Om Hägerneholms förskola

Till Hägerneholms förskola ska alla längta. Här ska alla barn utmanas i stimulerande och inkluderande lärmiljöer, de ska trivas och lyckas med sitt arbete oavsett förutsättningar och behov. Undervisningen är tillgänglig för alla barn utifrån var och ens förmåga. Barn och medarbetare ska utvecklas till sin fulla potential i ett arbetsklimat präglat av värme, glädje och positiva förväntningar.

Kvalitetsarbete och arbetsplan

Hägerneholms förskola arbetar löpande med systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete. Förskolan planerar, genomför, utvärderar och analyserar verksamheten i fyra arbetsperioder per läsår.

  • Vid varje periods slut inhämtas underlag från barnens uppnådda kunskapsutveckling.
  • Barnsamtal gällande trygghet och trivsel genomförs.
  • Lärare skapar grupp- och individutvecklingsplaner utifrån periodens resultat.
  • Medarbetarenkät gällande arbetsmiljön genomförs.
  • Skolverkets värderingsverktyg BRUK används.

Enkätundersökning

Varje år under vårterminen genomförs även en mer omfattande enkätundersökning, Våga visa. Vårdnadshavarna svarar då på ett antal kommungemensamma frågor om den lokala förskoleverksamheten. Utvärderingarna mynnar i slutet av läsåret ut i en kvalitetsredovisning som ligger till grund för nästkommande års arbetsplan och likabehandlingsplan.

Likabehandlingsplan 18/19 (147,17 KB)

Tillgängligt lärande

På Hägerneholms förskola ska alla barn få möjlighet att nå sin fulla potential. Barnens behov skiljer sig åt, och det som är nödvändiga förbättringar för några blir ofta förbättringar för alla. För att utveckla tillgängligheten ligger fokus för arbetet på den fysiska, sociala-och pedagogiska miljön i förskolan. Det kan handla om allt ifrån lokalplanering och möblering för stimulerande lärmiljöer, nya digitala verktyg till olika metoder och sätt att involvera eleverna i planering och bedömning.

Alla ska få möjlighet att utveckla sig själva och sitt lärande.

Tillsammans arbetar förskolan målmedvetet med att utveckla ett tillgängligt lärande. Undervisning och lärmiljö utvecklas och anpassas kontinuerligt för att skapa högre måluppfyllelse. Alla medarbetare på förskolan behöver ständigt omsätta och ompröva sin kompetens i relation till verksamhetens och barnens förutsättningar och behov. Alla medarbetare behöver kontinuerligt utveckla sin förmåga inom det formativa förhållningssättet, sin bedömar- och analyskompetens.

IKT - informations och kommunikationsteknik som lärverktyg

Förskolan letar arbetssätt där vi på ett naturligt sätt tar hjälp av modern teknik för att förstärka vissa undervisningsmoment. Förskolan är noga med att det inte bara är för användandets skull utan för lärandets. Modern teknik ska användas när det är meningsfullt.

Barnens delaktighet

Barnen är med och planerar och utvärderar utifrån ålder och mognad. Förskolan har ett formativt förhållningssätt vilket innebär att det går att fortlöpande öka förväntningarna på barnens lärande. De ska så långt det går medvetandegöras om sin egen utveckling. Förskolan använder olika metoder för att barnen ska uppleva att de kan vara med och utvärdera verksamheten och få göra sina röster hörda. Förskolan arbetar med "Pedagogisk dokumentation" som arbetsmodell för att följa barnens utveckling. I utvecklingssamtalen är det viktigt att vårdnadshavarna får en tydlig bild av den kunskapsutveckling deras barn gör.

Trygghetsarbete

Att längta till, utmanas, trivas och lyckas i skolan är en viktiga grundfaktorer för att få utvecklas maximalt.

Dagligt trygghetsarbete

På Hägerneholms förskola pågår trygghetsarbetet varje dag. Alla som arbetar på förskolan tar varje tillfälle som ges att vara goda föredömen, till exempel genom att prata, visa och illustrera hur det ska gå till i kommunikationen och leken individer emellan. Detta lyfter och arbetar vi med även vid samlingar och i aktiviteter av olika slag.

Likabehandlingsplan

I likabehandlingsplanen beskrivs förskolans rutiner vad gäller det värdegrundsarbetet för att skapa en positiv miljö och motverka eventuell diskriminering och kränkande handlingar.

Likabehandlingsplan 18/19 (147,16 KB)

Regler och riktlinjer

Här hittar du information om det Täbys förskolor erbjuder till exempel kring avgifter, öppettider eller vad som gäller dig som är föräldraledig:

Organisation

Hägerneholms förskola ingår i Byle-Hägerneholms rektorsområde som består av Hägerneholms förskola, Hägerneholmsskolan, Byleskolan och Trädgårdsstadens förskola. 

Ledningsorganisation

Rektorsområdet ledningsgrupp består av rektor och biträdande rektor.

Arbeta på förskolan

Förskolans vision är att alla ska längta till, trivas, utmanas och lyckas i verksamheteten. Arbetsmiljön är viktig och ställer krav på var och ens ansvarstagande för förhållningssätt, engagemang och lojalitet.

På Hägerneholms förskola ligger fokus på en rak ärlig och befrämjande kommunikation där medarbetarna hjälper varandra att utvecklas i ett klimat som kännetecknas av ett positivt förhållningssätt där man tror på varandras utvecklingsmöjligheter.

Grundinställningen är alltid att var och en kan om förutsättningarna är de rätta. Möjligheter skapas i en tillåtande, förlåtande och lyftande miljö. På Hägerneholms förskola ska det vara naturligt att vara nyfiken på nästa steg.

På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb.

Kontakta Hägerneholms förskola

Anmäl frånvaro via TYRA före klockan 08.00. Logga in med mobilt BankID.

Adress

Hägerneholmsvägen 1A
187 60 Täby

Rektor Caroline Alsö, caroline.also@taby.se

Biträdande rektor Madeleine Kjellstrand, madeleine.kjellstrand@taby.se

Praktiskt samordnare (ansvarig Tyra) Anna Almgren anna.almgren@taby.se

Pedagogisksamordnare  (kö och placeringar) Susanna Andreasson susanna.andreasson@taby.se

Expedition:

Hitta till Hägerneholms förskola
Namn
Hägerneholms förskola