermin varierar från skola till skola. Ta kontakt med din skola för mer information.

Vårterminen 2024

 • Terminens första dag: 9 januari
 • Sportlov: 26 februari–1 mars
 • Påsklov: 29 mars–5 april
 • Lovdag: 1 maj
 • Lovdag, Kristi himmelsfärd: 9 maj
 • Lovdag (klämdag): 10 maj
 • Lovdag, Sveriges nationaldag: 6 juni
 • Lovdag (klämdag): 7 juni
 • Terminens sista dag: 12 juni
 • Datum för studiedagar under höst- och vårtermin varierar från skola till skola. Ta kontakt med din skola för mer information.

Skolan leds av rektor som tillsammans med biträdande rektor utgör ledningsgruppen.

För alla medarbetare på Näsbydalskolan finns ett medvetet, stabilt och målinriktat samarbete för att skapa de bästa förutsättningar i varje elevs lärande och utveckling.

Skolans motto är att alla kan lära och de utmaningar och dilemman som dyker upp är en del av en lärande process i att hitta lösningar. Tillsammans med elever och vårdnadshavare skapar medarbetare en skola där förtroendet för den pedagogiska verksamheten är högt, där eleverna når högt ställda kunskapskrav och en verksamhet som håller hög kvalitet.

Näsbydalskolans elevhälsa består av specialpedagoger, skolsköterska, studievägledare, skolpsykolog och skolkurator. Elevhälsa på Näsbydalskolan är ett centralt begrepp och en angelägenhet för alla som arbetar på skolan. Alla medarbetare rymmer i sitt uppdrag att verka för elevernas hälsa och lärande. Elevhälsogruppen arbetar i första hand hälsofrämjande och förebyggande.

Täby Musikklasser grundades 1984 och är Täbys ledande musikskola med inriktning på körsång. Musikklasserna är kommunala grundskoleklasser med utökad musikundervisning. Varje år antas en klass till årskurs 4 med 30 elever som går tillsammans från årskurs 4 till 9. Körsången är grunden i undervisningen. Den utgår från den svenska körtraditionen och varje klass är en kör. Klasserna sjunger traditionell och modern körmusik och har också gjort musikföreställningar, operakonserter, anordnat festivaler och medverkat i större uppsättningar i såväl olika konsertlokaler som i TV.

Bland skolans cirka tio produktioner per år finns en Luciakonsert som lockar nära 2 000 personer till Täby Sportcentrum. Skolan är idag en av Täbys största konsertproducenter. Konserterna är en viktig del av Täbys kultur och musikliv och är betydelsefulla höjdpunkter i elevernas utbildning. På Täby Musikklassers webbplats kan du läsa mer. 

Vi söker dig som vill vara en förebild och arbeta med värdegrunden som en självklar del av skolvardag. Ditt ledarskap ska vara inkluderande och den formativa bedömningen ett naturligt förhållningssätt. Som lärare på Näsbydalskolan sätter du eleverna, kunskapsmålen och nyfikenheten i första rummet. Du behöver vara en skicklig relationsbyggare och ha förmågan att skapa laganda och ett genuint intresse hos eleverna för att arbeta med dina ämnen och skolans värdegrund.

Näsbydalskolan - en skola att trivas, utmanas och utvecklas på

På Näsbydalskolan ska alla elever och medarbetare få möjlighet att trivas, utmanas och utvecklas. Näsbydalskolan står för kunskap, trygghet och ordning.

Medarbetare med behörighet, hög kompetens, stort engagemang, höga förväntningar och tydliga krav lär och utvecklas med eleverna på skolan.

Genom ett kollegialt lärande arbetar skolan målmedvetet med att utveckla ett tillgängligt lärande. Alla medarbetare förväntas aktivt delta i skolans utvecklings- och kvalitetsarbete. Alla medarbetare förväntas lära, utvecklas och samverka för elevens bästa. I ditt vardagliga arbete har du stöd av arbetslaget, ämneslag, specialpedagog/speciallärare samt övrig elevhälsa och skolans ledning.

Förutsättningar till ett kollegialt lärande får du genom gemensamma utvecklingstillfällen. Genom Täby akademi, för pedagogisk professionsutveckling, finns rika möjlighet till kompetensutveckling och nätverkande för dig på kommun-, verksamhets- och individnivå.

Medarbetare förfogar över en egen bärbar dator i arbetet. Du har en egen arbetsplats och du har din bas i en eller flera ämnesgrupper. Skolan erbjuder även friskvårdsbidrag samt möjlighet till pedagogiska luncher. Men framför allt får du en spännande och utvecklande arbetsplats där var och en dagligen får möjlighet att göra skillnad.

På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb.

Näsbydalskolan ligger centralt i Täby, nära bussar och Roslagsbanan; Täby centrum, Tibble, Roslags-Näsby.

Välj skola

Kontakta Näsbydalskolan

Anmäl frånvaro via SchoolSoft före klockan 08.00. Logga in med mobilt BankID.

Adress

Östra Banvägen 90
183 37 Täby

Ulla Blomquist, intendent: 08-555 585 01 

Susanne Heljestrand, rektor: 08-555 585 05

Shawen Rashed, bitr rektor: 08-555 585 00

Vaktmästare: 08-555 585 04 

Studie- och yrkesvägledare: 08-555 585 14 (f.n. vakant)

Angelica Wallén, skolsköterska: 08-555 594 27

Stina Egerö, kurator: 08-555 597 22

Rebecka Lundahl, psykolog: 08-555 592 09

Täby Musikklasser (Gitte Littwold och Cecilia Franzén): 08-555 585 10 

Expedition:

Hitta till Näsbydalskolan
Namn
Näsbydalskolan