1. Välkommen tillbaka till ett nytt läsår!

  Viggbyskolan och Draken har skolstart den 17 augusti med samling för alla elever på skolgården kl. 9.00. Skoldag slutar 13.00.

Se fler nyheter

Om Drakskeppsskolan

Drakskeppsskolan är en liten F-5-skola som värnar om gemenskapen. Skolan har en fantastisk skolgård, en fullstor idrottshall och engagerad och kompetent personal.

Målet är att varje elev ska uppnå goda kunskaper och utveckla en förmåga att samverka med andra och känna empati. På Drakskeppsskolan känner alla elever och vuxna varandra och de äldre eleverna hjälper de yngre i ett faddersystem.

Drakskeppsskolan har åldersblandade F-1:or och åldersrena klasser från åk 2-5

Drakskeppsskolan arbetar löpande för att utveckla alla olika verksamheter och de gemensamma rutinerna. Skolan strävar efter att tillvarata de metoder och idéer som i enlighet med beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund är de bästa för det enskilda elever och verksamheten i stort.

Alla medarbetare, elever och vårdnadshavare på skolan är berörda i det systematiska kvalitetsarbetet. Resultaten från bland annat olika enkäter, undersökningar, samtal, sammanställningar, prov och tester som genomförs under läsåret redovisas och analyseras på olika nivåer och arenor (personalmöten, elevråd, föräldraråd, ledningsgrupp etcetera) för att användas i nästkommande års planering för skolan. På detta vis finns en bred delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet där alla på olika sätt bidrar till rektors arbete med att prioritera och fatta väl underbyggda beslut.

Förra årets kvalitetsredovisning med identifierade behov av olika förbättringar och åtgärder, utgör grunden för läsårets arbetsplan. Utifrån arbetsplanen har sedan varje enskild medarbetare i uppgift att tillsammans med närmsta chef sätta upp personliga mål för läsåret.

På Drakskeppsskolan ska alla elever få möjlighet att nå sin fulla potential. Elevernas behov skiljer sig åt, och det som är nödvändiga förbättringar för några blir ofta förbättringar för alla.

För att utveckla tillgängligheten ligger fokus för arbetet på den fysiska, sociala och pedagogiska miljön i skolan. Det kan handla om allt ifrån hur det ser ut i klassrummet och nya digitala verktyg till olika metoder och sätt att involvera eleverna i planering och bedömning.

Skolan deltar i Forskningsprojekt Inkluderande Lärmiljöer tillsammans med Högskolan i Borås och rektorsområdets specifika inriktning är den fysisk och digital lärmiljö.

Under innevarande år har lärarna på Drakskeppsskolan under handledning av specialpedagog arbetat med kontinuerliga förbättringar av den fysiska miljön och klassrummets utformning som en faktor för elevens lärande. Vi fortsätter arbetet genom att införa tillgänglighetsronder samt med att arbeta fram en gemensam struktur för lektionerna.

Att känna sig trygg och trivas i skolan är en viktig grundförutsättning för att varje elev ska utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Drakskeppsskolans trygghetsarbete är en integrerad del av vardagen där alla elever aktivt involveras genom värdegrundsövningar och diskussioner.

Skolan har ett väl fungerande faddersystem där de äldre eleverna har olika aktiviteter och lektioner med de yngre eleverna. Utifrån konstaterade behov görs varje år nya prioriteringar som beskrivs i skolans trygghetsplan. Planen förtydligar det främjande, förebyggande och åtgärdande arbete för att minimera förekomsten av diskriminering, mobbning och kränkande behandling.

Skolans trygghetsgrupp består av lärare, fritidspersonal och elevhälsa. Trygghetsärenden utreds och behandlas utan dröjsmål oavsett om det är elev, vårdnadshavare eller medarbetare som uppmärksammar det. Vid behov kan man vända sig till vem som helst av medarbetarna som ska ta ärendet vidare.

Eleverna får varje månad delta i en undersökning i klassen där det finns frågor om tryggheten på skolan. Resultaten sammanställs och följs upp på klass- och skolnivå. Skolans elevråd ordnar rastlekar och trivselhöjande aktiviteter för eleverna.

 • Hög vuxennävaro under raster, i skolrestaurang och omkläningsrum är exempel på vårt förebyggande arbete.
 • På rasterna finns gott om medarbetare ute som rastvärdar. I de neongula/orange västarna blir de tydligt synliga för eleverna.
 • På rasten erbjuds arrangerade lekar och övningar där alla är väkomna att delta.

Varje klass ansvarar för rastleken under en vecka. En lekbod lånar ut leksaker för rastaktiviteter.

På klämdagar när det står lovdag är fritidshemmen fortfarande öppna för dem som har behov av plats.

Höstterminen 2023

 • Terminens första dag: 17 augusti
 • Höstlov: 30 oktober–3 november
 • Höstterminens sista dag: 20 december
 • Datum för studiedagar under höst- och vårtermin varierar från skola till skola. Ta kontakt med din skola för mer information.

Vårterminen 2024

 • Terminens första dag: 9 januari
 • Sportlov: 26 februari–1 mars
 • Påsklov: 29 mars–5 april
 • Lovdag: 1 maj
 • Lovdag, Kristi himmelsfärd: 9 maj
 • Lovdag (klämdag): 10 maj
 • Lovdag, Sveriges nationaldag: 6 juni
 • Lovdag (klämdag): 7 juni
 • Terminens sista dag: 12 juni
 • Datum för studiedagar under höst- och vårtermin varierar från skola till skola. Ta kontakt med din skola för mer information.

Drakskeppsskolan är en F-5 skolan med en integrerad fritidsverksamhet. Skolan består av tre arbetslag F-1, 2-3, 4-5, som leds av arbetslagsledare. Därutöver finns en intendent och vaktmästare.

Ledningsorganisation

 • Åke Ringwall, rektor
 • Marie Johansson, biträdande rektor
 • Camilla Karlsson, skolintendent

Elevhälsa

En viktig del i skolans organisation är elevhälsoteamet som består av rektor, biträdande rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska och psykolog. Teamet träffas varje vecka och arbetar hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande och stödjer elevens utveckling mot utbildningens mål.

Drakskeppsskolan är den lilla skolan som värnar om gemenskapen. Drakskeppsskolan har skogen och Värtan som närmaste grannar. Skolan har en fantastisk skolgård och engagerad och kompetent personal.

På Drakskeppsskolan möter eleverna samma vuxna under hela skoldagen. I varje klass finns lärare och fritidspedagoger som tillsammans arbetar för att varje elev utvecklas utifrån sina förutsättningar. Varje elev ska uppnå goda kunskaper och utveckla en förmåga att samverka med andra och känna empati.

På Drakskeppsskolan får personalen ett roligt och utvecklande arbete tillsammans med engagerade kollegor på en skola som arbetar för hög måluppfyllelse och trygghet genom tillgängligt lärande.

Täby kommun erbjuder kompetensutveckling genom Täby Akademi för pedagogisk professionsutveckling, samt genom ett samarbete med Borås Högskola inom inkluderande lärmiljöer.

Drakskeppsskolan ligger alldeles intill Viggbyholms båtklubb med ridhuset på gångavstånd. Hit tar man sig enkelt via E18, med buss eller Roslagsbanan till Näsbypark eller Viggbyholm.

På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb.

Välj skola

Kontakta Drakskeppsskolan

Anmäl frånvaro via SchoolSoft före klockan 08.00. Logga in med mobilt BankID.

Adress

Per Sundbergs väg 17
183 63 Täby

Rektor: Åke Ringwall, 08-555 583 61, ake.ringwall@taby.se

Bitr rektor: Marie Johansson, 08-555 583 61, marie.johansson1@taby.se 

Skolintendent Camilla Karlsson: 08-555 584 10, camilla.karlsson@taby.se

Skolsköterska Eva Sparrin: 08-555 590 75, eva.sparrin@taby.se

Specialpedagog Maria Johansson, maria.johansson2@taby.se

Skolkurator: Jessica Ahlgren, 08-555 598 52, jessica.ahlgren@taby.se

Expedition:

Hitta till Drakskeppsskolan
Namn
Drakskeppsskolan