1. Brinkskolan firar Offentliga måltidens dag

    Den tredje torsdagen i oktober är det Offentliga måltidens dag!

  2. Tre vinnande restaurangelever på Brinkskolan med vinnande diplom.

    Brinkskolan har Sveriges bästa skolrestaurang

    Brinkskolan i Täby vann på tisdagen kategorin Årets Skolrestaurang 2022 när White Guide Junior avgjordes. Motiveringen lyder: ”Här njuter man av en avslappnad gastronomi, lagad och levererad med fingertoppskänsla, i en miljö där naturen får fritt spelrum.”

  3. Välkommen till en ny termin!

    Ledningen för Brinkskolan och Brinkens förskola hälsar välkommen till ett nytt läsår!

Se fler nyheter

Om Brinkens förskola

Brinkens förskola är en nybyggd förskola i kommunal regi som inryms i samma byggnad som Brinkskolan. Lärmiljön inom- och utomhus är skapad med fokus på upptäckande och utforskande där barnen lär av varandra och har inflytande över lärandet. Förskolan har ljusa harmoniska lokaler speciellt anpassade utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet gällande lärmiljöns betydelse.

Brinkens förskola har ett systematiskt kvalitetsarbete där arbetet följs upp, utvärderas och analyseras kontinuerligt under läsåret. Vid slutet av varje läsår görs en större samlad utvärdering och analys av verksamheten som leder till en kvalitetsredovisning.

Barn, medarbetare och vårdnadshavare på förskolan är delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet. Resultaten från bland annat trygghetsronder, enkäter, undersökningar och samtal under läsåret redovisas och analyseras på olika nivåer och arenor (barnråd, personalmöten, samråd, ledningsgrupp etcetera) för att användas i nästkommande års planering för förskolan.

Inför varje läsår skrivs en lokal arbetsplan med arbetssätt efter förskolans läroplan. Förra årets kvalitetsredovisning med identifierade behov av olika förbättringar och åtgärder, utgör grunden för läsårets arbetsplan.

Förskolan strävar efter att skapa en likvärdig förskola för alla barn och arbetar förebyggande, hälsofrämjande och utvecklar tillgängligheten för alla. Alla barn skall känna att de ges förutsättning för full delaktighet och inkludering i alla gemensamma aktiviteter.

I samarbete med hemmen ges barnen en bra grund för ett livslångt lärande utefter allas behov och förutsättningar. Föräldrar får en tydlig bild om hur barnet utvecklas genom dagliga möten, dokumentation på SchoolSoft och utvecklingssamtal och tillsammans hittas sätt att hjälpa och ge det stöd som behövs till individen. Lärmiljön är anpassad och utformad utifrån barngruppens sammansättning, behov och förutsättningar.

Leken ges stort utrymme då det är en viktig del i barns utveckling och lärande där barnens fantasi, inlevelse, kommunikation, samarbetsförmåga och problemlösning stimuleras. Närvarande pedagoger utbildar barnen i ett normkritiskt förhållningssätt i leken.

Förskolan har god tillgång till digitala verktyg samt modernt utrustade lärmiljöer som ger barnen en digital kompetens och ytterligare ett sätt för kunskapsinhämtning och socialt samspel.

Teckenkommunikation används som ett komplement i utbildningen. Med hjälp av tecken kan alla barn uttrycka sig oavsett var i språkutvecklingen de befinner sig.

På Brinkens Förskola har barnen en rolig, trygg och lärorik miljö med lyhörda och engagerade pedagoger som är goda förebilder. Barnen och deras familjer möts utefter deras förutsättningar och behov där trygghet och lust att lära är utgångspunkten för förskolans arbete.

Brinkens förskola arbetar förebyggande mot kränkande handlingar. Alla barn möts med respekt och tränar empati, hänsynstagande och lyhördhet för allas lika värde.

Att bygga verksamhetens innehåll utifrån barnens delaktighet bidrar till utveckling och lärande i meningsfulla sammanhang, i lek och aktiviteter. Förskolans återkommande trygghetsronder ger inblick i hur barnen upplever vardagen på förskolan och de känner sig delaktiga i sin lärmiljö.

Önskar du ta del av förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling kontakta Brinkens förskola.

Här hittar du information om det Täbys förskolor erbjuder till exempel kring avgifter, öppettider eller vad som gäller dig som är föräldraledig:

Regler och riktlinjer för förskola och familjedaghem

Brinkens förskola och Brinkskolan ligger i samma byggnad och har en förskolechef som är tillika rektor. På plats i förskolan finns en biträdande förskolechef som driver verksamheten. En av förskollärarna har uppdraget att samordna den pedagogiska verksamheten.

Förskolan har sju hemvisten (avdelningar) med en hög andel förskollärare som driver och ansvarar för de pedagogiska processerna och uppsatta mål.

Lokalerna är arkitektritade utifrån ett särskilt framtagen verksamhetsprogram som utarbetats i enlighet med vad pedagogisk forskning visat vara gynnsamma lokaler för framgångsrika lärandeprocesser.

Hemvistena är personliga för alla barn och har en gemensam laborativ ateljé för att utforska, upptäcka och lära. Förskolan har tillgång till lokaler i skoldelen, exempelvis rörelserum, metodkök, studietorg och bibliotek. Erikslunds idrottshall ligger på gångavstånd och nyttjas av förskolan.

Byggnaden innehar ett eget tillagningskök med hög andel ekologiska råvaror och en egen kock. Barnen äter frukost och lunch i matsalen, medan mellanmål intas på hemvistet.

Under det sista året i förskolan söker barnen till förskoleklass. Då Brinkskolan är en kommunal skola så används den relativa närhetsprincipen vid intag till förskoleklass, se länk om relativa närhetsprincipen

På Brinkens förskola ska alla barn få möjlighet att lära sig och utvecklas efter sina förutsättningar och intressen. Målet är att ha den bästa tänkbara utbildningen för alla barn.

Varje hemviste har en till två pedagogiskt ansvariga förskollärare som tillsammans med övriga medarbetare är en kompetent och engagerad personalgrupp. Förskolan bjuder medvetet in och skapar delaktighet i alla led för att få en verksamhet som präglas av trygghet, kreativitet och ett lustfyllt lärande.

Vi är certifierade i Grön flagg och arbetar aktivt med miljöfrågor. På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb

Kontakta Brinkens förskola

Anmäl frånvaro via Schoolsoft före klockan 08.00. Logga in med mobilt BankID.

Du kan även anmäla frånvaro via telefonsvarare: 08-12 12 01 01

Adress

Vallabrinksgränd 6
187 50 Täby

Magnus Johansson, rektor/förskolechef: 

Linda Lennartsson, biträdande rektor: 08-555 582 03

Jessica Bergqvist samordnare: 08-55 55 82 18

Avdelning Myran: 08-55 55 82 61

Avdelning Ekorren: 08-55 55 82 18

Avdelning Grodan: 08-55 55 82 42

Avdelning Falken: 08 55 55 82 41

Avdelning Ugglan: 08-55 55 82 43

Avdelning Örnen: 08-55 55 82 60

Avdelning Svanen: 08-55 55 82 62

Hitta till Brinkens förskola
Namn
(POI) Brinkens förskola