Sök till Åva

Vem kan ansöka om fri kvot?

Vem kan ansöka om fri kvot?

Om en elevs studieförmåga tillfälligt har försämrats på grund av till exempel sjukdom eller att en närstående till eleven har drabbats av allvarliga problem kan eleven ansöka om att gymnasievalen prövas i fri kvot. Att antas i fri kvot innebär att du som elev får plats på ett gymnasieprogram, trots att det finns andra elever som sökt till programmet med högre meritvärde än du. Du måste dock vara behörig till det program du sökt till för att bedömas i fri kvot.

Du kan även ansöka i fri kvot om du inte har betyg från svensk grundskola men har motsvarande kunskaper, till exempel betyg från en annan skolform i Sverige (exempelvis internationell utbildning) eller betyg från en skola i ett annat land.

Det är huvudmannen, den som ansvarar för den skola du söker till, som bedömer om skälen är tillräckliga för att du ska antas i fri kvot.

Hur söker jag om fri kvot?

Du ansöker om att prövas i fri kvot på en särskild blankett tillsammans med ansökan till gymnasiet. Blanketten om fri kvot får du genom studie- och yrkesvägledaren på din nuvarande skola. 

Antagning i fri kvot

Du som söker i fri kvot måste vara behörig till utbildningen och det måste bedömas att du har intresse/motivation för att klara utbildningen. Ditt meritvärde är en del av bedömningsunderlaget.

När man ser till särskilda skäl för ansökan i fri kvot kan det till exempel vara:

  • Medicinska skäl: när studieförmågan tillfälligt har försämrats på grund av sjukdom eller skada
  • Sociala skäl: när studieförmågan tillfälligt försämrats på grund av att du eller någon närstående drabbats av problem
  • Elev kommer från svensk skola vars betyg inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskola
  • Utlandssvensk elev vars vårdnadshavare stadigvarande vistas i utlandet och av vilka minst en är svensk medborgare
  • Utländska elever med grundskolebetyg från hemlandet.

Förtydligande särskilda skäl

Företräde i fri kvot kan tillämpas när en elev drabbats av sociala, psykologiska eller medicinska orsaker av tillfällig karaktär. Det vill säga när en tillfällig nedsatt förmåga kan bedömas ha haft inverkan på elevens prestationer och betyg. För att kunna kvalificeras i fri kvot krävs främst starka medicinska eller sociala skäl.  Medicinska skäl kan vara tillfällig sjukdom eller skada.  Exempel på sociala skäl när fri kvot kan aktualiseras är till exempel föräldrars separation, en familjekris eller personligt trauma.

Neuropsykiatriska diagnoser som exempelvis ADHD, Tourettes, tvångssyndrom (OCD), diagnos inom autismspektrum (Asperger) och dyslexi betraktas inte som medicinska skäl, då dessa inte är av tillfällig karaktär.

Särskilda skäl behöver intygas med dokument som bifogas i ansökan. För att kunna erbjudas en utbildningsplats i fri kvot krävs att den sökandes medicinska och/eller sociala skäl har förbättras i sådan omfattning att den sökande sannolikt klarar av sökt gymnasieprogram.