Flera barn som springer mot kameran ute på en skolgård.
 1. Informationsmöte tisdag den 16 januari 2024

  Ska ditt barn börja i förskoleklass till hösten? Under perioden 10 januari-31 januari 2024 kan du göra skolval inför läsåret 2024/2025. Därför bjuder vi in till informationsmöte på Ellagårdsskolan den 16 januari, klockan 17.30- 18.30 i skolans matsal. Här får du information om förskoleklassverksamheten samt träffa skolledningen och förskolelärarna.

Se fler nyheter

Om Ellagårdsskolan

Ellagårdsskolan är en grundskola i Ellagård, den södra delen av Täby. Här går cirka 360 elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Närområdet består till stor del av villa- och radhusområden med närhet till skog och natur. 

I vårt rektorsområde har vi en tydlig vision - att vara varje elevs bästa skola.

På vår skola har vi höga förväntningar. Vi strävar inte bara efter att utveckla elevernas kunskaper, utan även deras personliga utveckling och välbefinnande. 

Vi skapar kvalitet genom:

 • Att utbildningen genomsyras av demokratiska värden.
 • Att erbjuda utbildning som stödjer elevernas lärande och välbefinnande.
 • Att bygga en organisation grundad på samarbete och en gemensam syn.
 • Att systematiskt arbeta med kvalitetsfrågor för att stödja elevernas lärande, utveckling och välbefinnande

På Ellagårdsskolan förenar vi nytänkande med beprövad erfarenhet och traditioner. Välkommen till Ellagårdsskolan där varje dag är ett steg mot framtiden.

Ellagårdsskolan ingår i Näsbydalskolans rektorsområde. Rektorsområdet består av Näsbydalskolan (6-9) och Ytterbyskolan (F-5). Alla skolor ligger nära varandra geografiskt sett. 

Följ vår vardag och våra äventyr på Instagram, Ellagårdsskolan (@ellagardsskolan). 

På Ellagårdsskolan ligger grunden för vårt arbete i en fast övertygelse om att varje elevs lärande, utveckling och hälsa är centrala för allt vi gör. Vi frågar oss ständigt: På vilket sätt bidrar vår verksamhet till att alla elever utvecklas, lär och mår bra? Med denna fråga i fokus av vår verksamhet är vårt kvalitetsarbete inte bara en metod. Det är en ständig process som genomsyrar varje del av skoldagen och fritidstiden.

Vi jobbar med fyra kvalitetsbegrepp

Funktionell kvalitet: Det handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen. Det vill säga de mål som finns i läroplanen och kursplanerna. Där finns både kunskapsmål och mål som handlar om värdegrund, demokratisk kompetens och välbefinnande.

Instrumentell kvalitet: Det är kvaliteten i våra strukturer, processer och arbetssätt utifrån de krav som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag. Till exempel får eleverna det inflytande över sina studier som de har rätt till, likvärdig bedömning och betygssättning eller särskilt stöd om det behövs för att nå utbildningsmålen. 

Upplevd kvalitet: Det handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen. 

Ändamålsenlig kvalité: Handlar om hur det går för eleverna efter avslutad utbildning.

För att utveckla tillgängligheten på skolan arbetar vi med den fysiska, sociala och pedagogiska miljön. Vi har en mötesstruktur och modell för skolans olika professioner att arbeta tillsammans för övergripande förändringar av lärmiljön. 

På Ellagårdsskolan har vi lagt stor vikt vid att skapa en gynnsam fysisk miljö för våra elever. Vår skolmiljö är utformad för att främja elevernas välmående och inlärning, både under skol- och fritidstid.

I våra klassrum har vi satsat på att skapa en inbjudande och funktionell inlärningsmiljö som främjar samarbete och aktivt deltagande. Vi har även utrustat våra klassrum med modern teknik och digitala läromedel som stödjer undervisningen och elevernas inlärning.

Vår rymliga skolgård är en plats för lek, lärande och rörelse. Skolgården är indelad i olika zoner som rastvärdarna ansvarar för. Under raster har eleverna möjlighet att låna leksaker och utrustning från vårt "lekotek."

Den sociala miljön är en viktig del av vårt arbete med tillgängligt lärande. Vi har fokus på att skapa en inkluderande och stödjande kultur där varje elev känner sig välkommen och respekterad. Vi arbetar aktivt med att främja samarbete och gemenskap genom arbete utifrån en vetenskapligt beprövad metod som stärker elevernas välbefinnande.

Den pedagogiska miljön är kärnan i vår strävan efter tillgängligt lärande. Undervisningen är varierad och i ständig utveckling. 

Vi använder både traditionella läromedel och digitala verktyg. Vi lär eleverna att få en god förståelse för sin lärprocess och veta vad de ska göra för att utvecklas ännu mer. 

Att bygga en trygg och god arbetsmiljö för eleverna som fortfarande lär sig de grundläggande principerna att ta ansvar och bidra till en god arbetsmiljö är en kärnkomponent i vårt elevhälsoarbete. 

Grunden för en trygg och säker skola är ett arbete för en trygg, säker och hälsofrämjande miljö med tydlig värdegrund och tillitsfulla relationer.

Vår personal arbetar utifrån en gemensam värdegrund. Vi har dokumenterat främjande, förebyggande, upptäckande och åtgärdande arbete. 

Välbefinnande är en central och viktig del av vårt främjande arbete på Ellagårdsskolan. Vi arbetar kontinuerligt med att öka elevernas välbefinnande, och detta arbete bygger på vetenskapligt beprövade metoder som stärker elevernas välbefinnande både för stunden och för livet. Att främja välbefinnandet innebär också att lära varje elev att visa respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön.

På Ellagårdsskolan integrerar vi flera viktiga komponenter i vårt förebyggande arbete. Det inkluderar säkerhetskultur, krishantering, ordningsregler, trygghetsmätningar och utbildning för att kontinuerligt utvärdera och förbättra skolmiljön.

På Ellagårdsskolan finns det en trygghetsgrupp som arbetar med det upptäckande, utredande och åtgärdade arbetet. Trygghetsgruppen består av medarbetare från skolans alla delar såsom lärare, resurser, fritids och elevhälsan.

På Ellagårdsskolan har det vuxit fram många traditioner. Dans och musik är viktiga inslag i flera av årligen återkommande arrangemang där det ofta också bjuds på en och annan överraskning:

Skolstart, jul- och sommaravslutningen, tomterocken, lucia, talangjakten, öppen scen, tokiga dagen, ellajoggen, fritidshemmets dag, olika musikaler, hjärtliga veckan, FN-samlingen, hemliga dagen och dansveckorna är några exempel.

Studiedagar

Varje år har vi 1-3 studiedagar då skolverksamheten håller stängt. Fritidsverksamheten påverkas inte av detta. Mer information om våra studiedagar får du som vårdnadshavare via SchoolSoft.

På klämdagar när det står lovdag är fritidshemmen fortfarande öppna för dem som har behov av plats.

Vårterminen 2024

 • Terminens första dag: 9 januari
 • Sportlov: 26 februari–1 mars
 • Påsklov: 29 mars–5 april
 • Lovdag: 1 maj
 • Lovdag, Kristi himmelsfärd: 9 maj
 • Lovdag (klämdag): 10 maj
 • Lovdag, Sveriges nationaldag: 6 juni
 • Lovdag (klämdag): 7 juni
 • Terminens sista dag: 12 juni
 • Datum för studiedagar under höst- och vårtermin varierar från skola till skola. Ta kontakt med din skola för mer information.

Höstterminen 2024

 • Terminens första dag: 15 augusti
 • Höstlov: 28 oktober – 1 november 
 • Höstterminens sista dag: 19 december
 • Datum för studiedagar under höst- och vårtermin varierar från skola till skola. Ta kontakt med din skola för mer information.

Vårterminen 2025

 • Terminens första dag: 8 januari 
 • Sportlov: 24 februari – 28 februari
 • Påsklov: 14 april – 21 april
 • Lovdag: 1 maj
 • Lovdag (klämdag): 2 maj
 • Lovdag, Kristi himmelsfärd: 29 maj
 • Lovdag (klämdag): 30 maj
 • Lovdag, Sveriges nationaldag: 6 juni
 • Vårterminens sista dag: 11 juni
 • Datum för studiedagar under höst- och vårtermin varierar från skola till skola. Ta kontakt med din skola för mer information.

Ellagårdsskolan är utformad för att maximera ditt barns framgång i skolan. Vår skola har välutrustade byggnader och lektionssalar, ett skolbibliotek och en rymlig skolgård som främjar både lärande och lek.

Vi erbjuder fritidsverksamhet för elever i åk F-6.

På Ellagårdsskolan har vi en välorganiserad struktur som säkerställer hög undervisningskvalitet. Vår prioritet är elevernas välbefinnande, vilket positivt påverkar deras lärande och utveckling.

Lärare och fritidspersonal samarbetar i årskurslag för att planera och organisera verksamheten. Årskurslaget samarbetar med elevhälsan för att möta elevers olika behov tidigt.

Vi erbjuder skolgång från årskurs F-9 inom Näsbydals rektorsområde, vilket skapar kontinuitet och trygghet för eleverna. Vår skola är en del av ett större sammanhang vilket främjar elevernas utveckling och hälsa genom kollegialt lärande.

Skolan leds av en rektor, med stöd från biträdande rektorer, som tillsammans utgör skolledningen.

Du kan kontakta skolan via 08-555 590 00 eller via e-post: ellagardsskolan@taby.se. Du kan även kontakta medarbetare på skolan direkt via SchoolSoft.

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor ca 70 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby - att växa med.

På Ellagårdsskolan ska alla elever och medarbetare få möjlighet att utvecklas, lära sig och må bra.

På Ellagårdsskolan har vi engagerade, behöriga och kompetenta kollegor. Vi arbetar för att alla elever och medarbetare ska trivas och få möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. 

Välj skola

Kontakta Ellagårdsskolan

Anmäl frånvaro via SchoolSoft före klockan 08.00. Logga in med mobilt BankID.

Adress

Ellagårdsvägen 21
187 31 Täby

Öppning fritids 08-555 588 30

Stängning fritids 08-555 588 30

Åk FSK (Fritids) 08-555 588 30

Åk 1 (Fritids) 08-555 588 35

Åk 2 (Fritids) 08-555 588 46

Åk 3 (Fritids) 08-555 588 31

Åk 4-6 (Fritids) 08-555 588 34

Skolpsykolog 08-555 572 52

Skolkurator 08-555 592 14

Skolsköterska  08-555 590 70

Susanne Heljestrand, rektor 08-555 585 05

Patricia Sagner, bitr rektor 08-555 588 42

Linn Humlekil, bitr rektor 08-555 581 56

Expedition:

Hitta till Ellagårdsskolan
Namn
Ellagårdsskolan