Om Byleskolan

Byleskolan är en skola med cirka 500 elever från förskoleklass till årskurs 6. På skolan finns fritidshem och inskriven fritidsverksamhet för elever i årskurs 4 till 6. Skolan ligger i Täby Kyrkby som kommer att utvecklas och växa stort de kommande åren.

 

Byleskolan arbetar löpande för att utveckla alla olika verksamheter och de gemensamma rutinerna. Skolan strävar efter att tillvarata metoder och idéer med beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Metoder som är de bästa för det enskilda barnet och verksamheten i stort.

Alla medarbetare, elever och vårdnadshavare på skolan är berörda i det systematiska kvalitetsarbetet. Resultaten från enkäter, undersökningar, samtal, sammanställningar, prov och tester som genomförs under läsåret redovisas och analyseras på olika nivåer och arenor. Till exempel på personalmöten, elevråd, föräldraråd och ledningsgrupp för att användas i nästkommande års planering för skolan. På detta vis finns en bred delaktighet i kvalitetsarbetet. Alla bidrar på olika sätt till rektorns arbete med att prioritera och fatta väl underbyggda beslut.

Förra årets kvalitetsredovisning med identifierarade behov av olika förbättringar och åtgärder, utgör grunden för läsårets arbetsplan. Utifrån arbetsplanen har sedan varje enskild medarbetare i uppgift att tillsammans med närmsta chef sätta upp personliga mål för läsåret.

På Byleskolan ska alla elever få möjlighet att nå sin fulla potential. Elevernas behov skiljer sig åt, och det som är nödvändiga förbättringar för några blir ofta förbättringar för alla.

För att utveckla tillgängligheten ligger fokus för arbetet på den fysiska, sociala-och pedagogiska miljön i skolan. Det kan handla om allt ifrån hur det ser ut i klassrummet och nya digitala verktyg till olika metoder och sätt att involvera eleverna i planering och bedömning.

Tillsammans arbetar skolan målmedvetet med att utveckla ett tillgängligt lärande, där en speciallärare eller specialpedagog ingår i varje arbetslag. Undervisning och lärmiljö behöver hela tiden utvecklas och anpassas, där alla medarbetare ständigt måste utveckla sin kompetens samt odla sitt normkritiska förhållningssätt för att vara öppna för förändring och nya metoder.

Pedagogisk it och egna digitala verktyg

Som ett led i arbetet med att göra det möjligt för alla elever nå sin fulla potential erbjuder Byleskolan också god tillgång till digitala verktyg samt modernt utrustade lärmiljöer. I förskoleklassen till åk 3 delar två elever på en iPad och det finns tillgång till klassupsättningar med Chormebooks. I årskurs 4-6 disponerar eleverna istället en egen Chormebook.

Byleskolans medarbetare utvecklar tillsammans det pedagogiska användandet av IKT i undervisningen. Det finns god tillgång till digitala läromedel och kompensatoriska hjälpmedel erbjuds alla elever. En rad olika projekt tar också hjälp av den moderna

Särskilda prioriteringar 2017/2018

Utifrån kommunfullmäktiges mål och skolans kvalitetsredovisning för 2016/2017 har Byleskolan tre huvudsakliga utvecklingsområden som kommer att prioriteras högst under läsåret, vilka alla ryms inom begreppet "tillgängligt lärande":

  • Öka all medarbetarnas specialpedagogiska kompetens
  • Skapa en gemensam vision vad gäller skolans värdegrundsarbete
  • I högre grad utveckla den fysiska miljön för att underlätta elevens lärande

Ovanstående prioriteringar blir också det som skolan särskilt fokuserar på inom ramen deltagandet i det treåriga forsknings- och utvecklingsprogrammet "Inkluderande lärmiljöer" i samarbete med Högskolan i Borås.

Att känna sig trygg och trivas i skolan är en viktig grundförutsättning för att varje elev ska utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Byleskolans trygghetsarbete är en integrerad del av vardagen där alla elever aktivt involveras genom värdegrundsövningar och diskussioner.

Utifrån konstaterade behov görs varje år nya prioriteringar som beskrivs i skolans trygghetsplan. Planen förtydligar det främjande, förebyggande och åtgärdande arbete för att minimera förekomsten av diskriminering, mobbning och kränkande behandling.

Vid behov kan man vända sig till vem som helst i av medarbetarna som ska ta ärendet vidare.

  • Hög vuxennärvaro under raster, i skolrestaurang och omklädningsrum är exempel på vårt förebyggande arbete.
  • På rasterna finns gott om medarbetare ute som rastvärdar. I de neongula västarna blir de tydligt synliga för eleverna.

På Byleskolan har det vuxit fram många traditioner. Dans och musik är viktiga inslag i flera av årligen återkommande arrangemang där det ofta också bjuds på en och annan överraskning: skolstart, jul- och sommaravslutningen, julvernissage, lucia, dansveckor, skoljoggen, fritidshemmets dag, musikaler, hjärtliga veckan, FN-samlingen, hemliga dagen med flera.

Utöver det ser tiderna ut som följer:

Terminer

För varje termin finns studiedagar vars datum bestäms av respektive skola. Dessa studiedagar återfinns inte i tabellerna nedan, utan den informationen ges av respektive skola.

Vårterminen 2021

Terminstid- och lovdag Datum 
Terminens första dag enligt planering 8 januari
Sportlov 1 mars - 5 mars (vecka  9) 
Påsklov 2 april - 9 april (v ecka 14)
Lovdag, Kristi himmelsfärd 13 maj
Lovdag (klämdag) 14 maj
Terminens sista dag  11 juni

Hösterminen 2021

Terminstid- och lovdag Datum
Höstterminens första dag 17 augusti 
Höstlov 1-5 november
Höstterminens sista dag  21 december

Vårterminen 2022

Terminstid- och lovdag Datum 
Terminens första dag enligt planering 11 januari
Sportlov 28 februari- 4 mars 
Påsklov 11 april - 18 april 
Lovdag, Kristi himmelsfärd 26 maj
Lovdag (klämdag) 27 maj
Terminens sista dag  10 juni

 

Vårterminen 2021 startar med en studiedag den 8 januari.

Medarbetare på Byleskolan läsåret 2018/19.

 

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor ca 70 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby - att växa med.

Som pedagog på Byleskolan jobbar du i team med andra pedagoger för att utveckla varje barns förmåga. Skolan satsar mycket på fortbildning för att uppdatera kompetensen och driva en verksamhet med hög kvalitet.

Skolan satsar mycket på att huvuddelen av pedagogernas arbetstid är tillsammans med elever på lektionstid, men även under andra former som elevråd, matråd och miljöråd. Råden är viktiga för att få elevernas delaktighet och inflytande.

Förutom välutbildade och kunniga lärare och fritidspedagoger har skolan medarbetarna med andra viktiga funktioner så som specialpedagoger, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och talpedagog som tillsammans arbetar kring elevernas hela skolsituation.

"Våga vara vänlig"

Skolan utvecklar alla barns förmågor i ett långt perspektiv. Eleverna ska inte bara lära för stunden utan för livet. Den sociala kompetensen utvecklas genom mänskliga möten och möjligheter till inflytande. Respekten för varandras och skolans värden kommuniceras genom skolans regler samt likabehandlingsplanen och skolan visar det genom sättet att vara mot varandra. Skolans motto: Våga-Vara-Vänlig genomsyrar hela verksamheten och den åldersintegrerade organisationen ger en naturlig röd tråd från förskoleklass till årskurs 6.

Skolans lokaler

På Byleskolan finns fräscha och ändamålsenliga lokaler med fina slöjdsalar och en bra idrottshall. Varje klassrum har en god teknisk standard, är t.ex. utrustade med Smartboards (interaktiva whiteboardtavlor). Under de senaste åren har skolan rustats upp och utökats med fräscha skolpaviljonger. Skolan har fått nya ändamålsenliga kapprum, en större och nyrenoverad matsal, ett helt nytt modernt tillagningskök med tillhörande sopsorteringsrum. Då skolan fortsätter att växa hoppas skolan få ytterligare utbyggnader inom kort.

På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb.

Kontakta Byleskolan

Anmäl frånvaro via SchoolSoft före klockan 08.00. Logga in med mobilt BankID.

Adress

Bylegårdsvägen 20
187 73 Täby

Kontaktcenter Täby kommun: 08-555 590 00

Åke Ringvall, biträdande rektor 08-555 581 25

Anki Bäck, rektor 08-555 588 07

Karina Tellfelt, skolassistent 08-555 588 01

Maria Ekström, skolsköterska  08-555 597 60

Peter Nikolov, vaktmästare 08-555 588 20

Per Munters, lokalsamordnare 08-555 588 02

Trädgårdsstadens förskola 08-555 581 10

Smultronet 08-555 588 24

Trollsländan 08-555 588 21

Fritidsklubb 2-3 A 08-555 588 22

Fritidsklubb 2-3 B 08-555 588 27

Fritidsklubb 2-3 C 08-555 588 23

Arken 2 08-555 588 25

Arken 08-555 588 26

Expedition:

Hitta till Byleskolan
Namn
Byleskolan