Om Näsbyparksskolan

Näsbyparksskolan är en 1-9-skola som strävar efter att ge alla elever en stimulerande och utvecklande skolmiljö. Alla elever ska känna sig välkomna till skolan oavsett bakgrund och förutsättningar. Näsbyparksskolan stävar efter att ha en levande och social gemenskap som präglas av trygghet och lust att lära.

Skolan ska erbjuda eleverna en strukturerad undervisning som ska möjliggöra för alla elever att nå sin fulla potential. Det ska vara alla barns rättighet att kunna utvecklas, göra framsteg och övervinna svårigheter.

Näsbyparksskolan arbetar löpande för att utveckla verksamheten. Skolan strävar efter att tillvarata metoder och idéer som i enlighet med beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund är de bästa för såväl varje klass som enskild elev.

Alla är delaktiga i skolans systematiska kvalitetsarbete. Resultat från olika enkäter, sammanställningar och prov som genomförs under läsåret analyseras på olika nivåer och i olika sammanhang för att sedan användas i nästkommande års planering för skolan. Detta för att på bästa sätt åstadkomma delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet där alla bidrar till skolans utveckling. Kvalitetsredovisningen med identifierade behov av olika förbättringar och åtgärder utgör grunden för kommande läsårs arbetsplan.

 

Kvalitetsredovisning 2018/2019.pdf (0,7 MB)

 

Lokal arbetsplan (0,88 MB)

På Näsbyparksskolan ska alla elever få möjlighet att nå sin fulla potential. Elevernas behov skiljer sig åt, och det som är nödvändiga förbättringar för några blir ofta förbättringar för alla. För att utveckla tillgängligheten ligger fokus för arbetet på den fysiska, sociala-och pedagogiska miljön i skolan. Det kan handla om allt ifrån hur det ser ut i klassrummet och nya digitala verktyg till olika metoder och sätt att involvera eleverna i planering och bedömning.

På Näsbyparksskolan ska alla elever få möjlighet att utveckla sig själva och sitt lärande. Tillsammans arbetar skolan målmedvetet med att utveckla ett tillgängligt lärande utifrån ett rättighetsperspektiv som innebär att eleven ska vara delaktig i både planering och genomförande. Undervisning och lärmiljö utvecklas och anpassas. Alla medarbetare på skolan behöver ständigt omsätta och ompröva sin kompetens i relation till verksamhetens och elevernas förutsättningar och behov.

Att känna sig trygg och trivas i skolan är en viktig grundförutsättning för att varje elev ska utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Näsbyparksskolan trygghetsarbete är en integrerad del av vardagen där alla elever aktivt involveras genom värdegrundsövningar och diskussioner.

Trygghetsteam

För att få ett samlat grepp över rektorsområdets trygghets- och likabehandlingsarbete finns ett Trygghetsteam med representanter från rektorsområdets tre skolor. Teamet består av en representant från varje arbetslag samt skolledning och elevhälsa. Skolkuratorn har en samordnande roll. Fokus för arbetet är att utarbeta, utvärdera och utveckla, rutiner och kartläggningsmetoder för skolans trygghets och likabehandlingsarbete, så att trygghetsarbetet hela tiden svarar mot de behov som finns i skolorna.

Studie- och yrkesvägledning

I samtal med med studie- och yrkesvägledaren får eleven stöd i sin studieplanering. Eleven får bland annat hjälp med studiemotivation, studieteknik, lära sig sätta upp mål/delmål samt information om studier, yrken och arbetsmarknad. Studie- och yrkesvägledare (SYV) finns tillgänglig för vägledande stöd för hela skolan med fokus på elever i åk 8- 9 inför prao och valet till gymnasiet.

Terminer

För varje termin finns studiedagar vars datum bestäms av respektive skola. Dessa studiedagar återfinns inte i tabellerna nedan, utan den informationen ges av respektive skola.

Vårterminen 2020

Terminstid- och lovdag Datum
Vårterminens första dag 8 januari
Sportlov 24 februari - 28 februari (vecka 9)
Påsklov 10 april - 17 april (vecka 16)
Röd dag 1 maj
Röd dag 21 maj
Lovdag 22 maj
Vårterminens sista dag 9 juni

Höstterminen 2020

Terminstid- och lovdag Datum
Höstterminens första dag 17 augusti
Höstlov 26 - 30 oktober (vecka 44)
Höstterminens sista dag  18 december

Vårterminen 2021

Terminstid- och lovdag Datum 
Terminens första dag enligt planering 8 januari
Sportlov 1 mars - 5 mars (vecka  9) 
Påsklov 2 april - 9 april (v ecka 14)
Lovdag, Kristi himmelsfärd 13 maj
Lovdag (klämdag) 14 maj
Terminens sista dag  11 juni

Ledningsorganisation

Näsbyparksskolans arbete leds av rektor tillsammans med biträdande rektor och intendent.

  • Ulrika Ingerslev, rektor
  • Camilla Zingmark, biträdande rektor årskurs 1-3 och fritids
  • Henrik Olsson Ekström, biträdande rektor årskurs 4-9
  • Michaela Granlund, intendent
  • Mikael Malmqvist, skoladministratör

Elevhälsa

Elevhälsa på Näsbyparksskolan är ett centralt begrepp och en angelägenhet för alla som arbetar på skolan. Alla medarbetare har i sitt uppdrag att verka för elevernas hälsa och lärande.

Elevhälsoteamet arbetar i första hand hälsofrämjande och förebyggande och utgörs av studie- och yrkesvägledare, speciallärare, specialpedagog, skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska, biträdande rektor samt rektor. Utifrån en salutogen grund och ett relationellt perspektiv har elevhälsoteamet en central roll när det gäller arbetet med att utveckla skolans lärmiljö. Begreppen hälsa och lärande går hand i hand och genomsyrar Näsbyparksskolan systematiska kvalitetsarbete.

Arbetslag

Verksamheten på Näsbyparksskolan är indelad i arbetslag som leds av en arbetslagsledare:

  • 1-3
  • 4-6 a/b spår respektive c/d spår
  • 7-9 a/b spår respektive c/d spår
  • Elever i åk 1-6 erbjuds fritidshemsverksamhet.

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor ca 70 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby - att växa med.

Näsbyparksskolan

På Näsbyparksskolan är målsättningen att alla elever och medarbetare ska trivas och få möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Näsbyparksskolan står för kvalitet och trygghet där både tradition och utveckling värdesätts. En kompetent och engagerad personalgrupp arbetar med eleverna från årskurs 1 till 9.

Tillsammans arbetar skolan målmedvetet med att utveckla ett tillgängligt lärande, där en speciallärare eller specialpedagog ingår i varje arbetslag. Samtliga elever har tillgång till dator eller surfplatta.

På Näsbyparksskolan samarbetar kollegor kring alla elever och alla medarbetare deltar aktivt i skolans utvecklings- och kvalitetsarbete. Alla arbetar tillsammans för elevernas bästa och för en bra arbetsmiljö.

På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb.

Kontakta Näsbyparksskolan

Anmäl frånvaro via SchoolSoft före klockan 08.00. Logga in med mobilt BankID.

Adress

Centralvägen 37
183 57 Täby

Kontaktcenter Täby kommun: 08-555 590 00

Rektor, Ulrika Ingerslev: 08-555 587 05

Biträdande rektor årskurs 1-3 och fritids, Camilla Zingmark 08-555 580 54

Biträdande rektor årskurs 4-9, Henrik Olsson Ekström: 08-555 581 23

Skolsköterska, Marie Wermelin: 08-555 596 40

Skoladministratör, Mikael Malmkvist: 08-555 587 00

Intendent, Michaela Granlund: 08-555 587 04

Skolkurator, Carina Wimert, 08 – 55 55 72 58

Fritids 1-3: 08-555 587 85 

Fritids 4-6 (parken): 08-555 587 84

Expedition:

Namn

Näsbyparksskolan