1. Öppet hus inför skolvalet 2023-2024

  Varmt välkommen på Ellagårdsskolans öppet hus inför skolvalet!

 2. Ellagårdsskolan arbetar med att öka elevers välbefinnande

  Under höstterminen 2022 har Näsbydalskolans rektorsområde påbörjat ett arbete som syftar till att öka välbefinnandet i skolan. Arbetet bygger på vetenskapligt beprövade metoder som stärka elevers välbefinnande, både för stunden och för livet.

Se fler nyheter

Om Ellagårdsskolan

På Ellagårdsskolan ska alla elever få möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Målet är att vara den bästa tänkbara skolan för alla våra elever.

En kompetent och engagerad personalgrupp arbetar med eleverna från förskoleklass till årskurs 6. Skolan arbetar medvetet för att bjuda in och skapa delaktighet i alla led för att få en verksamhet som präglas av trygghet, kreativitet och ett lustfyllt lärande. 

Följ gärna Ellagårdsskolan på Instagram för att se vad som händer i verksamheten.

Ellagårdsskolan arbetar löpande för att utveckla alla olika verksamheter och de gemensamma rutinerna. Skolan strävar efter att tillvarata de metoder och idéer som i enlighet med beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund är de bästa för det enskilda barnet och verksamheten i stort.

Alla medarbetare, elever och vårdnadshavare på skolan är berörda i det systematiska kvalitetsarbetet. Resultaten från bland annat olika enkäter, undersökningar, samtal, sammanställningar, prov och tester som genomförs under läsåret redovisas och analyseras på olika nivåer och arenor (personalmöten, elevråd, föräldraråd, ledningsgrupp etcetera) för att användas i nästkommande års planering för skolan. På detta vis finns en bred delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet där alla på olika sätt bidrar till rektors arbete med att prioritera och fatta väl underbyggda beslut.

Förra årets kvalitetsredovisning med identifierarade behov av olika förbättringar och åtgärder, utgör grunden för läsårets arbetsplan. Utifrån arbetsplanen har sedan varje enskild medarbetare i uppgift att tillsammans med närmsta chef sätta upp personliga mål för läsåret.

 

På Ellagårdsskolan ska alla elever få möjlighet att nå sin fulla potential. Elevernas behov skiljer sig åt, och det som är nödvändiga förbättringar för några blir ofta förbättringar för alla.

För att utveckla tillgängligheten ligger fokus för arbetet på den fysiska, sociala-och pedagogiska miljön i skolan. Det kan handla om allt ifrån hur det ser ut i klassrummet och nya digitala verktyg till olika metoder och sätt att involvera eleverna i planering och bedömning.

Tillsammans arbetar skolan målmedvetet med att utveckla ett tillgängligt lärande, där en speciallärare eller specialpedagog ingår i varje arbetslag. Undervisning och lärmiljö behöver hela tiden utvecklas och anpassas, där alla medarbetare ständigt måste utveckla sin kompetens samt odla sitt normkritiska förhållningssätt för att vara öppna för förändring och nya metoder.

 

Pedagogisk IT och egna digitala verktyg

Som ett led i arbetet med att göra det möjligt för alla elever nå sin fulla potential erbjuder Ellagårdsskolan också god tillgång till digitala verktyg samt modernt utrustade lärmiljöer. I förskoleklassen delar två elever på en iPad, medan man i årskurs 1-2 har en egen. I årskurs 3-6 disponerar eleverna istället en egen dator.

Ellagårdsskolans it-pedagog utvecklar tillsammans med övriga medarbetare det pedagogiska användandet. Det finns god tillgång till digitala läromedel och kompensatoriska hjälpmedel erbjuds alla elever. I Ella Makerspace kan du programmera, skapa och lära.

 


Att känna sig trygg och trivas i skolan är en viktig grundförutsättning för att varje elev ska utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Ellagårdsskolans trygghetsarbete är en integrerad del av vardagen där alla elever aktivt involveras genom värdegrundsövningar och diskussioner.

Utifrån konstaterade behov görs varje år nya prioriteringar som beskrivs i skolans trygghetsplan. Planen förtydligar det främjande, förebyggande och åtgärdande arbete för att minimera förekomsten av diskriminering, mobbning och kränkande behandling.

Skolans trygghetsgrupp leds av biträdande rektor och består även av lärare, fritidspersonal och elevhälsa. Trygghetsärenden utreds och behandlas utan dröjsmål oavsett om det är elev, vårdnadshavare eller medarbetare som uppmärksammar det. Vid behov kan man vända sig till vem som helst av medarbetarna som ska ta ärendet vidare.

 • Hög vuxennärvaro under raster, i skolrestaurang och omklädningsrum är exempel på vårt förebyggande arbete.
 • På rasterna finns gott om medarbetare ute som rastvärdar. I de neongula västarna blir de tydligt synliga för eleverna.

På Ellagårdsskolan har det vuxit fram många traditioner. Dans och musik är viktiga inslag i flera av årligen återkommande arrangemang där det ofta också bjuds på en och annan överraskning:

Skolstart, jul- och sommaravslutningen, tomterocken, lucia, talangjakten, öppen scen, tokiga dagen, ellajoggen, fritidshemmets dag, olika musikaler, hjärtliga veckan, FN-samlingen, hemliga dagen och dansveckorna är några exempel.

Studiedagar

Varje år har vi 1-3 studiedagar då skolverksamheten håller stängt. Fritidsverksamheten påverkas inte av detta. Mer information om våra studiedagar får du som vårdnadshavare via SchoolSoft.

På klämdagar när det står lovdag är fritidshemmen fortfarande öppna för de som har behov av plats.

Höstterminen 2022

 • Höstterminens första dag: 17 augusti
 • Höstlov:  31 oktober-4 november
 • Höstterminens sista dag: 21 december
 • Datum för studiedagar under höst- och vårtermin varierar från skola till skola. Ta kontakt med din skola för mer information

Vårterminen 2023

 • Terminens första dag: 10 januari
 • Sportlov: 27 februari-3 mars 
 • Påsklov: 7 april-14 april 
 • Lovdag: 1 maj
 • Lovdag, Kristi himmelsfärd: 18 maj
 • Lovdag (klämdag): 19 maj  
 • Lovdag (klämdag): 5 juni
 • Lovdag, Sveriges nationaldag: 6 juni
 • Terminens sista dag: 13 juni
 • Datum för studiedagar under höst- och vårtermin varierar från skola till skola. Ta kontakt med din skola för mer information

Höstterminen 2023

 • Terminens första dag: 17 augusti
 • Höstlov: 30 oktober-3 november
 • Höstterminens sista dag: 20 december
 • Datum för studiedagar under höst- och vårtermin varierar från skola till skola. Ta kontakt med din skola för mer information

Vårterminen 2024

 • Terminens första dag: 9 januari
 • Sportlov: 26 februari-1 mars
 • Påsklov: 29 mars-5 april
 • Lovdag: 1 maj
 • Lovdag, Kristi himmelsfärd: 9 maj
 • Lovdag (klämdag): 10 maj
 • Lovdag, Sveriges nationaldag: 6 juni
 • Lovdag (klämdag): 7 juni
 • Terminens sista dag: 12 juni
 • Datum för studiedagar under höst- och vårtermin varierar från skola till skola. Ta kontakt med din skola för mer information

Du kan kontakta skolan via 08-555 590 00 eller via e-post: ellagardsskolan@taby.se. Du kan även kontakta medarbetare på skolan direkt via SchoolSoft.

Ellagårdsskolan har en väl fungerande organisation på alla nivåer, där var och en tar ansvar och engagerar sig utifrån sitt uppdrag. Ellagårdsskolans organisation samt alla funktioner och yrkesgruppers särskilda uppdrag och ansvar finns tydliggjorda i särskilt dokument.


Ledningsgrupp

 • Susanne Heljestrand, rektor
 • Patricia Sagner, bitr. rektor (Förskoleklass, årskurs 1-3 och fritids)
 • Ingela Johansson, bitr. rektor (4-6, trygghetsarbete och elevhälsan) 

Elevhälsa

Elevhälsa på Ellagårdsskolan är ett centralt begrepp och en angelägenhet för alla som arbetar på skolan. Alla medarbetare rymmer i sitt uppdrag att verka för elevernas hälsa och lärande.

Elevhälsogruppen arbetar i första hand hälsofrämjande och förebyggande och utgörs av speciallärare, specialpedagog, psykolog, kurator, skolsköterska, koordinator för elevhälsan/logoped, biträdande rektor samt rektor. Utifrån en salutogen grund och ett relationellt perspektiv har elevhälsogruppen en central roll när det gäller arbetet med att utveckla skolan. Begreppen hälsa och lärande går hand i hand och genomsyrar Ellagårdsskolans systematiska kvalitetsarbete.

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor ca 70 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby - att växa med.

Ellagårdsskolan - skolan med känsla!

Här kan alla elever och medarbetare trivas och få möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Ellagårdsskolan står för kvalitet och trygghet där både tradition och nytänk värdesätts. En kompetent och engagerad personalgrupp arbetar med våra ungefär 400elever från förskoleklass till årskurs 6.

Tillsammans arbetar skolan målmedvetet med att utveckla ett tillgängligt lärande, där en speciallärare eller specialpedagog ingår i varje arbetslag. Samtliga elever har sin personliga dator eller surfplatta där skolans it-pedagog tillsammans med övrig personal utvecklar det pedagogiska användandet.

Du samarbetar med kollegor kring gemensamma elever, och all personal förväntas aktivt delta i skolans utvecklings- och kvalitetsarbete. Som pedagog på Ellagårdsskolan har du i ditt vardagliga arbete stöd av arbetslagets specialpedagog/speciallärare samt övrig elevhälsa, it-pedagog och skolans ledning. Alla arbetar tillsammans för elevernas bästa men också för en bra arbetsmiljö för medarbetare.

Ellagårdsskolan är i en spännande utvecklingsfas i det digitala arbetet, så du behöver ha kompetens och intresse av att arbeta med digitala verktyg i undervisning, bedömning, kommunikation och dokumentation. Här erbjuds också goda möjligheter till kompetensutveckling inom området.

Medarbetarna förfogar alla över en egen dator i arbetet. Skolan erbjuder även friskvårdsbidrag samt möjlighet till pedagogiska luncher. Men framför allt får du en spännande och utvecklande arbetsplats där var och en dagligen får möjlighet att göra skillnad.

Lediga tjänster annonseras på bland annat Platsbanken.

Välj skola

Kontakta Ellagårdsskolan

Anmäl frånvaro via SchoolSoft före klockan 08.00. Logga in med mobilt BankID.

Adress

Ellagårdsvägen 21
187 31 Täby

Öppning fritids 08-555 588 30

Stängning fritids 08-555 588 30

År FSK (Fritids) 08-555 588 30

År 1 (Fritids) 08-555 588 46

År 2 (Fritids) 08-555 588 31

År 3 (Fritids) 08-555 588 34

År 4-6 (Fritids) 08-555 588 35

Skolpsykolog 08-555 591 89

Skolkurator 08-555 592 14

Skolsköterska  08-555 590 62

Susanne Heljestrand, rektor 08-555 585 05

Patricia Sagner, bitr rektor 08-555 588 42

Ingela Johansson, bitr rektor 08-555 588 58

Expedition:

Hitta till Ellagårdsskolan
Namn
Ellagårdsskolan