Om Rösjöskolan

Rösjöskolan är en kommunal grundskola som välkomnar barn från förskoleklass till årskurs 6. Här går cirka 500 elever och skolan ligger i ett naturskönt område med närhet till Rösjön och stora grönområden.

Skolan arbetar med tillgängligt lärande där alla elevers trygghet, kreativitet och lustfyllda lärande leder till hög måluppfyllelse. I Rösjöskolans arbete blandas innovativa utmaningar med stolta traditioner på lika villkor.

På Rösjöskolan arbetar vi kontinuerligt med kvalitetsarbete och utgår från beprövade erfarenheter och vetenskap. Vi genomför regelbundet enkäter, undersökningar och samtal som ligger till grund för det systematiska kvalitetsarbetet och utveckling av skolans arbetsplan.

 

På Rösjösskolan ska alla elever få möjlighet att nå sin fulla potential. Elevernas behov skiljer sig åt, och det som är nödvändiga förbättringar för några blir ofta förbättringar för alla. För att utveckla tillgängligheten ligger fokus för arbetet på den fysiska, sociala-och pedagogiska miljön i skolan. Det kan handla om allt ifrån hur det ser ut i klassrummet och nya digitala verktyg till olika metoder och sätt att involvera eleverna i planering och bedömning.

Utveckling

Skolan arbetar målmedvetet med att utveckla ett tillgängligt lärande. Till exempel genom att speciallärare, specialpedagoger och IKT-pedagoger arbetar tillsammans med klasslärare och övriga pedagoger. Undervisningen och lärmiljön behöver hela tiden utvecklas och anpassas. Alla medarbetare måste ständigt utveckla sin kompetens samt odla sitt normkritiska förhållningssätt för att vara öppna för förändring och nya metoder.

Digitala verktyg

Som ett led i arbetet att göra det möjligt för alla elever att nå sin fulla potential erbjuder Rösjöskolan också digitala verktyg samt modernt utrustade lärmiljöer. I förskoleklassen delar två elever på en surfplatta, medan man i årskurs 1 har en egen. I årskurs 3-6 disponerar eleverna istället en egen bärbar dator.

Rösjöskolans IKT-pedagog utvecklar tillsammans med övrig personal det pedagogiska användandet. Det finns god tillgång till digitala läromedel och kompensatoriska hjälpmedel erbjuds alla elever. En rad olika projekt tar också hjälp av den moderna tekniken.

Att känna sig trygg och trivas i skolan är en viktig grundförutsättning för att varje elev ska utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Rösjöskolans trygghetsarbete är en integrerad del av vardagen där alla elever aktivt involveras genom värdegrundsövningar och diskussioner.

Utifrån konstaterade behov görs varje år nya prioriteringar som beskrivs i skolans trygghetsplan. Planen förtydligar det främjande, förebyggande och åtgärdande arbete för att minimera förekomsten av diskriminering, mobbning och kränkande behandling.

Plan mot kränkande behandling .pdf (115,45 KB)

Skolans trygghetsgrupp leds av biträdande rektor och består även av lärare, fritidspersonal och elevhälsa. Trygghetsärenden utreds och behandlas utan dröjsmål oavsett om det är elev, vårdnadshavare eller personal som uppmärksammar det. Vid behov kan man vända sig till vem som helst i personalen som ska ta ärendet vidare.

Rösjöskolans förebyggande trygghetsarbete

  • Hög vuxennärvaro under raster, i skolrestaurang och omklädningsrum.
  • På rasterna finns gott om personal ute som rastvärdar. I de neongula västarna med namn på så blir de tydliga och synliga för eleverna.
  • På varje rast erbjuds arrangerade lekar och övningar där alla är välkomna att delta.

Rösjöskolan är en traditionsrik skola. Skolan samlas vid flera tillfällen under året för olika gemensamma aktiviteter. Till exempel vänskapsdagen, tvåornas vårframträdande, FN-veckan, hopprepstävling, mångkampsdagen, temadagar samt lucia och julfiranden.

Terminer

För varje termin finns studiedagar vars datum bestäms av respektive skola. Dessa studiedagar återfinns inte i tabellerna nedan, utan den informationen ges av respektive skola.

Höstterminen 2020

Terminstid- och lovdag Datum
Höstterminens första dag 17 augusti
Höstlov 26 - 30 oktober (vecka 44)
Höstterminens sista dag  18 december

Vårterminen 2021

Terminstid- och lovdag Datum 
Terminens första dag enligt planering 8 januari
Sportlov 1 mars - 5 mars (vecka  9) 
Påsklov 2 april - 9 april (v ecka 14)
Lovdag, Kristi himmelsfärd 13 maj
Lovdag (klämdag) 14 maj
Terminens sista dag  11 juni

Hösterminen 2021

Terminstid- och lovdag Datum
Höstterminens första dag 17 augusti 
Höstlov 1-5 november
Höstterminens sista dag  21 december

Vårterminen 2022

Terminstid- och lovdag Datum 
Terminens första dag enligt planering 11 januari
Sportlov 28 februari- 4 mars 
Påsklov 11 april - 18 april 
Lovdag, Kristi himmelsfärd 26 maj
Lovdag (klämdag) 27 maj
Terminens sista dag  10 juni

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor ca 70 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby - att växa med.

Rösjöskolan – en skola för lärande gemenskap

På Rösjöskolan ska både elever och personal känna att det finns möjlighet att växa. I en skola som utvecklas måste olika synsätt kunna mötas i en miljö där olika åsikter inte är ett misslyckande utan en utvecklingsprocess. En kompetent och engagerad personalgrupp arbetar med skolans 500 elever från förskoleklass till årskurs 6.

Tid för pedagogiska samtal och reflektion är ett måste. Skolans arbetsklimat ger förutsättningar för elever och personal att trivas, lyckas och göra fel, vilket i sin tur ger förutsättningar för goda studieresultat. Skolans arbete ska på vetenskaplig grund bidra till alla elevers lika rätt till utbildning. Alla verksamheter på Rösjöskolan är lika viktiga då de ger förutsättningar för elever att lära och utvecklas från sina förutsättningar. Skolan har högt ställda förväntningar på eleverna. På skolan arbetar man med ett pedagogiskt förhållningssätt där eleven genom kontinuerlig återkoppling lär sig att förstå sitt eget lärande. Att alla i skolan ska lära sig nya saker, att det ska göras tillsammans och att det ska vara roligt är viktiga ingredienser vid planering och genomförande av skolarbetet.

På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb.

Kontakta Rösjöskolan

Anmäl frånvaro via SchoolSoft före klockan 07.45. Logga in med mobilt BankID.

Adress

Forsvägen 1
187 42 Täby

Kontaktcenter Täby kommun: 08-555 590 00

Rektor, Liv Tegelström 08-55558303

Bitr. rektor, Karin Rilegård: 08-555 585 52

Bitr. rektor Natascha Dahlgren: 08-555 585 13

Skolkurator Anna-Maria Boll 076-643 99 81

Vikarierande skolassistent Therese Börjes: 08-555 585 50

Öppnings- och stängningsfritids Kristallen: 08-555 585 72

Vita Villan vänster: 08-555 585 40

Vita Villan höger: 08-555 585 75

Toppstugan: 08-555 58 570

Diamanten: 08- 555 585 62

Smaragden: 08-555 585 71

Kristallen: 08-555 585 72

Safiren: 08-555 585 73

Rubinen: 08-555 585 74

Opalen: 08-555 585 76

Gläntan: 08-555 585 41

År 6 på Skarpängsskolan: 08-555 585 62

Expedition:

Fler kontaktuppgifter

Skolsköterska, Sanna Efazat: sanna.efazat@taby.se

Kurator, Anna-Maria Boll: annamaria.boll@taby.se

Skolpsykolog, Christina Bodén: christina.boden@taby.se

Vaktmästare, Eva Jonsson: eva.jonsson@taby.se

Fazer Amica, köket

www.amica.se/rosjoskolan

 rosjoskolan@amica.se
 

Hitta till Rösjöskolan
Namn
Rösjöskolan