1. Trafikdag på Rösjöskolan

  Sedan flera år anordnas en trafikdag på Rösjöskolan i september där alla elever och personal från förskoleklass till årskurs 5 deltar. Syftet med dagen är att uppmärksamma och utbilda eleverna kring trafikmiljön runt skolan och vad en säker skolväg är.

Se fler nyheter

Om Rösjöskolan

Rösjöskolan är en kommunal grundskola som välkomnar barn från förskoleklass till årskurs 6. Här går cirka 500 elever och skolan ligger i ett naturskönt område med närhet till Rösjön och stora grönområden.

Skolan arbetar med tillgängligt lärande där alla elevers trygghet, kreativitet och lustfyllda lärande leder till hög måluppfyllelse. I Rösjöskolans arbete blandas innovativa utmaningar med stolta traditioner på lika villkor. Skolan samlas vid flera tillfällen under året för olika gemensamma aktiviteter där FN-dagen, Lucia och julfiranden, Vänskapsdagen, Fritidshemmens Dag samt Mångkampsdagen är några exempel.

På Rösjöskolan arbetar vi kontinuerligt med kvalitetsarbete och utgår från beprövade erfarenheter och vetenskap. Vi genomför regelbundet enkäter, undersökningar och samtal som ligger till grund för det systematiska kvalitetsarbetet och utveckling av skolans arbetsplan.

På Rösjöskolan ska alla elever få möjlighet att nå sin fulla potential. Elevernas behov skiljer sig åt, och det som är nödvändiga förbättringar för några blir ofta förbättringar för alla. För att utveckla tillgängligheten ligger fokus för arbetet på den fysiska, sociala-och pedagogiska miljön i skolan. Det kan handla om allt ifrån hur det ser ut i klassrummet och nya digitala verktyg till olika metoder och sätt att involvera eleverna i planering och bedömning. Eftersom undervisningen och lärmiljön hela tiden utvecklas och anpassas behöver alla medarbetare ständigt utveckla sin kompetens samt odla sitt normkritiska förhållningssätt för att vara öppna för förändring och nya metoder.

På Rösjöskolan vävs de digitala verktygen in som  en naturlig del i undervisningen redan i förskoleklass. I Förskoleklass till årskurs 2 används iPads i undervisningen och i årskurs 3-6 har alla elever en egen bärbar dator. 

Det finns god tillgång till digitala läromedel både i undervisningen och som kompensatoriska hjälpmedel.

Våra speciallärare har hög kompetens kring dessa medel och samverkar med lärarna kring det pedagogiska användandet i klassrummet.

Att känna sig trygg och trivas i skolan är en viktig grundförutsättning för att varje elev ska utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Rösjöskolans trygghetsarbete är en integrerad del av verksamheten där alla elever och personal aktivt involveras genom bland annat lekar, övningar och samtal kring värdegrund.  Som en del av detta trygghetsarbete har skolan lyft fram ett antal värdegrundsförmågor från läroplanens första och andra kapitel.

Utifrån konstaterade behov görs varje år nya prioriteringar som beskrivs i skolans trygghetsplan. Planen förtydligar det främjande, förebyggande och åtgärdande arbete för att minimera förekomsten av diskriminering, mobbning och kränkande behandling.

2023-2024 Plan mot diskriminering och kränkande behandling.pdf (1,11 MB)

Skolans trygghetsgrupp leds av biträdande rektorer och består även av lärare, fritidspersonal och elevhälsa. Trygghetsärenden utreds och behandlas utan dröjsmål oavsett om det är elev, vårdnadshavare eller personal som uppmärksammar det. Vid behov kan man vända sig till vem som helst i personalen som tar ärendet vidare.

Rösjöskolans förebyggande trygghetsarbete

 • Hög vuxennärvaro under raster, i skolrestaurang och omklädningsrum.
 • På rasterna är all fritidspersonal ute som rastvärdar. De neongula västarna med namn på gör dem synliga för eleverna.
 • På raster erbjuds arrangerade lekar där alla är välkomna att delta, ett stort utbud av lekmaterial samt möjligheten att ta det lite lugnare i vår “Bakficka”.
 • Trygghetsgruppen planerar för skolgemensamma aktiviteter. Till exempel inleds läsåret med Bra Kompis-tema där alla klasser arbetar med bland annat förhållningssätt, förväntansdokument och hur vi skapar en trygg och bra skolmiljö för alla.
 • Elevhälsoteamet, bestående av elevhälsa, skolledning och speciallärare, är aktiva ute i verksamheten och finns tillgängliga för både elever och personal.
 • Skolans elev-rast och matråd ses kontinuerligt för att lyfta frågor som berör alla elever.

Fritids är en pedagogisk verksamhet som tar vid när skolan slutar samt under lov. Verksamheten ska vara meningsfull och utgå ifrån elevernas behov och intressen. Lärandet på fritidshemmet ska vara lustfyllt! Leken är en central del i hela verksamheten, både den styrda och den fria leken.

Rösjöskolan erbjuder fritidsverksamhet för alla inskrivna elever i åk F-6.

Utifrån LGR 22 planerar, genomför och utvärderar vi verksamheten på fritidshemmet. Vi utgår från läroplanens områden “Språk och kommunikation”, “Natur och Samhälle”, “Skapande och estetiska uttrycksformer” samt “Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse" . Vi kallar dessa för fokusområden som vi parallellt med värdegrundsförmågorna arbetar med under hela läsåret.

Läsårstider, lov och ledigheter

På klämdagar när det står lovdag är fritidshemmen fortfarande öppna för de som har behov av plats.

Höstterminen 2023

 • Höstterminens första dag 17 augusti
 • Höstlov 30/10-3/11 (vecka 44)
 • Studiedag 6/11 - Fritids öppet
 • Höstterminens sista dag 20 december

Vårterminen 2024.

 • 8/1 Studiedag för skola och fritids - hela skolan är stängd.
 • 9/1 Studiedag - Fritids öppet
 • Vårterminens första dag 10 januari
 • Sportlov 26/2-1/3 (vecka 9)
 • Påsklov 29/3-5/4 (vecka 14)
 • Lovdag 1/5
 • Lovdag 9/5
 • Lovdag (klämdag) 10/5
 • Lovdag 6/6
 • Lovdag (klämdag( 7/6)
 • Vårterminens sista dag 12/6

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor ca 70 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby - att växa med.

Rösjöskolan – en skola för lärande gemenskap

På Rösjöskolan ska både elever och personal känna att det finns möjlighet att växa. I en skola som utvecklas måste olika synsätt kunna mötas i en miljö där olika åsikter inte är ett misslyckande utan en utvecklingsprocess. En kompetent och engagerad personalgrupp arbetar med skolans 500 elever från förskoleklass till årskurs 6.

Tid för pedagogiska samtal och reflektion är ett måste. Skolans arbetsklimat ger förutsättningar för elever och personal att trivas, lyckas och göra fel, vilket i sin tur ger förutsättningar för goda studieresultat. Skolans arbete ska på vetenskaplig grund bidra till alla elevers lika rätt till utbildning. Alla verksamheter på Rösjöskolan är lika viktiga då de ger förutsättningar för elever att lära och utvecklas från sina förutsättningar. Skolan har högt ställda förväntningar på eleverna. På skolan arbetar man med ett pedagogiskt förhållningssätt där eleven genom kontinuerlig återkoppling lär sig att förstå sitt eget lärande. Att alla i skolan ska lära sig nya saker, att det ska göras tillsammans och att det ska vara roligt är viktiga ingredienser vid planering och genomförande av skolarbetet.

På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb.

Välj skola

Kontakta Rösjöskolan

Anmäl frånvaro via SchoolSoft före klockan 07.30. Logga in med mobilt BankID.

Adress

Forsvägen 1
187 42 Täby

Rektor, Liv Tegelström 076-643 83 03

Bitr. rektor, Karin Rilegård: 076-643 85 52

Bitr. rektor, Natascha Dahlgren: 076-643 85 13

Skolkurator, Anna-Maria Boll: 076-643 99 81

Skolintendent, Sofie Öman: 076-643 85 50

Skolpsykolog, Felicia Stålhand 076-643 87 23

Skolsköterska, Kristina Salander 076- 643 90 62

Fritidsavdelningar

Öppnings- och stängningsfritids Kristallen: 08-555 585 72

Vita Villan: 08-555 585 75

Toppstugan: 08-555 58 570

Diamanten (Arken): 08-555 585 77

Smaragden: 08-555 585 71

Kristallen: 08-555 585 72

Pärlan: 08-555 585 73

Rubinen: 08-555 585 74

Korallen: 08-555 587 43

År 6 på Skarpängsskolan: 08-555 587 67

Övriga kontaktuppgifter

Vaktmästare Eva Jonsson, eva.jonsson@taby.se

Skolkök: 

Webbplats: Compass Group

Mejl: rosjoskolan@amica.se 

Expedition:

Hitta till Rösjöskolan
Namn
Rösjöskolan