1. Informationsmöte Brinkskolan måndagen den 15 januari 2024

  Ska du välja skola till ditt barn inför läsåret 2024/2025? Då är du varmt välkommen på informationsmöte hos oss måndagen den 15 januari, kl.17.30 -18.30. Här får du möjlighet att träffa skolledning och pedagoger i blivande F-klasser.

Se fler nyheter

Om Brinkskolan

Brinkskolan är en nybyggd f-6 skola med 410 elever inrymd i moderna lokaler. Det är en modern skola där nya, goda, arbetssätt förenas med traditionellt framgångsrika metoder. Lärarna utövar ett tydligt, ansvarstagande, ledarskap med goda relationer som grund. Allt i syfte att tillgängliggöra lärandet så att alla elever når sin fulla potential.

Eleverna välkomnas av stora, ljusa, öppna ytor som är arkitektritade för att möjliggöra tillgängligheten. Skolan har färgkodade hemvisten med klassrum, grupprum och gemenskapsytor som används både under skol- och fritidstiden, allt utifrån behov och syfte.

I skolbyggnaden inryms även Brinkens förskola med egen utegård. Skolgården inbjuder till lek och uteundervisning och alldeles intill finns Stolpaskogen som möjliggör en god utomhuspedagogik. Intill skolan finns en nyanlagd konstgräsplan.

Följ gärna Brinkskolan på Instagram för att se vad som händer i verksamheten.

Brinkskolan arbetar med ett kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete för att utveckla och kvalitetssäkra våra verksamheter. Inför varje läsår sätts prioriterade mål vilka utgör årets fokusområden för kvalitetsarbetet.
Kvalitetsarbete är en ständigt pågående process och utvärderingen av insatserna är något som måste ske kontinuerligt och ständigt vara levande i verksamheten. Vid läsårets slut sammanfattas årets arbete i kvalitetsredovisningen.

Önskar du ta del av skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling kontakta Brinkskolan

På Brinkskolan ska alla elever få möjlighet att nå sin fulla potential. Elevernas behov skiljer sig åt, och det som är nödvändiga förbättringar för några blir ofta förbättringar för alla.

För att utveckla tillgängligheten ligger fokus för arbetet på den fysiska, sociala-och pedagogiska miljön i skolan. Det kan handla om allt ifrån hur det ser ut i klassrummet och nya digitala verktyg till olika metoder och sätt att involvera eleverna i planering och bedömning.

Medarbetarna på Brinkskolan utgår från grundsynen att varje människa har en inneboende kraft att växa och utvecklas. Elevens utveckling i skolan är beroende av samspelet mellan elev, lärare, vårdnadshavare, andra vuxna och kamrater.

Medarbetarna på skolan strävar mot att möta varje elev utifrån dess förutsättningar och behov i det dagliga skolarbetet. Det betyder också att eleverna ska uppleva skolan som meningsfull och också känna att de har en reell möjlighet påverka det som händer dem där, därför är även elevmedverkan en del av det tillgängliga lärandet.

Elevernas vårdnadshavare är vid sidan av eleverna de viktigaste personerna i vårt arbete och det är av yttersta vikt att alla på skolan arbetar för goda relationer till våra elevers vårdnadshavare.

En grundförutsättning för lärande är att alla elever ska både känna sig trygga och trivas i skolan. Det förutsätter en miljö utan rädsla för kränkningar och övergrepp. Det är de vuxna på skolan som har ansvaret för att det är så, men det är tillsammans med eleverna som den goda miljön kan skapas. En miljö som vilar på varma och tillitsfulla sociala relationer och på en respekt för varandra. Alla har en självklar rätt att vara en del av gemenskapen och alla vuxna på skolan ansvarar både var och en, och tillsammans, för att så ska ske.

Trygghet är att känna självkänsla och acceptans, att våga och vilja. De vuxna hjälper barnen i konflikter och lär dem hitta lösningar. De vuxna är tydliga ledare som tar ansvar och som leder med värme och målmedvetenhet och har höga förväntningar på sig själva och på sin undervisning.

På Brinkskolan finns ett utvecklat trygghetsarbete, vi arbetar tillsammans för att alla elever ska känna sig trygga. På skolan finns en trygghetsgrupp som har särskilt fokus på dessa frågor. Trygghetgruppen består av skolledning, skolkurator samt representanter från skola och fritidshem. Gruppen har i uppdrag att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande i trygghetsfrågorna.

Önskar du ta del av skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling kontakta Brinkskolan.

På klämdagar när det står lovdag är fritidshemmen fortfarande öppna för de som har behov av plats.

Höstterminen 2023

 • Terminens första dag: 17 augusti
 • Höstlov: 30 oktober-3 november
 • Höstterminens sista dag: 20 december
 • Datum för studiedagar under höst- och vårtermin varierar från skola till skola. Ta kontakt med din skola för mer information

Vårterminen 2024

 • Terminens första dag: 9 januari
 • Sportlov: 26 februari-1 mars
 • Påsklov: 29 mars-5 april
 • Lovdag: 1 maj
 • Lovdag, Kristi himmelsfärd: 9 maj
 • Lovdag (klämdag): 10 maj
 • Lovdag, Sveriges nationaldag: 6 juni
 • Lovdag (klämdag): 7 juni
 • Terminens sista dag: 12 juni
 • Datum för studiedagar under höst- och vårtermin varierar från skola till skola. Ta kontakt med din skola för mer information

Brinkskolan ingår i Vallabrinks rektorsområde. Ledningsgruppen består av rektor, biträdande rektorer och intendent.

Skolans verksamheter är indelade i arbetslag men arbetslagsledare som leder arbetet. Skolan har för närvarande tre arbetslag, F-3, 4-6 samt fritids. Fritidshemmets arbete är fördelat årskursvis med en avdelningsansvarig som leder det dagliga arbetet.

Elevhälsoteamets arbete leds av biträdande rektor och består av specialpedagoger, skolsköterska, skolkurator samt skolpsykolog. Elevhälsans uppdrag är att bedriva ett främjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsoarbete som också inrymmer skolutvecklande arbete kopplat till skolans prioriterade mål.

Arbetet på Brinkskolan präglas av framåtanda och utveckling med goda resultat i fokus.

På skolan arbetar en stabil och positiv personalgrupp med hög kompetens. För att trivas med att arbeta här behöver du vara trygg i din lärarroll samtidigt som du är nyfiken, engagerad och har en god samarbetsförmåga.

Vi utgår från att varje elev är unik och vårt arbete präglas av ett tillgängligt lärande där IKT och formativa arbetsmetoder är självklara delar av den pedagogiska lärmiljön. Att delta i det kollegiala lärandet och bidra till hela verksamhetens utveckling är något som engagerar dig.

Känner du igen dig i beskrivningen, håll utkik efter lediga tjänster. Vakanser läggs ut via Platsbanken.

På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb

Välj skola

Kontakta Brinkskolan

Anmäl frånvaro via SchoolSoft före klockan 08.00. Logga in med mobilt BankID.

Adress

Vallabrinksgränd 6
187 50 Täby

Fritids förskoleklass: 08-555 582 40

Fritids åk 1: 08-555 582 44

Fritids åk 2: 08-555 582 46

Fritids åk 3: 08-555 582 47

Fritids åk 4-6 Klubben: 08-555 582 45

Magnus Johansson, rektor:

Päivi Bodin, biträdande rektor: 08-555 582 02

Linda Lenartsson, biträdande rektor: 08-555 582 03

Charlotta Klockare, skolintendent: 08-555 582 00 

Magnus Björkman, vaktmästare:  08-555 582 12

Hitta till Brinkskolan
Namn
Brinkskolan