Om Hägerneholmsskolan

Hägerneholmsskolan är en plats för lärande, kunskap och trygghet. Skolan är ny sedan höstterminen 2019 och är lokalerna är byggda för att skapa tillgängliga lärmiljöer med många gemensamma och öppna ytor.

Här kan barn och elever gå från förskola upp till högstadiet. Idag är skolan en F-6-skola och inför höstterminen 2021 utökas den med årkurs 7. Sedan utökas skolan med ytterligare en årskurs varje höstterminen fram till 2023 vilket innebär att skolan då är en F-9-skola. Mer information om tillhörande förskola, Hägerneholms förskola, finns här.

I årkurs 7 kommer eleverna få välja profilinriktning; innebandy, musikproduktion, mediaproduktion eller ämnesfördjupning.

Skolan är belägen i vackra och naturnära Ullna. Skolbyggnaden är miljöcertifierad, vilket innebär höga krav vad gäller material, energi och inomhusmiljö. På Täby växer kan du läsa mer om skolans byggnad.

Skolan är omgiven av en inbjudande skolgård med olika aktivitetsområden, konstgräsplan och grönområden. Här finns även en amfiteater som kan användas för undervisning utomhus. Intill skolan ligger en nybyggd idrottshall med läktare.

På förskolan och skolan arbetar personalen löpande för att utveckla alla olika verksamheter och de gemensamma rutinerna. Hägerneholmsskolan strävar efter att tillvarata de metoder och idéer som i enlighet med beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund är de bästa för det enskilda barnet och verksamheten i stort.

Det systematiska kvalitetsarbetet

All personal, alla elever och vårdnadshavare i skolan är berörda i det systematiska kvalitetsarbetet. Resultaten från bland annat olika enkäter, undersökningar, samtal, sammanställningar, prov och tester som genomförs under läsåret redovisas och analyseras på olika nivåer och arenor (bland annat personalmöten, elevråd och föräldraråd) för att användas i nästkommande års planering för skolan. På detta vis finns en bred delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet där alla på olika sätt bidrar till rektors arbete med att prioritera och fatta väl underbyggda beslut.

Förra årets kvalitetsredovisning med identifierade behov av olika förbättringar och åtgärder, utgör grunden för läsårets arbetsplan.  Tillsammans jobbar personalen för ständiga förbättringar.

Rektor Anki Bäck sitter sedan 2015 i domarkommittén för utmärkelsen SIQ Bättre skola.

På Hägerneholmsskolan ska alla elever få möjlighet att nå sin fulla potential. Elevernas behov skiljer sig åt och det som är nödvändiga förbättringar för några, blir ofta förbättringar för alla. För att utveckla tillgängligheten ligger fokus för arbetet på den fysiska, sociala- och pedagogiska miljön i skolan. Det kan handla om allt ifrån hur det ser ut i klassrummet och nya digitala verktyg, till olika metoder och sätt att involvera eleverna i planering och bedömning.

Tillsammans arbetar förskolan och skolan målmedvetet med att utveckla ett tillgängligt lärande. Undervisning och lärmiljö behöver hela tiden utvecklas och anpassas, där alla medarbetare ständigt måste utveckla sin kompetens samt odla sitt normkritiska förhållningssätt för att vara öppna för förändring och nya metoder. Pedagogiken ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Var för sig är vi unika – tillsammans är vi oslagbara!

Att känna sig trygg och trivas i förskolan och skolan är en viktig grundförutsättning för att varje elev ska utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Förskolans och skolans trygghetsarbete är en integrerad del av vardagen där alla elever aktivt involveras genom värdegrundsövningar och diskussioner. Ett gott samarbete med vårdnadshavare är en förutsättning för en trygg och framgångsrik förskola och skola.

Utifrån konstaterade behov görs varje år nya prioriteringar som beskrivs i förskolans och skolans trygghetsplan. Planen förtydligar det främjande, förebyggande och åtgärdande arbete för att minimera förekomsten av diskriminering, mobbning och kränkande behandling.

Terminer

För varje termin finns studiedagar vars datum bestäms av respektive skola. Dessa studiedagar återfinns inte i tabellerna nedan, utan den informationen ges av respektive skola.

Vårterminen 2021

Terminstid- och lovdag Datum 
Terminens första dag enligt planering 8 januari
Sportlov 1 mars - 5 mars (vecka  9) 
Påsklov 2 april - 9 april (v ecka 14)
Lovdag, Kristi himmelsfärd 13 maj
Lovdag (klämdag) 14 maj
Terminens sista dag  11 juni

Hösterminen 2021

Terminstid- och lovdag Datum
Höstterminens första dag 17 augusti 
Höstlov 1-5 november
Höstterminens sista dag  21 december

Vårterminen 2022

Terminstid- och lovdag Datum 
Terminens första dag enligt planering 11 januari
Sportlov 28 februari- 4 mars 
Påsklov 11 april - 18 april 
Lovdag, Kristi himmelsfärd 26 maj
Lovdag (klämdag) 27 maj
Terminens sista dag  10 juni

 

Observera att skolan öppnar höstterminen 2019. 

Skolan leds av rektor tillsammans med en ledningsgrupp bestående av intendent, biträdande rektor samt elevhälsoteamet där speciallärare, skolsköterska, skolpsykolog och skolkurator ingår.

Rektor ansvarar för att en trygg verksamhet byggs upp med en stabil organisation bestående av  skickliga och engagerade pedagoger som ges förutsättningar att på bästa sätt utföra sitt viktiga arbete. Rektor ansvarar även för att eleverna får ett reellt inflytande och delaktighet i sin skoldag. Genom ett tätt samarbete med vårdnadshavarna skapar vi tillsammans en skola att vara stolt över.

Under våren 2019 kommer vi att gå ut med lediga platser på Platsbanken.

På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb

Kontakta Hägerneholmsskolan

Anmäl frånvaro via SchoolSoft före klockan 08.00. Logga in med mobilt BankID.

Adress

Hägerneholmsvägen 1A
187 69 Täby

Kontaktcenter Täby kommun: 08-555 590 00

Rektor: 08-555 588 07

Fritids årskurs F-1 Stranden öppning/stängning: 076-643 8102 

Fritids årskurs F-1 Regnskogen: 076-643 8110

Fritids årskurs 2 Öknen: 076-643 8224 

Fritids årskurs 3 Fjället: 076-643 8158

Fritids årskurs 4-6 Polarisen: 076-643 8115

Expedition: 

Hitta till Hägerneholmsskolan
Namn
Hägerneholmsskolan