Om Viggbyskolan

Viggbyskolan är en traditionsrik F-5 skola som läsåret 20/21 tillsammans med Drakskeppsskolan bildar ett rektorsområde med en rektor för båda skolorna.

På Viggbyskolan ska alla känna sig trygga, ha en god självkänsla och visa förståelse, hänsyn och respekt för varandra.

Eleverna ska behålla sin nyfikenhet och lust att lära för att därmed inhämta de kunskaper som krävs i framtiden. Alla elever ska ha inflytande över, ta ansvar för samt värna om vår gemensamma miljö.

Viggbyskolan arbetar löpande för att utveckla alla olika verksamheter och de gemensamma rutinerna. Skolan strävar efter att tillvarata de metoder och idéer som i enlighet med beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund är de bästa för det enskilda barnet och verksamheten i stort.

Alla medarbetare, elever och vårdnadshavare på skolan är berörda i det systematiska kvalitetsarbetet. Resultaten från bland annat olika enkäter, undersökningar, samtal, sammanställningar, prov och tester som genomförs under läsåret redovisas och analyseras på olika nivåer och arenor (personalmöten, elevråd, föräldraråd, ledningsgrupp etcetera) för att användas i nästkommande års planering för skolan. På detta vis finns en bred delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet där alla på olika sätt bidrar till rektors arbete med att prioritera och fatta väl underbyggda beslut.

Förra årets kvalitetsredovisning med identifierade behov av olika förbättringar och åtgärder, utgör grunden för läsårets arbetsplan. Utifrån arbetsplanen har sedan varje enskild medarbetare i uppgift att tillsammans med närmsta chef sätta upp personliga mål för läsåret.

På Viggbyskolan ska alla elever få möjlighet att nå sin fulla potential. Elevernas behov skiljer sig åt, och det som är nödvändiga förbättringar för några blir ofta förbättringar för alla. För att utveckla tillgängligheten ligger fokus för arbetet på den fysiska, sociala-och pedagogiska miljön i skolan. Det kan handla om allt ifrån hur det ser ut i klassrummet och nya digitala verktyg till olika metoder och sätt att involvera eleverna i planering och bedömning.

Att känna sig trygg och trivas i skolan är en viktig grundförutsättning för att varje elev ska utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Viggbyskolans trygghetsarbete är en integrerad del av vardagen där alla elever aktivt involveras genom värdegrundsövningar och diskussioner.

Utifrån konstaterade behov görs varje år nya prioriteringar som beskrivs i skolans trygghetsplan. Planen förtydligar det främjande, förebyggande och åtgärdande arbete för att minimera förekomsten av diskriminering, mobbning och kränkande behandling.

Skolans trygghetsgrupp består även av lärare, fritidspersonal och elevhälsa. Trygghetsärenden utreds och behandlas utan dröjsmål oavsett om det är elev, vårdnadshavare eller medarbetare som uppmärksammar det. Vid behov kan man vända sig till vem som helst av medarbetarna som ska ta ärendet vidare.

Skolans friendsgrupp består av elever i åk 2-5 samt lärare och fritidspersonal. De skapar "vi-käsla" genom rastlekar och aktiviteter för eleverna.

  • Hög vuxennävaro under raster, i skolrestaurang och omkläningsrum är exempel på vårt förebyggande arbete.
  • På rasterna finns gott om medarbetare ute som rastvärdar. I de neongula/orange västarna blir de tydligt synliga för eleverna. Skolgården är indelad i zoner för att säkerställa en god vuxennävaro.
  • På varje rast erbjuds arrangerade lekar och övningar där alla är väkomna att delta.En lekbod lånar ut leksaker för rastaktiviteter.

 

Terminer

För varje termin finns studiedagar vars datum bestäms av respektive skola. Dessa studiedagar återfinns inte i tabellerna nedan, utan den informationen ges av respektive skola.

Vårterminen 2021

Terminstid- och lovdag Datum 
Terminens första dag enligt planering 8 januari
Sportlov 1 mars - 5 mars (vecka  9) 
Påsklov 2 april - 9 april (v ecka 14)
Lovdag, Kristi himmelsfärd 13 maj
Lovdag (klämdag) 14 maj
Terminens sista dag  11 juni

Hösterminen 2021

Terminstid- och lovdag Datum
Höstterminens första dag 17 augusti 
Höstlov 1-5 november
Höstterminens sista dag  21 december

Vårterminen 2022

Terminstid- och lovdag Datum 
Terminens första dag enligt planering 11 januari
Sportlov 28 februari- 4 mars 
Påsklov 11 april - 18 april 
Lovdag, Kristi himmelsfärd 26 maj
Lovdag (klämdag) 27 maj
Terminens sista dag  10 juni

Viggbyskolan är en F-5 skolan med en integrerad och populär fritidsverksamhet i alla årskurser. Skolan består av tre arbetslag som leds av arbetslagsledare. Därutöver finns en vaktmästare. 

Skolledning

  • Åke Ringwall, rektor
  • Marie Johansson, biträdande rektor
  • Marianne Hed-Aghevli, skolintendent

Elevhälsa

En viktig del i skolans organisation är elevhälsoteamet som består av rektor, speciallärare, kurator, skolsköterska och psykolog. Teamet träffas varje vecka och har en främjande och förebyggande inriktning med stöd till personal och elever.

Viggbyskolan i Täby är en kommunal skola med förskoleklass, grundskola 1-5 och fritidshem. Skolan har knappt 300 elever. På skolan kombinerar vi tradition med nytänkande, arbetar forskningsbaserat och grundar vår verksamhet på beprövad erfarenhet. Under skolans 90-åriga historia har flera generationer av samma familj gått på Viggbyskolan, vilket gör att vi har en mycket familjär stämning med engagerade elever och föräldrar.

Täby kommun erbjuder kompetensutveckling genom Täby Akademi för pedagogisk professionsutveckling, samt genom ett samarbete med Borås Högskola inom inkluderande lärmiljöer. Det är lätt att ta sig till skolan i Viggbyholm då vi har nära till Roslagsbanan, bussar och E18.

På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb.

Välj skola

Kontakta Viggbyskolan

Anmäl frånvaro via SchoolSoft före klockan 08.00. Logga in med mobilt BankID.

Adress

Järnvägsallén 2
183 69 Täby

Fritids F-klass A, Papegojan, Paviljongen: 08-555 584 85

Fritids F-klass B, Papegojan, Paviljongen: 08-555 584 73

Fritids åk 1, Viggen: 08-555 584 81

Fritids åk 2, Ugglebo, samt öppning och stängning: 08-555 584 80

Fritids åk 3, Svalan: 08-555 584 83

Fritids åk 4-5, Svanen: 08-555 584 84

Rektor: Åke Ringwall, 08-555 584 04, ake.ringwall@taby.se 

Bitr rektor: Marie Johansson, 08-555 583 61, marie.johansson1@taby.se 

Skolintendent Marianne Hed: 08-555 584 10, marianne.hed@taby.se

Skolsköterska Eva Sparrin: 08-555 590 75, eva.sparrin@taby.se

Specialpedagog: Marianne Grafström, 08-555 581 96, marianne.grafstrom@taby.se

Skolkurator: Jessica Ahlgren, 08-555 598 52, jessica.ahlgren@taby.se

Expedition:

Hitta till Viggbyskolan
Namn
Viggbyskolan