Om Viggbyskolan

Viggbyskolan är en traditionsrik F-5 skola som utgör Viggby rektorsomåde tillsammans med Drakskeppsskolan.

På Viggbyskolan ska alla känna sig trygga, ha en god självkänsla och visa förståelse, hänsyn och respekt för varandra. Eleverna ska behålla sin nyfikenhet och lust att lära för att därmed inhämta de kunskaper som krävs i framtiden. Alla elever ska ha inflytande över, ta ansvar för samt värna om vår gemensamma miljö.

Viggbyskolan arbetar löpande för att utveckla alla olika verksamheter och de gemensamma rutinerna. Skolan strävar efter att tillvarata de metoder och idéer som i enlighet med beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund är de bästa för det enskilda barnet och verksamheten i stort.

Alla medarbetare, elever och vårdnadshavare på skolan är berörda i det systematiska kvalitetsarbetet. Resultaten från bland annat olika enkäter, undersökningar, samtal, sammanställningar, prov och tester som genomförs under läsåret redovisas och analyseras på olika nivåer och arenor (personalmöten, elevråd, föräldraråd, ledningsgrupp etcetera) för att användas i nästkommande års planering för skolan. På detta vis finns en bred delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet där alla på olika sätt bidrar till rektors arbete med att prioritera och fatta väl underbyggda beslut.

Förra årets kvalitetsredovisning med identifierade behov av olika förbättringar och åtgärder, utgör grunden för läsårets arbetsplan. Utifrån arbetsplanen har sedan varje enskild medarbetare i uppgift att tillsammans med närmsta chef sätta upp personliga mål för läsåret.

På Viggbyskolan ska alla elever få möjlighet att nå sin fulla potential. Elevernas behov skiljer sig åt, och det som är nödvändiga förbättringar för några blir ofta förbättringar för alla. För att utveckla tillgängligheten ligger fokus för arbetet på den fysiska, sociala-och pedagogiska miljön i skolan. Det kan handla om allt ifrån hur det ser ut i klassrummet och nya digitala verktyg till olika metoder och sätt att involvera eleverna i planering och bedömning.

Att känna sig trygg och trivas i skolan är en viktig grundförutsättning för att varje elev ska utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Viggbyskolans trygghetsarbete är en integrerad del av vardagen där alla elever aktivt involveras genom värdegrundsövningar och diskussioner.

Utifrån konstaterade behov görs varje år nya prioriteringar som beskrivs i skolans trygghetsplan. Planen förtydligar det främjande, förebyggande och åtgärdande arbete för att minimera förekomsten av diskriminering, mobbning och kränkande behandling.

Skolans trygghetsgrupp består även av lärare, fritidspersonal och elevhälsa. Trygghetsärenden utreds och behandlas utan dröjsmål oavsett om det är elev, vårdnadshavare eller medarbetare som uppmärksammar det. Vid behov kan man vända sig till vem som helst av medarbetarna som ska ta ärendet vidare.

Skolans friendsgrupp består av elever i åk 2-5 samt lärare och fritidspersonal. De skapar "vi-käsla" genom rastlekar och aktiviteter för eleverna.

  • Hög vuxennävaro under raster, i skolrestaurang och omkläningsrum är exempel på vårt förebyggande arbete.
  • På rasterna finns gott om medarbetare ute som rastvärdar. I de neongula/orange västarna blir de tydligt synliga för eleverna. Skolgården är indelad i zoner för att säkerställa en god vuxennävaro.
  • På varje rast erbjuds arrangerade lekar och övningar där alla är väkomna att delta.En lekbod lånar ut leksaker för rastaktiviteter.

Viggbyskolans sista dag för terminen är den 8 juni, då lärarna har studiedag den 9 juni. Fritids är öppet som vanligt.

Terminer

För varje termin finns studiedagar vars datum bestäms av respektive skola. Dessa studiedagar återfinns inte i tabellerna nedan, utan den informationen ges av respektive skola.

Vårterminen 2020

Terminstid- och lovdag Datum
Vårterminens första dag 8 januari
Sportlov 24 februari - 28 februari (vecka 9)
Påsklov 10 april - 17 april (vecka 16)
Röd dag 1 maj
Röd dag 21 maj
Lovdag 22 maj
Vårterminens sista dag 9 juni

Höstterminen 2020

Terminstid- och lovdag Datum
Höstterminens första dag 17 augusti
Höstlov 26 - 30 oktober (vecka 44)
Höstterminens sista dag  18 december

Vårterminen 2021

Terminstid- och lovdag Datum 
Terminens första dag enligt planering 8 januari
Sportlov 1 mars - 5 mars (vecka  9) 
Påsklov 2 april - 9 april (v ecka 14)
Lovdag, Kristi himmelsfärd 13 maj
Lovdag (klämdag) 14 maj
Terminens sista dag  11 juni

 

Viggbyskolan är en F-5 skolan med en integrerad och populär fritidsverksamhet i alla årskurser. Skolan består av tre arbetslag som leds av arbetslagsledare. Därutöver finns en intendent samt vaktmästare. Skolans ledningsgrupp består av rektor, biträdande rektor, samt arbetslagsledare.

Elevhälsa

En viktig del i skolans organisation är elevhälsoteamet som består av rektor, speciallärare, kurator, skolsköterska och psykolog. Teamet träffas varje vecka och har en främjande och förebyggande inriktning med stöd till personal och elever.

Viggbyskolan i Täby är en kommunal skola med förskoleklass, grundskola 1-5 och fritidshem. Skolan har knappt 300 elever. På skolan kombinerar vi tradition med nytänkande, arbetar forskningsbaserat och grundar vår verksamhet på beprövad erfarenhet. Under skolans 90-åriga historia har flera generationer av samma familj gått på Viggbyskolan, vilket gör att vi har en mycket familjär stämning med engagerade elever och föräldrar.

Täby kommun erbjuder kompetensutveckling genom Täby Akademi för pedagogisk professionsutveckling, samt genom ett samarbete med Borås Högskola inom inkluderande lärmiljöer. Det är lätt att ta sig till skolan i Viggbyholm då vi har nära till Roslagsbanan, bussar och E18.

På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb.

Kontakta Viggbyskolan

Anmäl frånvaro via SchoolSoft före klockan 08.00. Logga in med mobilt BankID.

Adress

Järnvägsallén 2
183 69 Täby

Kontaktcenter Täby kommun: 08-555 590 00

Fritids F-klass A, Sparven: 08-555 584 82

Fritids F-klass B, Pingvinen: 08-555 584 85

Fritids åk 1, Svalan: 08-555 584 83

Fritids åk 2, Ugglebo, samt öppning och stängning: 08-555 584 80

Fritids åk 3, Viggen: 08-555 584 81

Fritids åk 4-5, Svanen: 08-555 584 84

 

Rektor Gunilla Ordell: 08-555 584 51

Biträdande rektor Marie Johansson: 08-555 583 61

Skolintendent Marianne Hed: 08-555 584 10

Speciallärare Gunilla Flemström:  08-555 584 58

Skolpsykolog Helena Hay Vahlne: 08-555 591 45

Skolsköterska Eva Sparrin: 08-555 590 75

Skolkurator Sylvia Ranhagen: 08-555 591 21

Expedition:

Namn

Viggbyskolan