Det här gör Täby kommun

Täby kommun följer omvärldsläget noga och vidtar de åtgärder som behövs. Kommunens krisgrupp är aktiverad. Samverkan med andra myndigheter sker genom medverkan i Samverkan Stockholmsregionen, SSR. Kommunen samverkar också med hjälporganisationer som En utsträckt hand och Röda Korset.

Täby kommun har regelbunden kontakt med Migrationsverket och bidrar i arbetet med att ordna boende till flyktingar. På kommunens boende för nyanlända finns plats för 115 flyktingar från Ukraina. Där bor också cirka 130 kvotflyktingar från andra delar av världen. Boendet håller hög kvalitet och är utrustat med kök och personal. Flyktingarna på boendet får stöd och hjälp med myndighetskontakter, hjälp till vård och omsorg, samtalsstöd och annan introduktion till det svenska samhället.

Många hör av sig till Täby kommun med frågor och funderingar med anledning av kriget i Ukraina och de flyktingar som kommer till Sverige och Täby. På den här sidan finns en sammanställning över de vanligaste frågorna med svar.

Frågor och svar

Så här fungerar flyktingmottagande

Personer som kommer till Sverige från Ukraina med ukrainskt pass kan vistas i landet som turister upp till 90 dagar och sedan ytterligare 90 dagar.

EUs medlemsstater har beslutat om att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att den som är ukrainsk medborgare eller har skyddsstatus i Ukraina och har lämnat landet efter den ryska invasionen kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Det gäller till mars 2023. Därefter kan personen ansöka om förlängning med sex månader i taget upp till tre år. Personerna kan inte folkbokföras.

För att bli registrerad som flykting enligt massflyktsdirektivet behöver personen registrera sig vid något av Migrationsverkets kontor. Därefter tar det en viss tid att få ett beslut. Migrationsverket ansvarar under denna period för akut hjälp med husrum i ett evakueringsboende och mat. Efter beslut anvisas personen till en kommun.

Efter beslut har personen har rätt till boende och dagersättning enligt lagen om mottagande av asylflyktingar (LMA), vård samt skola för barn och ungdomar upp till 18 år. Personerna har rätt att arbeta.

Läs mer om vad som gäller på Migrationsverkets webbplats.

Från den 1 juli ger Migrationsverket kommunerna ansvar att ordna boenden under tiden för det tillfälliga uppehållstillståndet. Det sker enligt en fördelningsnyckel så att ansvaret fördelas jämt över landets alla kommuner. Det ersätter de tidigare direktiven om evakuerings- respektive anläggningsboende. Migrationsverket ansvarar för att anvisa de ukrainska flyktingarna enligt fördelningsnyckeln till kommunerna. Denna typ av fördelning sker sedan tidigare för kvotflyktingar där Migrationsverket också anvisar dessa till kommunerna.

Läs mer om Migrationsverkets hantering av boenden

För Täby kommuns del betyder det att kommunens ordnar boende för 160 ukrainska flyktingar. De personer som Migrationsverket anvisar till Täby kommer att bo på Kemistvägen 30.

Alla ukrainska flyktingar har möjlighet att få boende i en kommun någonstans i Sverige även om de har påbörjat att etablera sig i en kommun och sedan flyttar till en annan.

Många svenskar har öppnat upp sina hem för ukrainska flyktingar. Om du har flyktingar boende hos dig och inte längre har möjlighet att fortsätta med det ska personen kontakta Migrationsverket som har övergripande ansvar för boende.

Mer information om kommunernas boendeuppdrag finns på Sveriges kommuner och regioner

Täby kommun har både erfarenhet och beredskap för att ta hand om personer på flykt undan krig. Ansvarsfördelning och samordning inom socialtjänst, skola och sjukvård sker nu för att göra det på bästa sätt för de som flyr kriget i Ukraina. Flyktingar som kommer till Sverige behöver registreras hos Migrationsverket för att få hjälp och stöd.

Kommunen behöver garantera säkra och trygga boenden för flyktingarna och vi har varken möjlighet eller laglig rätt att säkerställa detta hos privatpersoner.

Att öppna sitt hem och ta emot flyktingar är ett frivilligt humanitärt och ideellt stöd för behövande som kommunen välkomnar. Tyvärr är det inte något som varken kommunen eller Migrationsverket ersätter ekonomiskt.

Om du har flyktingar boende hos dig och inte längre har möjlighet att fortsätta med det ska personen kontakta Migrationsverket som har övergripande ansvar för boende.

Täby kommun erbjuder platser och ett bra mottagande på kommunens flyktingboende. I dagsläget har Migrationsverket inte kommit med någon förfrågan om fler platser, men nya behov kan uppstå snabbt. Kommunen ser kontinuerligt över fastighets- och lokalbeståndet och om nya förfrågningar kommer från Migrationsverket får vi undersöka vilka andra lokaler som kan vara lämpliga.

Migrationsverket har ett akutcenter på Mikrofonvägen 30 i Stockholm. Dit ska personer hänvisas som inte har någonstans att ta vägen när de anländer till Stockholmsområdet.

Migrationsverket har det övergripande ansvaret för att flyktingarna får det tidsbegränsade uppehållstillståndet och de rättigheter som följer på det.

Kommunen ansvarar för att hjälpa Migrationsverket med boende och mottagande av flyktingar när de så efterfrågar. Kommunen ansvarar också för skola för barn under 18 år samt utredning och stöd när det kommer ensamkommande barn.

I Täby kommun är det Täby kompetenscenter som ansvarar för boende och mottagande av flyktingar. Verksamhetsområde utbildning ansvarar för placering i skola och förskola. Verksamhetsområde social omsorg, avdelning individ- och familjeomsorg, ansvarar för utredning av ensamkommande barn.

Hela Sverige behövs för att mottagandet ska fungera så bra som möjligt – myndigheter, kommuner, civilsamhälle och privatpersoner kan bidra på olika sätt.

Förutom svenska erbjuder Täby kommun information på engelska och några andra språk. Just nu ser vi över behovet av tolkar och översättning av en del av kommunens information på ukrainska.

Ensamkommande barn är barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. Det innebär att även ett barn som kommer med till exempel sin moster räknas som ensamkommande. Därmed behöver barnet ha kontakt med socialtjänsten i kommunen så att socialtjänsten kan säkerställa att barnets bästa tillgodoses. Det är Migrationsverket som anvisar ett ensamkommande barn till en kommun. Det sker när barnet är registrerat hos Migrationsverket.

Läs mer om ensamkommande barn på Täby kommuns webbplats

Hur kan jag hjälpa till?

Täby kommun får många frågor om hur privatpersoner kan hjälpa till och vilka behov som finns och det är fint att se det engagemang som finns.

Täby kommuns flyktingboende har ett samarbete med En utsträckt hand och Röda korset Täby för att samordna frivilliginsatser.

En utsträckt hand Täby & Danderyd på Facebook

Röda korset Täby

Du som vill skänka kläder/skor kan även vända dig till civilsamhällets olika organisationer och samfund som hanterar insamlingar av olika slag. Många har samarbetsorganisationer utomlands som kan bidra på plats.

Organisationer på plats i Ukraina, givasverige.se

Det finns flera frivilligorganisationer som är aktiva är i Täby. Här är några exempel.  

En utsträckt Hand - Täby & Danderyd är en ideell organisation som stöttar nyanlända flyktingar i Täby och Danderyd att komma igång med sina nya liv. Fokus ligger bland annat på materiella behov, sociala aktiviteter och möten mellan människor för bättre integration samt dialog inom våra kommuner.

Röda korsets mötesplats Kupan är en second hand-butik med café. Kupan har möbler, husgerådsaker som kan säljas för billigare peng till flyktingar.

Lions är en organisation som genom vänskap och aktiva insatser hjälper människor i nöd och främjar fred i världen.

Svenska kyrkans prata svenska-café välkomnar dig att fika när du har lust, oavsett religiös tillhörighet.

I dagsläget har Täby kommun inget behov av privata bostäder till flyktingar från Ukraina. Om du som privatperson vill hjälpa till med bostad hänvisar vi först och främst till privata initiativ som finns, till exempel olika Facebook-grupper.

Täby kommuns verksamheter

Social omsorg och Täby kompetenscenter

De ukrainska flyktingar som anvisas till Täby av Migrationsverket enligt massflyktsdirektivet kan bo här så länge som det tillfälliga uppehållstillståndet gäller. Det boende som kommunen erbjuder är Kemistvägen 30, boende för nyanlända. Där bor det idag även kvotflyktingar från andra delar av världen. 

Ja. Enligt massflyktsdirektivet kan de söka jobb så snart de är registrerade hos Migrationsverket. 

Samma regler gäller för ukrainare som för andra arbetssökande. De kan vända sig till Arbetsförmedlingen eller söka jobb på egen hand.
Hitta arbete på Arbetsförmedlingen

Enligt massflyktsdirektivet har flyktingarna från Ukraina inte rätt till SFI.

Många folkhögskolor och studieförbund kan, eller kommer att kunna, erbjuda svenskundervisning. Vissa hjälporganisationer erbjuder språkstöd. Till exempel arrangerar Svenska kyrkan ett prata svenska-café. 

Svenska kyrkans prata svenska-café

När flyktingarna från Ukraina enligt massflyktdirektivet har fått beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd får de en dagersättning från Migrationsverket enligt lagen om mottagande av asylsökande, LMA. Det utgår då inget ekonomiskt bistånd från kommunen.

I det akuta skedet just nu bekostar kommunen boende och mat inom ramen för att flyktingarna från Ukraina har kommit till Täbys flyktingboende.

Kommunen har sedan tidigare ett upphandlat ramavtal med tolkförmedling.

Förskola och skola

Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd (massflyktsdirektivet) har samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande barn och ungdomar. Det innebär att man har rätt till utbildning i:

 • Förskola
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Grundsärskola
 • Specialskola
 • Sameskola
 • Fritidshem
 • Gymnasieskola och gymnasiesärskola om utbildningen påbörjas innan de har fyllt 18 år.

I grundskolan har man rätt att bli erbjuden en skolplacering av kommunen inom en månad.

Nyanlända barns rätt till utbildning, Skolverket

Den som omfattas av massflyktsdirektivet och har fyllt 3 år har rätt till avgiftsfri förskola cirka 15 timmar/veckan.

Har vårdnadshavare behov av förskola utifrån arbete eller studier, det vill säga mer än 15 timmar/veckan, erbjuds förskola och/eller fritidshem som är avgiftsbelagd.

Den som har rätt till förskola ska erbjudas placering i en kommunal förskola. Man kan ställa sig i kö hos en fristående förskola men då är det deras kösystem som gäller.

Nyanlända barns rätt till utbildning, Skolverket

Nej. Barn som fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som är asylsökande har rätt till utbildning, men de har inte skolplikt. De har alltså inte någon skyldighet att gå i svensk skola.

Personer över 18 år som kommer enligt massflyktsdirektivet har inte rätt till SFI eller komvux. Mer information finns på Skolverkets webbplats:

Om rätt till SFI

Om rätt till komvux på gymnasial nivå

Om rätt till komvux som särskild utbildning

Personer under 18 år har rätt till skola enligt massflyktsdirektivet.

Många folkhögskolor och studieförbund kan, eller kommer att kunna, erbjuda svenskundervisning. Vissa hjälporganisationer erbjuder språkstöd. Till exempel arrangerar Svenska kyrkan ett prata svenska-café. 

Svenska kyrkans prata svenska-café

Nej. Ukrainska barn och ungdomar har normalt rätt att vistas utan visum i Sverige, eller i vissa fall med visum, under 90 dagar. Men för att de ska ha rätt till utbildning under denna tid behöver de också ha fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller ansökt om asyl.

När man är inskriven hos Migrationsverket och är här via massflyktsdirektivet placerar kommunen barnet på en kommunal skola utifrån olika faktorer. I dagsläget finns det plats att placera elever på de flesta kommunala grundskolor i Täby.

Om det kommer ett stort antal elever har vi några kommunala skolor som har mer kapacitet att ta emot elever under en period.

Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som är asylsökande ska tas emot i skolan så snart det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden. Men de bör tas emot senast en månad efter ankomsten.

När man är inskriven hos Migrationsverket och är här via massflyktsdirektivet placerar kommunen barnet på en kommunal eller fristående förskola där det finns plats.

För att ha rätt till förskoleplats eller skolplats måste man bland annat vara inskriven på Migrationsverket. Vi vet att det är långa väntetider där just nu. Du kan ansöka om förskoleplats/skolplats i Täby kommun innan du blivit inskriven hos Migrationsverket, så snart du har fått uppehållstillstånd enligt det så kallade massflyktsdirektivet  kommer vi erbjuda dig en plats.

Barn och ungdomar som är på flykt från Ukraina genom massflyktsdirektivet i Sverige har rätt till utbildning på samma villkor som asylsökande barn och ungdomar.

När man kommer som flykting från Ukraina är det viktigt att registrera sig hos Migrationsverket så att myndigheten kan utreda vilka rättigheter man omfattas av. Så snart en ukrainsk flykting har registrerat sig hos Migrationsverket och har rätt till förskola/skola i Täby kan den personen kontakta Kontaktcenter för att påbörja en dialog om inskrivning i skolan. Barnet och barnets vårdnadshavare kommer bjudas in till ett samtal med Täby kommuns mottagningsenhet. Där görs bland annat en kartläggning av barnets behov och kunskaper för att skolplaceringen kan bli så bra möjligt för barnet.

Man kan kontakta Kontaktcenter innan man har fått besked från Migrationsverket. Vi behöver dock invänta beskedet från Migrationsverket innan vi kan placera barnet på en skola i Täby kommun. Vi arbetar skyndsamt för att alla barn och elever som har rätt till förskola/skola i Täby kommun ska få det, samtidigt som det är viktigt att skapa en så trygg och säker miljö som möjligt för barnen som är på flykt.

Du når Kontaktcenter genom att ringa på telefonnummer 08-555 590 00, mejla kc@taby.se eller besöka kommunhuset.

Flyktingar från Ukraina som är i Sverige genom massflyktsdirektivet har rätt att arbeta eller studera (dock ej SFI). Den som har rätt att arbeta eller studera har också rätt att ha sina barn på förskola eller fritidshem, beroende på barnets ålder, mer än 15 timmar/veckan. Då är det avgiftsbelagt.

Så här gör du för att ansöka om förskola eller fritidshem:

 1. Kontakta Kontaktcenter på Täby kommun och meddela att du behöver ha en förskoleplats eller fritidshemsplats. Du kan ringa på telefonnummer 08-555 590 00, mejla kc@taby.se eller besöka kommunhuset.
 2. Kontaktcenter hjälper dig att hitta en förskola eller fritidshem där det finns plats och utifrån dina eventuella önskemål, så långt det är möjligt. Du behöver visa ett arbetsgivarintyg eller studieintyg som styrker ditt behov för att få en förskole- eller fritidshemsplats.
 3. När Kontaktcenter har hittat en plats på en förskola/fritidshem kommer du att få ett erbjudande om detta. Du ska då tacka ja eller nej till platsen.
 4. Om du tackar ja kommer du få mer information om när ditt barn kan börja på förskolan/fritidshemmet.

Är man registrerad hos Migrationsverket och har rätt till förskole- eller skolplats kan man välja att ställa sig i kö hos en fristående förskola eller skola. Täby kommun är enligt lag ålagd att erbjuda barn som har rätt till utbildning plats på en kommunal förskola eller skola.

Är man registrerad hos Migrationsverket och har rätt till skolplats kan man ange om man vill gå på en särskild skola för att man har ett boende i närheten, känner någon som går på en viss skola etcetera. Vi försöker att tillgodose önskemålen i den mån det går.

För elever som har vissa funktionsnedsättningar där eleven har behov av att gå i en annan skolform än grundskola finns det ett antal specialskolor i Sverige. Det en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.

Det finns ingen specialskola i Täby men på SPSM:s webbplats kan du läsa mer om hur du ansöker till en specialskola i Sverige:

För dig som vårdnadshavare, SPSM

Täby kommun följer utvecklingen och bedömer vilket behov som finns beroende på hur många barn som ska ha skolplats i Täbys kommunala grundskolor, vilken kunskap barnen har med sig etcetera. Fokus är att skapa en trygg miljö för barnen som kommer hit på flykt.

Täby kommun kan endast placera barn som har rätt till förskola/skola i en kommunal verksamhet. Om du vill erbjuda förskole- eller skolplatser kan du kontakta stabschef Henrik Mattisson utifall att placeringsreglerna skulle förändras framöver.

Nej det behöver man inte. Öppna förskolan är till för alla barn 0-5 år och deras vårdnadshavare, från alla länder oavsett om man är flykting eller inte.

Kultur och fritid

Just nu ser biblioteken över utbudet för att kunna erbjuda barnböcker, e-böcker och ljudböcker på ukrainska. Många människor från Ukraina pratar även ryska och här finns redan ett utbud tillgängligt. Via tjänsten Pressreader finns dagstidningar fån 150 länder gratis att läsa. Täby bibliotek har samlat sin information om resurser på ukrainska:

Bibliotekens information om böcker och annat på ukrainska

Vill du veta mer är du varmt välkommen att höra av dig till huvudbiblioteket.

Alla är välkomna till de öppna mötesplatserna som inte kräver inskrivning eller föranmälan. Självklart får även syskon utanför en viss åldersgrupp följa med för att umgås på samma mötesplats. I Täby finns Myran, Gribbygård och Hörnet för barn och unga mellan 13–16 år. Här finns ett mindre café, spel, pyssel och andra aktiviteter för att kunna skapa en rolig och meningsfull fritid. Esplanad är mötesplatsen för ungdomar mellan 16–21 år. Här finns bland annat ett café, musikstudio och konstateljé.

Ung fritid

På Myran håller även Täby spelsällskap till där unga mellan 12–20 år kommer för att spela olika typer av spel och träffa nya kompisar. Öppen fredag i Tibblehallen finns för unga mellan 13–21 med eller utan funktionsnedsättning som vill testa en ny idrott och träffa andra under aktiva former.

Täby spelsällskap

Öppen fredag

Täby kommun har flera evenemang. Vissa är kostnadsfria.

Lista över evenemang

Bibliotekens evenemang såsom barnteater, sagostunder och bebisstunder kostar ingenting, men kräver föranmälan. De genomförs på svenska och ibland på ett annat språk. Vill du veta mer eller lämna ett önskemål kan du kontakta huvudbiblioteket:

Telefon: 08-555 597 13

Mejl: hbibl@taby.se.

Täby biblioteks webbplats

Öppen förskola Gribbylund, barn 0-5 år och deras medföljande vuxna

Var: Ättehagsvägen 30-32

När: Måndag till fredag. Se nedan för exakta tider

Gribbylunds öppna förskola

 

Öppen förskola Näsbypark, barn 0-5 år och deras medföljande vuxna

Var: Fregattvägen 10

När: Måndag till fredag. Se nedan för exakta tider

Näsbyparks öppna förskola

 

Öppen förskola Skarpäng, barn 0-5 år och deras medföljande vuxna

Var: Ropgränd 1

När: Måndag till fredag. Se nedan för exakta tider

Skarpängs öppna förskola

 

Öppen förskola Täby kyrkby, barn 0-5 år och deras medföljande vuxna

Var: Holmgårdsvägen 4

När: Måndag till fredag. Se nedan för exakta tider

Täby kykrbys öppna förskola

Fritidshemmet Hermelinen (10-12 år)

Var: Åkerbyvägen 272 A

När: Onsdagar, klockan 14.00 - 16.00

Kom gärna och hälsa på innan och bekanta dig med personalen. Hermelinen är öppen för besök onsdag klockan 10.00 - 12.00.

Fritidshemmet Hermelinen

 

Sport varje fredag, Öppen fredag (13-21 år)

Var: Tibblehallen, Attundavägen 5

När: Fredagar, klockan 19.00 - 21.00

Öppen fredag

 

Täby Spelsällskap (12-20 år)

Var: Klövervallsvägen 81A

När: Tisdagar och torsdagar, klockan 18.00 - 21.00

Täby Spelsällskap

Mötesplats Hörnet

Var: Hörnet, Biblioteksgången 1

Måndagar: 14.00 - 21.00

Tisdagar: 14.00 - 17.30

Onsdagar: 14.00 - 21.00

Torsdagar: 14.00 - 21.00

Fredagar: 14.00 - 22.00

Mötesplatsen Hörnet

 

Dans med Gabriel

Var: Hörnet, Biblioteksgången 1

När: Måndagar, klockan 16.00 - 17.30

 

"Tv-spels-torsdag"

Var: Hörnet, Biblioteksgången 1

När: Torsdagar, klockan 14.00 - 21.00

 

Pysselhörna

Var: Hörnet, Biblioteksgången 1

När: Måndagar - fredagar, klockan 14.00 - 21.00

 

Mötesplats Myran

Var: Klövervallsvägen 81A

När: Måndagar och onsdagar, klockan 18.30 - 21.00

Mötesplatsen Myran

 

Sport varje fredag, Öppen fredag (13-21 år)

Var: Tibblehallen, Attundavägen 5

När: Fredagar, klockan 19.00 - 21.00

Öppen fredag

 

Täby Spelsällskap (12-20 år)

Var: Klövervallsvägen 81A

När: Tisdagar och torsdagar, klockan 18.00 - 21.00

Täby Spelsällskap

 

Mötesplats Esplanad (16-21 år)

Var: Esplanaden 13A

Måndagar: 11.00 - 21.00

Tisdagar: 13.00 - 21.00

Onsdagar: 11.00 - 21.00

Torsdagar: 11.00 - 21.00

Fredagar: 11.00 - 23.00

Mötesplats Esplanad

 

Skapande verksamhet (16-21 år)

Var: Esplanaden 13A

När: Tisdagar och torsdagar, klockan 15.00 - 17.00

 

Sällskapsspel (16-21 år)

Var: Esplanaden 13A

När: Två dagar i veckan

Övriga frågor om omvärldsläget

Desinformation är avsiktlig falsk information som sprids på ett planerat sätt i syfte att nå en viss målgrupp. Målet är att påverka den som läser. Desinformation är vanligt vid stora konflikter och kriser.

Desinformation kan se ut som journalistiska nyheter men skillnaden är att de inte försöker ta reda på sanningen genom att granska uppgifter och värdera källor. Tvärtom kan syftet vara att medvetet bortse från fakta.

Desinformation kan skapa oro, uppmuntra hat, tvivel och skapa instabilitet i samhället. Starka känslor försvårar för oss att tänka kritiskt och rationellt. Detta utnyttjar de som skapar desinformation genom att måla upp skräckscenarier och använda känslostarka bilder.

Så är du källkritisk

 • Vem ligger bakom informationen, hittar du den ursprungliga källan?
 • Vem tjänar på att du sprider den?
 • Varför finns informationen, förväntas du förändra ditt tänkande och agerande?
 • Hur gammal är informationen, är den fortfarande relevant?
 • Kommer informationen från en pålitlig källa som tidigare har levererat bekräftad information?
 • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor. Information från endast en källa ska behandlas med försiktighet.
 • Verkar informationen vara ”för bra för att vara sann” så är den oftast det.
 • Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande åsikt. Då undviker du att endast leta efter information som förstärker din nuvarande uppfattning.

Mer information om källkritik och informationspåverkan:

Så är du källkritisk i nyhetsflödet om Ukraina

Källkritik på krisinformation.se

Källkritik på msb.se

Gratis webbutbildning om informationspåverkan från MSB

 

 

 

 

Vad är ett skyddsrum och hur många finns det?

Ett skyddsrum är till för att skydda befolkningen vid krig och andra allvarliga händelser och olyckor. Rummen är utformade så att de ska tåla olika former av påfrestningar utifrån exempelvis splitter, stötvågor, ras och strålning. Det finns cirka 65 000 skyddsrum i Sverige med plats för 7 miljoner människor.

Varför finns det inte skyddsrum till alla?

Det är inte tanken att skyddsrummen ska räcka till hela befolkningen. Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. Bor man på landsbygden kanske man själv har en källare eller något liknande som kan vara ett alternativt skydd.

Vilket skyddsrum kan jag söka skydd i?

Alla kan söka skydd i vilket skyddsrum som helst. Vid fara under höjd beredskap tar du dig till det skyddsrum som ligger närmast.

Jag har inget skyddsrum nära mig, vart ska jag ta vägen?

Bege dig till ett annat skyddande utrymme till exempel en källare, tunnel eller tunnelbanestation.

Vill du lära dig mer om skyddsrum?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har samlat information om skyddsrum på sin webbplats.

Skyddsrumskartan hos MSB

Bra att veta om skyddsrum

Frågor och svar om skyddsrum

Vi påverkas av vad som händer i vår omvärld. Saker som förändras och verkar skrämmande kan ge stor oro, rädsla och leda till ångest.

På Uppdrag psykisk hälsa finns stödlistor kring hur du kan tänka eller agera för att stilla din egen eller andras oro i tider av kris.

Uppdrag psykisk hälsa

Rädda barnen har tagit fram vägledande information för hur du som vuxen kan stötta barn efter allvarliga händelser i samhället. Informationen finns också att ladda ner på Ukrainska. 

Rädda barnens "Lugna, lyssna, stärk - psykologisk första hjälp för barn i akut kris"

SFI och vuxenutbildning

Peter Björk, rektor KCNO

Johanna Willix, biträdande rektor

Information om vad som gäller för ensamkommande barn

Anna Dahl, enhetschef Social omsorg

Inger Dorrian, enhetschef Social omsorg

Täby kommuns flyktingboende

Natalie Jubran, Täby kompetenscenter

Verksamhetsområde utbildning

Henrik Mattisson, stabschef

Verksamhetsområde Kultur och fritid

Biblioteket: 08-555 597 13, eller mail: hbibl@taby.se.

 

Samtliga kontaktpersoner kan du nå via Täby kommuns kontaktcenter, tel: 08-555 590 00

International

Information in other languages

Hjälp oss bli bättre

Kunde du hitta vad du letade efter? Var informationen begriplig? Lämna dina synpunkter och hjälp oss att bli bättre!

Personuppgifter i den här e-tjänsten kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen och endast för de ändamål tjänsten avser. taby.se/personuppgifter