Miljöbalken

När SRMH kontrollerar att miljöbalkens regler efterlevs i anmälnings- och tillsynsärenden tas en avgift ut. Storleken på avgiften regleras i den taxa som kommunfullmäktige fastställt.