Om Näsbydalskolan

På Näsbydalskolan ska alla elever få möjlighet att tillägna sig kunskap av hög kvalitet och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en trygg och trivsam miljö. Näsbydalskolans ledord är kunskap, trygghet och ordning. Näsbydalskolan satsar särskilt på att ge eleverna gedigna kunskaper i matematik och naturvetenskap. 

I Näsbydals rektorsområde finns Täby Musikklasser. Varje år antas en klass i årskurs 4 med 30 elever som sedan går tillsammans i årskurs 4-9 i grundskolan.

Näsbydalskolans mål är att vara varje elevs bästa skola.

Näsbydalskolan arbetar systematiskt med att utveckla utbildningen så att den håller hög kvalitetet i elevernas lärande och utveckling. Det ska finnas stöd i forskning för de metoder skolan använder och de kunskaper som skolan lär ut.

Medarbetare, ledning, elever och vårdnadshavare behöver alla bidra med synpunkter och underlag som synliggör kvaliteten.

Medarbetarnas ansvar

Medarbetare följer upp och analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen.
Elever och vårdnadshavare bidrar med synpunkter genom enkäter, utvärderingar, samtal och olika råd.

Ledningens ansvar

Ledningen analyserar hur medarbetarnas kompetens, värderingar, förhållningssätt och arbetssätt påverkar barnens utveckling och lärande.

Rektorns ansvar

Rektorn analyserar och bedömer enhetens samlade resultat och utvecklingsbehov i skolans kvalitetsredovisning.

I dialog med alla medarbetare planeras arbetssätt, förutsättningar och förväntad effekt till kommande läsår med utgångspunkt i analys och bedömning i kvalitetsredovisningen. Planering dokumenteras i skolans lokala arbetsplan.

På Näsbydalskolan ska alla elever få möjlighet att nå sin fulla potential. Elevernas behov skiljer sig åt, och det som är nödvändiga förbättringar för några blir ofta förbättringar för alla. För att utveckla tillgängligheten ligger fokus för arbetet på den fysiska, sociala-och pedagogiska miljön i skolan. Det kan handla om allt ifrån hur det ser ut i klassrummet och nya digitala verktyg till olika metoder och sätt att involvera eleverna i planering och bedömning.

Lärandet är ständigt i fokus och lärmiljön på Näsbydalskolan är utformad så att alla elever kan inhämta och utveckla kunskaper och värden - det vill säga utbildningen är tillgänglig för alla.

Delaktighet är en viktig aspekt för tillgängligt lärande. Därför är det viktigt att alla elever får vara en del i ett sammanhang, gemenskap, bli lyssnad på, uttrycka sin åsikt och engagemang.

Elevhälsan är ett kompletterande stöd för pedagoger och övriga medarbetare i arbetet med att anpassa och utveckla tillgängliga lärmiljöer som främjar elevens lärande, utveckling och hälsa.

Näsbydalskolan grundpelare för tillgängligt lärande

För alla medarbetare finns ett medvetet och målinriktat samarbete för att skapa de bästa förutsättningar i varje elevs lärande och utveckling. Alla medarbetare utvecklas och samverkar för elevens bästa. Arbetet vilar på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Skolan bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten planeras, följs upp och utvecklas. Undervisningen präglas av tro på individen, höga förväntningar, tydliga krav, gemenskap, delaktighet och tillitsfulla relationer.

Särskilt prioriterade områden 2018/2019

  • Fördjupa skolans analyskompetens
  • Skapa förutsättningar för samverkan och öka skolans samarbetsskicklighet
  • Höja den digitala kompetensen
  • Smsp indikatorer: förutsättning för lärande, gemenskap, pedagogiska strategier och stödstruktur och delaktighet

God hälsa och en trygg miljö i skolan är förutsättningar för att elever ska kunna utvecklas och lära sig. Näsbydalskolans trygghetsarbete består av ett medvetet arbete med att skapa tillitsfulla relationer och delaktighet i samverkan mellan kunskaps- och demokratiuppdraget i elevens lärande.

Näsbydalskolan har en trygghetsplan som beskriver det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet. Alla - det vill säga elever, medarbetare på skolan och vårdnadshavare som uppmärksammar eller får kännedom om eventuell kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier ska omedelbart anmäla det till någon medarbetare. Alla ärenden anmäls, utreds, åtgärdas och följs upp.

Grunden för en trygg miljö är en säker och hälsofrämjande miljö med tydlig värdegrund och tillitsfulla relationer.

Näsbydalskolan har traditioner som skapar gemenskap och glädje där några exempel är uppstartsveckan, Nobeldagen, klassdagar, framtidssdagen, Lucia och extremdagen.

Utöver det ser tiderna ut som följer:

Terminer

För varje termin finns studiedagar vars datum bestäms av respektive skola. Dessa studiedagar återfinns inte i tabellerna nedan, utan den informationen ges av respektive skola.

Höstterminen 2020

Terminstid- och lovdag Datum
Höstterminens första dag 17 augusti
Höstlov 26 - 30 oktober (vecka 44)
Höstterminens sista dag  18 december

Vårterminen 2021

Terminstid- och lovdag Datum 
Terminens första dag enligt planering 8 januari
Sportlov 1 mars - 5 mars (vecka  9) 
Påsklov 2 april - 9 april (v ecka 14)
Lovdag, Kristi himmelsfärd 13 maj
Lovdag (klämdag) 14 maj
Terminens sista dag  11 juni

För alla medarbetare på Näsbydalskolan finns ett medvetet, stabilt och målinriktat samarbete för att skapa de bästa förutsättningar i varje elevs lärande och utveckling.

Det är viktigt för var och en i organisationen, så väl elever som lärare, lyckas och tillsammans bygger kollektiv intelligens, bidrar med energi och allas utveckling. Skolans motto är att alla kan lära och de utmaningar och dilemman som dyker upp är en del av en lärande process i att hitta lösningar. Tillsammans skapar medarbetare en skola där förtroendet för den pedagogiska verksamheten är högt, där eleverna når högt ställda kunskapskrav och en verksamhet som håller hög kvalitetet.

Ledningsorganisation

Skolan ledningsgrupp består av rektor och biträdande rektor. Skolledningen styr, leder och följer upp verksamheten.

Elevhälsan

Elevhälsan som organisation vänder sig till fyra parter: arbetslag/ämneslag, elev, vårdnadshavare och skolledning. Det gemensamma för elevhälsans alla idéer är att de indirekt ska ge nytta för eleven i dess sociala utveckling och kunskapsutveckling. Elevhälsan ansvarar för att arbetet kring elever utgår från hälsofrämjande och förebyggande aspekter.

Trygghetsgruppen

Trygghetsgruppen ansvarar tillsammans med elevhälsan och skolledning för skolans främjande, förebyggande och åtgärdande arbete.

Mentor/klasslärare

Alla elever får en mentor/klasslärare från första skoldagen som är skolans långsiktiga relation till enskild elevs sociala och kunskapsmässiga utveckling.

Ämneslag

Genom ett kollegialt lärande i ämneslaget planerar, utvärderar och utvecklar ämneslärare ämnesundervisningen.

Studie och yrkesvägledare

Studie och yrkesvägledaren ger utifrån kunskap om eleven samt samhällsutvecklingen, information om arbetsmarknaden och gymnasieutbildningar, praktisk, arbetslivsorientering och besök i gymnasieskolor, personlig rådgivning för yrkesliv och fortsatta studier så att varje elev har en inriktning och mål för nästa steg i sitt liv.

Serviceverksamheten

Serviceverksamheten består av skolintendent, vaktmästare och skolbibliotek

Täby Musikklasser grundades 1984 och är Täbys ledande musikskola med inriktning på körsång. Musikklasserna är kommunala grundskoleklasser med utökad musikundervisning. Varje år antas en klass till årskurs 4 med 30 elever som går tillsammans från årskurs 4 till 9. Körsången är grunden i undervisningen. Den utgår från den svenska körtraditionen och varje klass är en kör. Klasserna sjunger traditionell och modern körmusik och har också gjort musikföreställningar, operakonserter, anordnat festivaler och medverkat i större uppsättningar i såväl olika konsertlokaler som i TV.

Bland skolans cirka tio produktioner per år finns en Luciakonsert som lockar nära 2 000 personer till Täby Sportcentrum. Skolan är idag en av Täbys största konsertproducenter. Konserterna är en viktig del av Täbys kultur och musikliv och är betydelsefulla höjdpunkter i elevernas utbildning. På Täby Musikklassers webbplats kan du läsa mer. 

De lärare Näsbydalskolan söker behöver vara värderingsdrivna med moralisk kompass som med ett modernt och inkluderande ledarskap i klassrummet kan utmana sina elever på väg mot kunskapsmålen.

En lärare som sätter eleverna, kunskapsmålen och nyfikenheten i första rummet. Du behöver vara en skicklig relationsbyggare och ha förmågan att skapa laganda och ett genuint intresse hos eleverna för att arbeta med dina ämnen och skolans värdegrund.

Näsbydalskolan - en skola att trivas, utmanas och utvecklas på

På Näsbydalskolan ska alla elever och medarbetare få möjlighet att trivas, utmanas och utvecklas. Näsbydalskolan står för kunskap, trygghet och ordning.

Medarbetare med behörighet, hög kompetens, stort engagemang, höga förväntningar och tydliga krav lär och utvecklas med de ca 510 eleverna på skolan.

Genom ett kollegialt lärande arbetar skolan målmedvetet med att utveckla ett tillgängligt lärande. Alla medarbetare förväntas aktivt delta i skolans utvecklings- och kvalitetsarbete. Alla medarbetare förväntas lära, utvecklas och samverka för elevens bästa. I ditt vardagliga arbete har du stöd av arbetslaget, ämneslag, specialpedagog/speciallärare samt övrig elevhälsa och skolans ledning.

Förutsättningar till ett kollegialt lärande får du genom gemensamma utvecklings tillfällen. Genom Täby akademi för pedagogiska professionsutveckling finns rika möjlighet till kompetensutveckling och nätverkande för dig på kommun, verksamhets och individnivå.

Medarbetare förfogar över en egen bärbar dator i arbetet. Skolan erbjuder även friskvårdsbidrag samt möjlighet till pedagogiska luncher. Men framför allt får du en spännande och utvecklande arbetsplats där var och en dagligen får möjlighet att göra skillnad.

På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb

Kontakta Näsbydalskolan

Anmäl frånvaro via SchoolSoft före klockan 08.00. Logga in med mobilt BankID.

Adress

Östra Banvägen 90
183 37 Täby

Kontaktcenter Täby kommun: 08-555 590 00

Ulla Blomquist, intendent: 08-555 585 01 

Susanne Heljestrand, rektor: 08-555 585 05

Susanne Durlind, biträdande rektor: 08-555 585 03

Joakim Djerf, vaktmästare: 08-555 585 04 

Gitte Littwold, arbetsrum musik: 08-55558510 

Satu Haidenthaller, studie- och yrkesvägledare: 08-555 585 14 

Eleni Schmidt, bibliotekarie: 08-555 585 17 

Ulla Berglund, skolsköterska: 08-555 591 66

Adam Hugsén, kurator: 08-555 591 13

Rebecka Lundahl, psykolog: 08-555 592 09

Expedition:

Namn

Näsbydalskolan