Om Brinkskolan

Brinkskolan är en f-6 skola med 350 elever inrymd i moderna lokaler. Det är en modern skola där nya, goda, arbetssätt förenas med traditionellt framgångsrika metoder. Lärarna utövar ett tydligt, ansvarstagande, ledarskap med goda relationer som grund. Allt i syfte att tillgängliggöra lärandet så att alla elever når sin fulla potential.

Eleverna välkomnas av stora, ljusa, öppna ytor som är arkitektritade för att möjliggöra tillgängligheten. Skolan har färgkodade hemvisten med klassrum, grupprum och gemenskapsytor som används både under skol- och fritidstiden, allt utifrån behov och syfte.

I skolbyggnaden inryms även Brinkens förskola med egen utegård. Skolgården inbjuder till lek och uteundervisning och alldeles intill finns Stolpaskogen som möjliggör en god utomhuspedagogik.

Brinkskolan arbetar med ett kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete för att utveckla och kvalitetssäkra våra verksamheter. Skolans lokala arbetsplan beskriver våra prioriterade utvecklingsområden som identifierats under föregående arbetsår och som beskrivits i den årliga kvalitetsredovisningen. I den processen är medarbetare, elever och vårdnadshavare delaktiga.

Det tillgängliga lärandet är det övergripande mål inom vilket de prioriterade utvecklingsområdena utgör delmål. Kvalitetsarbete är en ständigt pågående process och utvärderingen av insatserna är något som måste ske kontinuerligt och ständigt vara levande i verksamheten. Vi måste regelbundet utvärdera projekt eller delprojekt inom ramen för kvalitetsarbetet.

Önskar du ta del av skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling kontakta Brinkskolan.

På Brinkskolan ska alla elever få möjlighet att nå sin fulla potential. Elevernas behov skiljer sig åt, och det som är nödvändiga förbättringar för några blir ofta förbättringar för alla.

För att utveckla tillgängligheten ligger fokus för arbetet på den fysiska, sociala-och pedagogiska miljön i skolan. Det kan handla om allt ifrån hur det ser ut i klassrummet och nya digitala verktyg till olika metoder och sätt att involvera eleverna i planering och bedömning.

Medarbetarna på Brinkskolan utgår från grundsynen att varje människa har en inneboende kraft att växa och utvecklas. Elevens utveckling i skolan är beroende av samspelet mellan elev, lärare, vårdnadshavare, andra vuxna och kamrater.

Medarbetarna på skolan strävar mot att möta varje elev utifrån dess förutsättningar och behov i det dagliga skolarbetet. Det betyder också att eleverna ska uppleva skolan som meningsfull och också känna att de har en reell möjlighet påverka det som händer dem där, därför är även elevmedverkan en del av det tillgängliga lärandet.

Elevernas vårdnadshavare är vid sidan av eleverna de viktigaste personerna i vårt arbete och det är av yttersta vikt att alla på skolan arbetar för goda relationer till våra elevers vårdnadshavare.

I skolan ska alla barn i Sverige gå, i skolan ska alla elever erövra nya kunskaper utifrån sina individuella förutsättningar.

En grundförutsättning för lärande är att alla elever ska både känna sig trygga och trivas i skolan. Det förutsätter en miljö utan rädsla för kränkningar och övergrepp. Det är de vuxna på skolan som har ansvaret för att det är så, men det är tillsammans med eleverna som den goda miljön kan skapas. En miljö som vilar på varma och tillitsfulla sociala relationer och på en respekt för varandra. Alla har en självklar rätt att vara en del av gemenskapen och alla vuxna på skolan ansvarar både var och en, och tillsammans, för att så ska ske.

På Brinkskolan ser vi allas olikheter som en tillgång, vi arbetar för en inkluderande, trygg och utvecklande lärandemiljö där ALLA känner delaktighet och lust att lära. edarbetarna möter eleven på dess utvecklingsnivå och respekterar alla.

Trygghet är att känna självkänsla och acceptans, att våga och vilja. De vuxna hjälper barnen i konflikter och lär dem hitta lösningar. De vuxna är tydliga ledare som tar ansvar och som leder med värme och målmedvetenhet och har höga förväntningar på sig själva och på sin undervisning.

En tillgänglig och utvecklande lärandemiljö väcker nyfikenhet och möter olika behov. Genom att pedagogerna ger och tar ansvar bidrar detta till arbetsro och arbetsglädje. Det stimulerar kunskapsinhämtandet och är en central förutsättning för allt lärande.

Att känna delaktighet innebär gemenskap och att vara behövd. Vi möter varandra med respekt, så vi vågar också tycka olika. Lust att lära får man genom engagemang och motivation. Vi bemöter, uppmuntrar och utvecklar varandras idéer. Barn och ungdomar ska möta vuxna som tycker om barn och ungdomar.

Höstterminen 2021

Terminstid- och lovdag Datum
Höstterminens första dag 17 augusti 
Höstlov 1-5 november
Höstterminens sista dag  21 december

Vårterminen 2022

Terminstid- och lovdag Datum 
Studiedag, eleverna lediga 11 januari
Terminens första dag 12 januari
Sportlov 28 februari- 4 mars 
Påsklov 11 april - 18 april 
Studiedag, eleverna lediga 19 april
Lovdag, Kristi himmelsfärd 26 maj
Lovdag (klämdag) 27 maj
Lovdag, Sveriges nationaldag 6 juni
Terminens sista dag  10 juni

 

Strategisk skolledningsgrupp består av rektor, biträdande rektor och biträdande förskolechef, som alla har personal- och verksamhetsansvar.

Skolsupport består av skolledningen, skoladministratör samt vaktmästare. Gruppen har möten om praktiska och operativa frågor.

Skolans ledningsgrupp består av rektor, biträdande rektor samt tre arbetslagsledare. .

Elevhälsoteamets arbete leds av biträdande rektor och består också av specialpedagog, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och talpedagog. Elevhälsans uppdrag är att bedriva ett främjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsoarbete som också inrymmer skolutvecklande arbete kopplat till skolans prioriterade mål.

Arbetslagen är indelade efter verksamhet och elevernas åldrar och är i dagsläget tre stycken: F-åk1, åk 2-3, åk 4-6. Fritidshemmets arbetslag är indelat avdelningsvis med avdelningsansvariga för varje årskurs.

Trygghetsteam bestående av biträdande rektor, skolkurator samt representanter från skola och fritidshem. Gruppen har i uppdrag att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande i trygghetsfrågorna. Elevhälsan representeras av skolkurator som tillsammans med bitr. rektor driver arbetet i gruppen.

Miljöråd, elevråd, fritidsråd och bokråd består av både elev- och lärarrepresentanter och arbetar utifrån elevers rätt till delaktighet och inflytande.

IKT-gruppen består av två representanter ur förstelärargruppen samt IKT-ansvarig på fritids. Möten sker regelbundet tillsammans med rektor i frågor gällande IKT och IT-teknik mm.

Arbetet på Brinkskolan präglas av framåtanda och utveckling med goda resultat i fokus.

På skolan arbetar en stabil och positiv personalgrupp med hög kompetens. För att trivas med att arbeta här behöver du vara trygg i din lärarroll samtidigt som du är nyfiken, engagerad och har en god samarbetsförmåga.

Vi utgår från att varje elev är unik och vårt arbete präglas av ett tillgängligt lärande där IKT och formativa arbetsmetoder är självklara delar av den pedagogiska lärmiljön. Att delta i det kollegiala lärandet och bidra till hela verksamhetens utveckling är något som engagerar dig.

Känner du igen dig i beskrivningen, håll utkik efter lediga tjänster. Vakanser läggs ut via Platsbanken.

På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb

Välj skola

Kontakta Brinkskolan

Anmäl frånvaro via SchoolSoft före klockan 08.00. Logga in med mobilt BankID.

Adress

Vallabrinksgränd 6
187 50 Täby

Kontaktcenter Täby kommun: 08-555 590 00

Fritids förskoleklass: 08-55 55 82 46

Fritids åk 1: 08-55 55 82 47

Fritids åk 2: 08-55 55 82 40

Fritids åk 3: 08-55 55 82 44

Fritids åk 4-6 Klubben: 08 55 55 82 45

Magnus Johansson, rektor, 08-5555 80 09 

Päivi Bodin, biträdande rektor, 08-555 582 02

Charlotta Klockare, skolintendent, 08-555 582 00 

Magnus Björkman, vaktmästare  08-555 582 12

Hitta till Brinkskolan
Namn
Brinkskolan