1. Trafikdag på Rösjöskolan

  Sedan flera år anordnas en trafikdag på Rösjöskolan i september där alla elever och personal från förskoleklass till årskurs 5 deltar. Syftet med dagen är att uppmärksamma och utbilda eleverna kring trafikmiljön runt skolan och vad en säker skolväg är.

 2. Information om skolvalet

  Under perioden 11 januari till 1 februari 2023 är det dags att välja skola för de barn som ska börja i förskoleklass eller går i en skola som inte erbjuder nästa årskurs. Inom vissa rektorsområden flyttas eleverna upp automatiskt till nästa årskurs på en annan skola inom samma rektorsområde, vilket gäller eleverna i årskurs 6 på Rösjöskolan. Dessa elever flyttas upp till årskurs 7 på Skarpängsskolan.

Se fler nyheter

Om Rösjöskolan

Rösjöskolan är en kommunal grundskola som välkomnar barn från förskoleklass till årskurs 6. Här går cirka 500 elever och skolan ligger i ett naturskönt område med närhet till Rösjön och stora grönområden.

Skolan arbetar med tillgängligt lärande där alla elevers trygghet, kreativitet och lustfyllda lärande leder till hög måluppfyllelse. I Rösjöskolans arbete blandas innovativa utmaningar med stolta traditioner på lika villkor.

På Rösjöskolan arbetar vi kontinuerligt med kvalitetsarbete och utgår från beprövade erfarenheter och vetenskap. Vi genomför regelbundet enkäter, undersökningar och samtal som ligger till grund för det systematiska kvalitetsarbetet och utveckling av skolans arbetsplan.

På Rösjösskolan ska alla elever få möjlighet att nå sin fulla potential. Elevernas behov skiljer sig åt, och det som är nödvändiga förbättringar för några blir ofta förbättringar för alla. För att utveckla tillgängligheten ligger fokus för arbetet på den fysiska, sociala-och pedagogiska miljön i skolan. Det kan handla om allt ifrån hur det ser ut i klassrummet och nya digitala verktyg till olika metoder och sätt att involvera eleverna i planering och bedömning.

Utveckling

Skolan arbetar målmedvetet med att utveckla ett tillgängligt lärande. Till exempel genom att speciallärare, specialpedagoger och IKT-pedagoger arbetar tillsammans med klasslärare och övriga pedagoger. Undervisningen och lärmiljön behöver hela tiden utvecklas och anpassas. Alla medarbetare måste ständigt utveckla sin kompetens samt odla sitt normkritiska förhållningssätt för att vara öppna för förändring och nya metoder.

Digitala verktyg

Som ett led i arbetet att göra det möjligt för alla elever att nå sin fulla potential erbjuder Rösjöskolan också digitala verktyg samt modernt utrustade lärmiljöer. I förskoleklassen delar två elever på en surfplatta, medan man i årskurs 1 har en egen. I årskurs 3-6 disponerar eleverna istället en egen bärbar dator.

Rösjöskolans IKT-pedagog utvecklar tillsammans med övrig personal det pedagogiska användandet. Det finns god tillgång till digitala läromedel och kompensatoriska hjälpmedel erbjuds alla elever. En rad olika projekt tar också hjälp av den moderna tekniken.

Att känna sig trygg och trivas i skolan är en viktig grundförutsättning för att varje elev ska utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Rösjöskolans trygghetsarbete är en integrerad del av vardagen där alla elever aktivt involveras genom värdegrundsövningar och diskussioner.

Utifrån konstaterade behov görs varje år nya prioriteringar som beskrivs i skolans trygghetsplan. Planen förtydligar det främjande, förebyggande och åtgärdande arbete för att minimera förekomsten av diskriminering, mobbning och kränkande behandling.

Plan mot kränkande behandling .pdf (115,45 KB)

Skolans trygghetsgrupp leds av biträdande rektor och består även av lärare, fritidspersonal och elevhälsa. Trygghetsärenden utreds och behandlas utan dröjsmål oavsett om det är elev, vårdnadshavare eller personal som uppmärksammar det. Vid behov kan man vända sig till vem som helst i personalen som ska ta ärendet vidare.

Rösjöskolans förebyggande trygghetsarbete

 • Hög vuxennärvaro under raster, i skolrestaurang och omklädningsrum.
 • På rasterna finns gott om personal ute som rastvärdar. I de neongula västarna med namn på så blir de tydliga och synliga för eleverna.
 • På varje rast erbjuds arrangerade lekar och övningar där alla är välkomna att delta.

Rösjöskolan är en traditionsrik skola. Skolan samlas vid flera tillfällen under året för olika gemensamma aktiviteter. Till exempel vänskapsdagen, tvåornas vårframträdande, FN-veckan, hopprepstävling, mångkampsdagen, temadagar samt lucia och julfiranden.

På klämdagar när det står lovdag är fritidshemmen fortfarande öppna för de som har behov av plats.

Höstterminen 2022

 • Höstterminens första dag: 17 augusti
 • Studiedag, eleverna lediga: 27 september
 • Höstlov:  31 oktober-4 november
 • Höstterminens sista dag: 21 december

Vårterminen 2023

 • Terminens första dag: 10 januari
 • Sportlov: 27 februari-3 mars 
 • Studiedag, eleverna lediga: Preliminärt 22 mars, kan ändras av vardera skola
 • Påsklov: 7 april-14 april 
 • Lovdag: 1 maj
 • Lovdag, Kristi himmelsfärd: 18 maj
 • Lovdag (klämdag): 19 maj  
 • Lovdag (klämdag): 5 juni
 • Lovdag, Sveriges nationaldag: 6 juni
 • Terminens sista dag: 12 juni (mer information kommer på Schoolsoft)

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor ca 70 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby - att växa med.

Rösjöskolan – en skola för lärande gemenskap

På Rösjöskolan ska både elever och personal känna att det finns möjlighet att växa. I en skola som utvecklas måste olika synsätt kunna mötas i en miljö där olika åsikter inte är ett misslyckande utan en utvecklingsprocess. En kompetent och engagerad personalgrupp arbetar med skolans 500 elever från förskoleklass till årskurs 6.

Tid för pedagogiska samtal och reflektion är ett måste. Skolans arbetsklimat ger förutsättningar för elever och personal att trivas, lyckas och göra fel, vilket i sin tur ger förutsättningar för goda studieresultat. Skolans arbete ska på vetenskaplig grund bidra till alla elevers lika rätt till utbildning. Alla verksamheter på Rösjöskolan är lika viktiga då de ger förutsättningar för elever att lära och utvecklas från sina förutsättningar. Skolan har högt ställda förväntningar på eleverna. På skolan arbetar man med ett pedagogiskt förhållningssätt där eleven genom kontinuerlig återkoppling lär sig att förstå sitt eget lärande. Att alla i skolan ska lära sig nya saker, att det ska göras tillsammans och att det ska vara roligt är viktiga ingredienser vid planering och genomförande av skolarbetet.

På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb.

Välj skola

Kontakta Rösjöskolan

Anmäl frånvaro via SchoolSoft före klockan 07.30. Logga in med mobilt BankID.

Adress

Forsvägen 1
187 42 Täby

Rektor, Liv Tegelström 076-643 83 03

Bitr. rektor, Karin Rilegård: 076-643 85 52

Bitr. rektor, Natascha Dahlgren: 076-643 85 13

Skolkurator, Anna-Maria Boll: 076-643 99 81

Skolintendent, Sofie Öman: 08-555 585 50

Öppnings- och stängningsfritids Kristallen: 08-555 585 72

Vita Villan: 08-555 585 75

Toppstugan: 08-555 58 570

Diamanten (Arken): 08-555 585 77

Smaragden: 08-555 585 71

Kristallen: 08-555 585 72

Safiren: 08-555 585 73

Rubinen: 08-555 585 74

Opalen: 08-555 585 76

Gläntan: 08-555 585 41

År 6 på Skarpängsskolan: 08-555 585 62

Expedition:

Fler kontaktuppgifter

Skolsköterska, Maria Bengtsson: maria.bengtsson@taby.se

Kurator, Anna-Maria Boll: annamaria.boll@taby.se

Skolpsykolog, Felicia Stålhand: felicia.stalhand@taby.se

Vaktmästare, Eva Jonsson: eva.jonsson@taby.se

Fazer Amica, köket

www.amica.se/rosjoskolan

 rosjoskolan@amica.se
 

Hitta till Rösjöskolan
Namn
Rösjöskolan