1. Information om skolvalet

  Under perioden 11 januari till 1 februari 2023 är det dags att välja skola för de barn som ska börja i förskoleklass eller går i en skola som inte erbjuder nästa årskurs. Inom vissa rektorsområden flyttas eleverna upp automatiskt till nästa årskurs på en annan skola inom samma rektorsområde, vilket gäller eleverna i årskurs 6 på Ellagårdsskolan. Dessa elever flyttas upp till årskurs 7 på Näsbydalskolan.

 2. Ellagårdsskolan arbetar med att öka elevers välbefinnande

  Under höstterminen 2022 har Näsbydalskolans rektorsområde påbörjat ett arbete som syftar till att öka välbefinnandet i skolan. Arbetet bygger på vetenskapligt beprövade metoder som stärka elevers välbefinnande, både för stunden och för livet.

Se fler nyheter

Om Ellagårdsskolan

Ellagårdsskolan är en grundskola i Ellagård, den södra delen av Täby. Här går cirka 360  elever från förskoleklass upp till årskurs 6, samt fritids. Skolan består av flera mindre byggnader och en stor skolgård som bjuder in till lek, lärande och rörelse. 

Närområdet består till stor del av villa- och radhusområden med närhet till skog och natur. Behöver du åka kollektivtrafik hit stannar bussen i närheten av skolan och Roslagsbanans närmsta hållplats finns ungefär en kilometer från skolan.

Här har vi välutrustade lektionssalar och ett skolbibliotek. Våra rastvärdar erbjuder eleverna organiserade lekar och olika aktiviteter varje dag.

Ellagårdsskolan ingår i Näsbydalskolans rektorsområde. Rektorsområdet leds av en gemensam rektor samt tre biträdande rektorer. Rektorsområdet består av Ellagårdsskolan, Näsbydalskolan (6-9) och Ytterbyskolan (F-5). Alla skolor ligger nära varandra geografiskt sett.

Följ oss gärna på Instagram, Ellagårdsskolan (@ellagardsskolan). Välkommen till oss!

Vår vision är att vara varje elevs bästa skola. För att lyckas med det följer vi upp våra resultat och är noga med att fråga eleverna om hur de upplever sin skola och undervisningen. Vi arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att alltid bli bättre på det vi gör – arbetet handlar om att sträva mot ständiga förbättringar och hålla hög kvalitet i undervisningen.

Funktionell kvalitet

Det handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen, det vill säga de mål som finns i läroplanen och kursplanerna. Där finns både kunskapsmål och mål som handlar om värdegrund och demokratisk kompetens. De följs upp genom resultat, betyg och nationella prov.

Instrumentell kvalitet

Det är kvaliteten i våra strukturer, processer och arbetssätt utifrån de krav som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag. Till exempel får eleverna det inflytande över sina studier som de har rätt till, likvärdig bedömning och betygssättning eller särskilt stöd om det behövs för att nå utbildningsmålen. Det sker genom enkäter och uppföljning av mål.

Upplevd kvalitet

Det handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen. Den följs framförallt upp genom skolans enkät som genomförs två gånger om året. 

Ändamålsenlig kvalitet

Handlar om hur det går för eleverna efter avslutad utbildning.

På Ellagårdsskolan ska eleverna få nya utmaningar, utvecklas och må bra.

Sedan 2014 har Täby kommun arbetat långsiktigt och strategiskt med att öka det tillgängliga lärandet i de kommunala skolorna. För att utveckla tillgängligheten ligger fokus för arbetet på den fysiska, sociala och pedagogiska miljön i skolan. Det kan handla om allt ifrån hur det ser ut i klassrummet och nya digitala verktyg till olika metoder och sätt att involvera eleverna i planering och bedömning

Tillsammans arbetar skolan målmedvetet med att utveckla ett tillgängligt lärandet. Undervisning och lärmiljö behöver hela tiden utvecklas och anpassas, där alla medarbetare ständigt måste utveckla sin kompetens samt odla sitt normkritiska förhållningssätt för att vara öppna för förändring och nya metoder.

Fritidshemmen är en viktig del av vår verksamhet och de yngre barnens skolgång. Här fortsätter lärandet i lekar och aktiviteter som planeras av engagerade lärare utifrån fritidshemmets kapitel i läroplanen.

Fritidsverksamheten ger möjlighet för elever att utforska, lyckas och utvecklas enskilt och tillsammans.

Att eleverna mår bra och känner sig trygga är grundläggande för deras utveckling och kunskapsinhämtning i skolan och på fritidshemmet.

På Ellagårdsskolan jobbar vi för att all personal känner alla elever och har god insyn i elevernas situation. Genom faddergrupper, gemensamma traditioner, övningar i välbefinnande och basgrupper låter vi våra elever träna socialt samspel och samarbete.

På Ellagårdsskolan  arbetar vi med att öka elevernas välbefinnande. Arbetet bygger på vetenskapligt beprövade metoder som stärker elevernas välbefinnande både för stunden och livet. Att arbeta med ökat välbefinnande handlar om att ge eleverna förutsättningar för och kunskap om, balans och välbefinnande i livet.

Våra elevers delaktighet är centralt i arbetet med att skapa trygghet på skolan. Det sker genom delaktighet och ansvarstagande i olika råd som klassråd, elevråd, matråd och rastråd. Det sker också systematiskt genom trygghetsmätningar.

Trygghetsgrupp

På Ellagårdsskolan  finns det en trygghetsgrupp som arbetar med det upptäckande, utredande och åtgärdande arbetet i skolan. Trygghetsgruppen består av medarbetare från skolans alla delar såsom lärare, resurser, fritids och elevhälsan.

På Ellagårdsskolan har det vuxit fram många traditioner. Dans och musik är viktiga inslag i flera av årligen återkommande arrangemang där det ofta också bjuds på en och annan överraskning:

Skolstart, jul- och sommaravslutningen, tomterocken, lucia, talangjakten, öppen scen, tokiga dagen, ellajoggen, fritidshemmets dag, olika musikaler, hjärtliga veckan, FN-samlingen, hemliga dagen och dansveckorna är några exempel.

Studiedagar

Varje år har vi 1-3 studiedagar då skolverksamheten håller stängt. Fritidsverksamheten påverkas inte av detta. Mer information om våra studiedagar får du som vårdnadshavare via SchoolSoft.

På klämdagar när det står lovdag är fritidshemmen fortfarande öppna för dem som har behov av plats.

Höstterminen 2023

 • Terminens första dag: 17 augusti
 • Höstlov: 30 oktober–3 november
 • Höstterminens sista dag: 20 december
 • Datum för studiedagar under höst- och vårtermin varierar från skola till skola. Ta kontakt med din skola för mer information.

Vårterminen 2024

 • Terminens första dag: 9 januari
 • Sportlov: 26 februari–1 mars
 • Påsklov: 29 mars–5 april
 • Lovdag: 1 maj
 • Lovdag, Kristi himmelsfärd: 9 maj
 • Lovdag (klämdag): 10 maj
 • Lovdag, Sveriges nationaldag: 6 juni
 • Lovdag (klämdag): 7 juni
 • Terminens sista dag: 12 juni
 • Datum för studiedagar under höst- och vårtermin varierar från skola till skola. Ta kontakt med din skola för mer information.

Du kan kontakta skolan via 08-555 590 00 eller via e-post: ellagardsskolan@taby.se. Du kan även kontakta medarbetare på skolan direkt via SchoolSoft.

Ellagårdsskolan har en väl fungerande organisation på alla nivåer, där var och en tar ansvar och engagerar sig utifrån sitt uppdrag. Ellagårdsskolans organisation samt alla funktioner och yrkesgruppers särskilda uppdrag och ansvar finns tydliggjorda i särskilt dokument.


Ledningsgrupp

 • Susanne Heljestrand, rektor
 • Patricia Sagner, bitr. rektor (Förskoleklass, årskurs 1-3 och fritids)

Elevhälsa

Elevhälsa på Ellagårdsskolan är ett centralt begrepp och en angelägenhet för alla som arbetar på skolan. Alla medarbetare arbetar för elevernas välbefinnade, utveckling och lärande.

Elevhälsogruppen arbetar i första hand hälsofrämjande och förebyggande tillsammans med lärare och fritids.

Elevhälsan består av professionerna: speciallärare, specialpedagog, psykolog, kurator, skolsköterska. Utifrån en salutogen grund och ett relationellt perspektiv har elevhälsogruppen en central roll när det gäller arbetet med att utveckla skolan. Begreppen hälsa och lärande går hand i hand och genomsyrar Ellagårdsskolans systematiska kvalitetsarbete.

Välj skola

Kontakta Ellagårdsskolan

Anmäl frånvaro via SchoolSoft före klockan 08.00. Logga in med mobilt BankID.

Adress

Ellagårdsvägen 21
187 31 Täby

Öppning fritids 08-555 588 30

Stängning fritids 08-555 588 30

Åk FSK (Fritids) 08-555 588 30

Åk 1 (Fritids) 08-555 588 35

Åk 2 (Fritids) 08-555 588 46

Åk 3 (Fritids) 08-555 588 31

Åk 4-6 (Fritids) 08-555 588 34

Skolpsykolog 08-555 572 52

Skolkurator 08-555 592 14

Skolsköterska  08-555 590 70

Susanne Heljestrand, rektor 08-555 585 05

Patricia Sagner, bitr rektor 08-555 588 42

Linn Humlekil, bitr rektor 08-555 581 56

Expedition:

Hitta till Ellagårdsskolan
Namn
Ellagårdsskolan