Om Skarpängsskolan

På Skarpängsskolan vilar kunskap på de två benen trygghet och glädje. Skolan strävar efter att eleverna ska utveckla en god förståelse och respekt för människors olikheter och likheter. Genom ett respektfullt förhållningssätt i de möten som sker dagligen på skolan läggs grunden för den trygghet och glädje som leder till kunskap och utveckling av de demokratiska värderingarna.

Skarpängsskolan är en skola som utgår från den enskilda elevens mognadsnivå och utifrån individens förutsättningar. Det är viktigt att varje individs kompetens uppmärksammas och att eleven får beröm för att stimulera eleven att nå så långt som möjligt i sin utveckling.

Lokal arbetsplan Skarpangsskolan - 18-19.pdf (463,29 KB)

Skarpängsskolan strävar hela tiden efter att utveckla sin verksamhet. Skolan använder sig av systematiska kvalitetsarbete för att följa upp verksamhetens alla delar.

Årshjul

Skolans årshjul för kvalitetsarbete innehåller bland annat elevers faktiska resultat (meritpoäng), elever och lärares utvärderingar, uppföljningar av ämnesprov (nationella prov), trygghetsenkäter, kommunövergripande undersökningar med mera. Resultaten från dessa underlag analyseras och utvärderas av skolledning, medarbetare och i vissa fall även eleverna. Analyserna ger skolan nya fokusområden som sedan ligger till grund för hur nästkommande läsårs arbetsplan utformas.

Arbetsplan

Arbetsplanen är uppbyggd så skolan sätter upp ett antal övergripande mål som ska genomsyra verksamheten . I arbetsplanen finns även ett antal mål som i grunden är satta av kommunens politiker och utbildningsnämnden. Skarpängsskolan bryter sedan ned dessa mål till arbetssätt inom respektive målområde och detta blir sedan den arbetsplan som följs under läsåret.

Skolan strävar efter att tillvarata de metoder och idéer som i enlighet med beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund är de bästa för det enskilda barnet och verksamheten i stort.

 

Lokal arbetsplan Skarpangsskolan - 18-19.pdf (463,29 KB)

På Skarpängsskolan ska alla elever få möjlighet att nå sin fulla potential. Elevernas behov skiljer sig åt, och det som är nödvändiga förbättringar för några blir ofta förbättringar för alla.

För att utveckla tillgängligheten ligger fokus för arbetet på den fysiska, sociala och pedagogiska miljön i skolan. Det kan handla om allt ifrån hur det ser ut i klassrummet och nya digitala verktyg till olika metoder och sätt att involvera eleverna i planering och bedömning.

Tillsammans arbetar skolan målmedvetet med att utveckla ett tillgängligt lärande, där en speciallärare eller specialpedagog finns med och utvecklar arbetet samt bidrar till elevernas utveckling.. Undervisning och lärmiljö behöver hela tiden utvecklas och anpassas, där alla medarbetare ständigt måste utveckla sin kompetens samt odla sitt normkritiska förhållningssätt för att vara öppna för förändring och nya metoder.

Pedagogisk IT och egna digitala verktyg

Som ett led i arbetet med att göra det möjligt för alla elever nå sin fulla potential erbjuder Skarpängsskolan också god tillgång till digitala verktyg samt modernt utrustade lärmiljöer. Sedan vårterminen 2016 får alla elever en chromebook när de börjar i år 7.

Skarpängsskolans it-pedagog utvecklar tillsammans med övriga medarbetare det pedagogiska användandet. Det finns god tillgång till digitala läromedel och kompensatoriska hjälpmedel erbjuds alla elever.

I Skarpängsskolan vilar kunskapen på trygghet och glädje. När en skola präglas av att man känner sig trygg och har roligt finns alla förutsättningar för att varje elev ska kunna utvecklas. Skolans medarbetare jobbar därför hårt med att skapa en atmosfär av grundtrygghet på skolan. Det innebär konkret, att skolan alltid reagerar och agerar när det upptäcks att värdegrunden inte respekteras.

På skolan finns även ett aktivt elevråd och skolråd. De träffas kontinuerligt med skolans ledning för att förbättra och utveckla skolan. Eventgruppen på skolan som består av lärare och elever bidrar till elevledda evenemang på skolan, det kan vara allt från uppträdanden till olika temadagar.

Skarpängsskolan har flera olika aktiviteter som bryter av den ordinarie undervisningen, bland annat olika temadagar, elevens val, event som skapar mycket glädje på skolan. Dessa dagar läggs ut under läsåret och påverkar inte elevernas antal skoldagar.

Läsårsdata ser ut som följer:

Terminer

För varje termin finns studiedagar vars datum bestäms av respektive skola. Dessa studiedagar återfinns inte i tabellerna nedan, utan den informationen ges av respektive skola.

Vårterminen 2020

Terminstid- och lovdag Datum
Vårterminens första dag 8 januari
Sportlov 24 februari - 28 februari (vecka 9)
Påsklov 10 april - 17 april (vecka 16)
Röd dag 1 maj
Röd dag 21 maj
Lovdag 22 maj
Vårterminens sista dag 9 juni

Höstterminen 2020

Terminstid- och lovdag Datum
Höstterminens första dag 17 augusti
Höstlov 26 - 30 oktober (vecka 44)
Höstterminens sista dag  18 december

Vårterminen 2021

Terminstid- och lovdag Datum 
Terminens första dag enligt planering 8 januari
Sportlov 1 mars - 5 mars (vecka  9) 
Påsklov 2 april - 9 april (v ecka 14)
Lovdag, Kristi himmelsfärd 13 maj
Lovdag (klämdag) 14 maj
Terminens sista dag  11 juni

Bild: Peter Pärlklo, biträdande rektor och Liv Tegelström, rektor.

Ledningsorganisation

Skolans ledningsgrupp består av rektor, biträdande rektor, skolintendent samt elevhälsosamordnare för elevhälsan. Arbetsledaransvaret delas mellan rektor och biträdande rektor. Elevhälsosamordnare för elevhälsan har bland annat i uppgift att samordna elevhälsans olika funktioner samt säkerställa att elevärenden aktualiseras och följs upp enligt plan. Skolans intendent har ansvaret för en stor del av skolans administrativa uppgifter och är oftast den man först träffar när man kontaktar Skarpängsskolan.

Elevhälsa

Elevhälsa på Skarpängsskolan är ett centralt begrepp och en angelägenhet för alla som arbetar på skolan. I allas tjänster på skolan rymmer uppdraget att verka för elevernas hälsa och lärande.
Elevhälsoteamet (EHT) arbetar i första hand hälsofrämjande och förebyggande och utgörs av speciallärare, specialpedagog, psykolog, kurator, skolsköterska, biträdande rektor samt rektor. Gruppen träffas varje vecka för att följa upp nya och gamla elevärenden.

Lärarorganisation

Lärarna på Skarpängsskolan är dels indelade i ämneslag där de arbetar tillsammans med kollegor inom samma ämneskategori, dels i årsarbetslag där de träffar andra lärare som undervisar i samma årskurs. Tillsammans arbetar de för att nå skolans mål: att utveckla alla elever oavsett kunskapsnivå.

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och har cirka 70 000 invånare. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby - att växa med.

Skolans mål är att utveckla alla elever oavsett kunskapsnivå. Som lärare innebär det en utmaning där skolan försöker tillmötesgå varje elevs behov. Med en varierad undervisning, större och mindre grupper samt muntligt och praktiskt arbete lyckas våra elever. Lärarna på Skarpängsskolan, har både hjärta och hjärna i sitt uppdrag. 

På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb

Kontakta Skarpängsskolan

Anmäl frånvaro via SchoolSoft före klockan 08.00. Logga in med mobilt BankID.

Adress

Ljungsmyrsvägen 20-24
187 46 Täby

Kontaktcenter Täby kommun: 08-555 590 00

Vaktmästare, Ulf Granvik: 08-55558302

Rektor, Liv Tegelström: 08-55558303

Bitr. rektor, Peter Pärklo: 08-55558310

Café Humlan: 08-55558304

Specialpedagog/ elevhälsosamordnare, Katarina Tamas: 08-55558306

Studie och yrkesvägledare, Ihna Granlund: 08-55558307

Speciallärare, Liva Bratthall: 08-55558309

IT-pedagog, Björn Wennerberg: 08-55558327

Expedition:

Namn

Skarpängsskolan