Om Trädgårdsstadens förskola

Trädgårdsstadens förskola ska vara en förskola där alla trivs, får omsorg, känner trygghet och lust att lära och leka. Här ska alla barn, i stimulerande och inkluderande lärmiljöer, utmanas, trivas och lyckas med sitt arbete oavsett förutsättningar och behov. Barn och pedagoger ska utvecklas till sin fulla potential i ett arbetsklimat präglat av värme, glädje och positiva förväntningar.

Förskolan tar fram en lokal arbetsplan inför varje läsår. Arbete följs sedan upp, utvärderas och analyseras kontinuerligt under läsåret. Vid slutet av varje läsår i samband med studiedag görs en större samlad uppföljning, utvärdering och analys av verksamheten.

Pedagogisk dokumentation är det redskap som används för att fånga processerna på förskolan. I dokumentationen följer vi barnens meningsskapande genom exempelvis fotografier, videofilm, nedskrivna händelser och processer. Dokumentationen ska tjäna till att synliggöra barns förmågor, tankar, intressen och kunskapande.

Pedagogisk dokumentation blir föremål för reflektioner, utifrån uppsatta mål både på individ- och verksamhetsnivå. Dokumentationens syfte är också att kontinuerligt utgöra underlag för de återkommande diskussionerna i arbetslaget för hur verksamheten under läsåret ska planeras vidare.

På Trädgårdsstadens förskola ska alla barn få möjlighet att nå sin fulla potential. Barnens behov skiljer sig åt, det som är nödvändiga förbättringar för någon innebär ofta förbättringar för flera. För att utveckla tillgängligheten ligger fokus för arbetet på den fysiska-, sociala- och pedagogiska miljön i förskolan. Det handlar om allt ifrån förhållningssätt och bemötande till lokalplanering och möblering för stimulerande lärmiljöer. Det handlar också om val av moderna digitala verktyg för olika tillfällen och om metodval och undervisningsmodeller för att skapa barnens delaktighet i planering och genomförande utifrån ett likvärdigt och rättssäkert perspektiv.

Tillsammans arbetar förskolan målmedvetet med att utveckla ett tillgängligt lärande. Undervisning och lärmiljö utvecklas och anpassas kontinuerligt för att skapa högre måluppfyllelse. Alla medarbetare på förskolan behöver ständigt omsätta och ompröva sin kompetens i relation till verksamhetens och barnens förutsättningar och behov. Alla medarbetare behöver kontinuerligt utveckla sin förmåga inom det formativa förhållningssättet, sin bedömar- och analyskompetens.

Alla medarbetare i verksamheten har ett ansvar för att främja likabehandling, motverka diskriminering och kränkande behandling. Viktigt att komma ihåg är att det inte bara är den pedagogiska personalen som omfattas, utan även övrig personal som finns på förskolan.

Den pedagogiska miljön, barnens delaktighet och vuxna som goda förebilder och "möjliggörare" är viktiga främjande faktorer för att skapa en trygg miljö i förskolan. Det innebär att skapa goda relationer och gott samspel mellan barn - vuxen, barn - barn och mellan vuxen - vuxen och är en utgångspunkt i verksamheten.

Att bygga verksamhetens innehåll utifrån barnens delaktighet bidrar till utveckling och lärande i meningsfulla sammanhang, i lek och aktiviteter. På det sättet byggs ett kontinuerligt trygghetsarbete.

Pedagogerna finns närvarande och är delaktiga i de miljöer där barnen vistas, såväl inomhus som utomhus. Vi tar vara på barnens naturliga förmåga att göra gott och deras idérikedom, vilket stärker deras självkänsla och självbild. Förskolans strävar efter att alla barn ska få vara sitt bästa jag.

Här hittar du information om det Täbys förskolor erbjuder till exempel kring avgifter, öppettider eller vad som gäller dig som är föräldraledig:

Trädgårdsstadens förskola ingår i Byle-Hägerneholms rektorsområde som består av Hägerneholms förskola, Hägerneholmsskolan, Byleskolan och Trädgårdsstadens förskola. 

Ledningsorganisation

Rektorsområdet ledningsgrupp består av rektor, biträdande rektor, förskolechef och biträdande förskolechef. 

Trädgårdsstadens förskola ska vara en förskola där alla trivs, får omsorg, känner trygghet och lust att lära och leka

Alla barn och medarbetare är alla varandras arbetsmiljö, vilket ställer krav på var och ens ansvarstagande för förhållningssätt, engagemang och lojalitet.

Kommunikationen på förskolan är rak och ärlig. Alla medarbetare hjälper varandra att utvecklas i ett klimat som kännetecknas av ett positivt förhållningssätt där vi tror på varandra utvecklingsmöjligheter.

Grundinställningen är alltid att var och en kan om förutsättningarna är de rätta. Möjligheter skapas i en tillåtande, förlåtande och lyftande miljö. På Trädgårdsstadens förskola ska det vara naturligt att vara nyfiken på nästa steg.

Trädgårdsstadens förskola är en arbetsplats med mycket engagemang och god trivsel. Vi lyfter blicken och fokuserar på det som fungerar väl, både i organisationen och i varandra.

Förskolan är certifierad i Grön flagg och arbetar aktivt med miljöfrågor. Alla medarbetare är involverade i läslyftet, och digitalisering är något vi lär oss mer och mer om.

En av förskollärarna har ett särskilt ansvar för den pedagogiska verksamheten. Hen blir både bollplank och stöd i alla medarbetares arbete, och här skapas en gemensam grund i vår barn- och kunskapssyn och i vår pedagogiska dokumentation.

På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb.

Välj skola

Kontakta Trädgårdsstadens förskola

Anmäl frånvaro via TYRA före klockan 08.00. Logga in med mobilt BankID.

Adress

Skogavägen 1
187 73 Täby

Tf rektor Gunilla Ordell, gunilla.ordell@taby.se

Biträdande rektor Madeleine Kjellstrand: 08-555 585 06

Expedition 

Hitta till Trädgårdsstadens förskola
Namn
Trädgårdsstadens förskola