Om Ytterbyskolan

Ytterbyskolan är en f-6 skola med tillhörande fritidshem. På Ytterbyskolan ska lärandet ständigt vara i fokus. Skolan ser alla elever som kompetenta, nyfikna, och med förmåga att utvecklas och ta ansvar. Kompetent och engagerade medarbetare arbetar aktivt med att skapa tillitsfulla relationer i samverkan mellan kunskaps- och demokratiuppdraget i elevens lärande.

I Näsbydals rektorsområde finns Täby Musikklasser. Varje år antas en klass i årskurs 4 med 30 elever som sedan går tillsammans i årskurs 4-9 i grundskolan.

Ytterbyskolans mål är att vara varje elevs bästa skola.

Ytterbyskolan arbetar fortlöpande för att utveckla kvalitén både i skolan och på fritids. Under skolåret utvärderas verksamheten och elevresultat på olika sätt. Detta görs genom enkäter, samtal och screeningar. Resultaten redovisas och analyseras och ger oss underlag för att sedan kunna ta nästa steg. Skolan tar samtidig del av forskningsresultat och beprövad erfarenhet för att hitta lösningar för skolan som helhet och varje enskild individ. 

Elever, pedagoger, annan personal och vårdnadshavare görs delaktiga i kvalitetsarbetet genom olika forum, till exempel personalmöten, klassråd, elevråd, skolutvecklingsgrupp och föräldrarråd. 

I dialog med all personal planeras arbetssätt, förutsättningar och förväntad effekt till kommande läsår med utgångspunkt i analys och bedömning i kvalitetsredovisningen. Planering dokumenteras i skolans lokala arbetsplan.

 

På Ytterbyskolan ska alla elever få möjlighet att nå sin fulla potential. Elevernas behov skiljer sig åt, och det som är nödvändiga förbättringar för några, blir ofta förbättringar för alla. För att utveckla tillgängligheten ligger fokus för arbetet på den fysiska, sociala och pedagogiska miljön i skolan. Det kan handla om allt ifrån hur det ser ut i klassrummet och nya digitala verktyg till olika metoder och sätt att involvera eleverna i planering och bedömning.

Delaktighet är en viktig aspekt för tillgängligt lärande. Därför är det viktigt att alla elever får vara en del i ett sammanhang, gemenskap, bli lyssnad på, uttrycka sin åsikt och engagemang. Elevhälsan är ett kompletterande stöd för pedagoger och övriga medarbetare i arbetet med att anpassa och utveckla tillgängliga lärmiljöer som främjar elevens lärande, utveckling och hälsa.

Samverkan mellan skol- och fritidsverksamhet

Ytterbyskolan ser hela dagen som en lärprocess, både under skoldagen och efter skoltid på fritids. Pedagogerna i förskoleklass, grundskole- och fritidsverksamheten samverkar, vilket ger pedagogerna ökade möjligheter att arbeta tillsammans kring elevernas lärande och utveckling.

Ytterbyskolan grundpelare för tillgängligt lärande

Eleverna får möjlighet att utveckla demokratiska förmågor genom undervisningen, raster, samtal och i relationer. Information och upplägg i undervisning presenteras på ett varierat sätt. För att eleverna ska bli självständiga och kunna vara målinriktade ger pedagogen eleven struktur att navigera i sin lärmiljö. Genom formativt lärande och information får eleven veta vad den ska lära samt lämpliga utmaningar i sitt lärande.
Skolan använder arbetssätt och metoder i undervisningen som gör att eleverna lär sig klara ansträngning och motgång t.ex. grupparbete, feedback, stöd, progression och regler.

Särskilt prioriterade områden 2018/2019

  • Fördjupa vår analyskompetens
  • Skapa förutsättningar för samverkan och öka vår samarbets skicklighet
  • Höja den digitala kompetensen
  • Smsp indikatorer: förutsättning för lärande, gemenskap, pedagogiska strategier och stödstruktur och delaktighet

God hälsa och en trygg miljö i skolan är förutsättningar för att elever ska kunna utvecklas och lära sig. Ytterbyskolans trygghetsarbete består av ett medvetet arbete med att skapa tillitsfulla relationer och delaktighet i samverkan mellan kunskaps- och demokratiuppdraget i elevens lärande.

Ytterbyskolan har en trygghetsplan som beskriver det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet. Alla - det vill säga elever, medarbetare på skolan och vårdnadshavare som uppmärksammar eller får kännedom om eventuell kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier ska omedelbart anmäla det till någon medarbetare. Alla ärenden anmäls, utreds, åtgärdas och följs upp.

Grunden för en trygg miljö är en säker och hälsofrämjande miljö med tydlig värdegrund och tillitsfulla relationer.

På Ytterbyskolan finns traditioner som skapar gemenskap och glädje där några exempel är Uppstartsveckan, Ytterbysången, elevens val, Ytterbydagen, Lucia och Fritidshemmets dag.

Utöver det ser tiderna ut som följer:

Terminer

För varje termin finns studiedagar vars datum bestäms av respektive skola. Dessa studiedagar återfinns inte i tabellerna nedan, utan den informationen ges av respektive skola.

Höstterminen 2020

Terminstid- och lovdag Datum
Höstterminens första dag 17 augusti
Höstlov 26 - 30 oktober (vecka 44)
Höstterminens sista dag  18 december

Vårterminen 2021

Terminstid- och lovdag Datum 
Terminens första dag enligt planering 8 januari
Sportlov 1 mars - 5 mars (vecka  9) 
Påsklov 2 april - 9 april (v ecka 14)
Lovdag, Kristi himmelsfärd 13 maj
Lovdag (klämdag) 14 maj
Terminens sista dag  11 juni

Hösterminen 2021

Terminstid- och lovdag Datum
Höstterminens första dag 17 augusti 
Höstlov 1-5 november
Höstterminens sista dag  21 december

Vårterminen 2022

Terminstid- och lovdag Datum 
Terminens första dag enligt planering 11 januari
Sportlov 28 februari- 4 mars 
Påsklov 11 april - 18 april 
Lovdag, Kristi himmelsfärd 26 maj
Lovdag (klämdag) 27 maj
Terminens sista dag  10 juni

Ledningsorganisation

Skolan ledningsgrupp består av rektor och biträdande rektor. Skolledningen fördelar, leder och följer upp verksamheten.

Elevhälsan

Elevhälsan som organisation vänder sig till fyra parter: arbetslag/ämneslag, elev, vårdnadshavare och skolledning. Det gemensamma för elevhälsans alla idéer är att de indirekt ska ge nytta för eleven i dess sociala utveckling och kunskapsutveckling. Elevhälsan ansvarar för att arbetet kring elever utgår från hälsofrämjande och förebyggande aspekter.

Trygghetsgruppen

Trygghetsgruppen ansvar tillsammans med elevhälsan och skolledning för skolans främjande, förebyggande och åtgärdande arbete.

Mentor/klasslärare

Alla elever får en mentor/klasslärare från första skoldagen som är skolans lång-
siktiga relation till enskild elev.

Studie och yrkesvägledare

Studie och yrkesvägledaren ger utifrån kunskap om eleven samt samhällsutvecklingen, information om arbetsmarknaden och gymnasieutbildningar, praktisk, arbetslivsorientering och besök i gymnasieskolor, personlig rådgivning för yrkesliv och fortsatta studier så att varje elev har en inriktning och mål för nästa steg i sitt liv.

Serviceverksamheten

Serviceverksamheten består av skolassistent, vaktmästare och skolbibliotek.

Täby Musikklasser grundades 1984 och är Täbys ledande musikskola med inriktning på körsång. Musikklasserna är kommunala grundskoleklasser med utökad musikundervisning. Varje år antas en klass till årskurs 4 med 30 elever som går tillsammans från årskurs 4 till 9. Körsången är grunden i undervisningen. Den utgår från den svenska körtraditionen och varje klass är en kör. Klasserna sjunger traditionell och modern körmusik och har också gjort musikföreställningar, operakonserter, anordnat festivaler och medverkat i större uppsättningar i såväl olika konsertlokaler som i TV.

Bland skolans cirska tio produktioner per år finns en Luciakonsert som lockar nära 2 000 personer till Täby Sportcentrum. Skolan är idag en av Täbys största konsertproducenter. Konserterna är en viktig del av Täbys kultur och musikliv och är betydelsefulla höjdpunkter i elevernas utbildning. På Täby Musikklassers webbplats kan du läsa mer. 

Den lärare som söker sig till Ytterbyskolan behöver vara värderingsdriven med moralisk kompass som med ett modernt och inkluderande ledarskap i klassrummet kan utmana sina elever på väg mot kunskapsmålen.

Som lärare på Ytterbyskolan sätter du eleverna, kunskapsmålen och nyfikenheten i första rummet. Du behöver vara en skicklig relationsbyggare och ha förmågan att skapa laganda och ett genuint intresse hos eleverna för att arbeta med dina ämnen och skolans värdegrund.

Ytterbyskolan - en skola att trivas och utvecklas på

På Ytterbyskolan ska alla elever och medarbetare få möjlighet att trivas, utmanas och utvecklas. Medarbetare med behörighet, hög kompetens, stort engagemang, höga förväntningar och tydliga krav lär och utvecklas med de ca 300 eleverna på skolan.

Genom ett kollegialt lärande arbetar skolan målmedvetet med att utveckla ett tillgängligt lärande. Alla medarbetare förväntas aktivt delta i skolans utvecklings- och kvalitetsarbete.

Alla medarbetare förväntas lära, utvecklas och samverka för elevens bästa. I ditt vardagliga arbete har du stöd av arbetslaget, arbetsenheten, specialpedagog/speciallärare samt övrig elevhälsa och skolans ledning. Förutsättningar till ett kollegialt lärande får du genom gemensamma utvecklings tillfällen.

Genom Täby akademi för pedagogiska professionsutveckling finns rika möjlighet till kompetensutveckling och nätverkande för dig på kommun, verksamhets och individnivå.

Medarbetare förfogar över en egen bärbar dator i arbetet. Skolan erbjuder även friskvårdsbidrag samt möjlighet till pedagogiska luncher. Men framför allt får du en spännande och utvecklande arbetsplats där var och en dagligen får möjlighet att göra skillnad.

På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb

Kontakta Ytterbyskolan

Anmäl frånvaro via SchoolSoft före klockan 08.00. Logga in med mobilt BankID.

Adress

Ytterby Skolgränd 6
183 38 Täby

Kontaktcenter Täby kommun: 08-555 590 00 

Förskoleklass, öppning och stängning: 076-643 89 01

Fritids ÅK 1-2: 076-643 89 06

Fritids ÅK 3-5: 076-643 89 02 eller 076-643 89 05

Susanne Heljestrand, rektor: 08-555 585 05

Paula Maritz, biträdande rektor: 08-555 589 73 

Charlotte Fredholm, speciallärare F-2: 08-555 589 72

Sophie Steneberg, speciallärare 3-6: 08-555 589 74

Angelica Wallén, skolsköterska: 08-555 594 27

Linda Green, kurator: 08-555 572 61

Rebecka Lundahl, psykolog: 08-555 592 09

Idrott och hälsa: 08-555 589 86

Musikklass Ytterbyskolan: 08-555 589 84

Expedition:

Hitta till Ytterbyskolan
Namn

Ytterbyskolan