Bild på brinkens forskola

Om Brinkens förskola

Brinkens förskola stod färdig 2015 och är en förskola i kommunal regi som inryms i samma byggnad som Brinkskolan. Lärmiljön inom- och utomhus är skapad med fokus på upptäckande och utforskande där barnen lär av varandra och kan ha inflytande över lärandet. På Brinkens förskola ska alla barn känna sig trygga och sedda samtidigt som varje barn ska få utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.

På Brinkens förskola har barnen en rolig, trygg och lärorik miljö med lyhörda och engagerade pedagoger som är goda förebilder. Barnen och deras familjer möts utefter deras förutsättningar och behov där trygghet och lust att lära är utgångspunkten för förskolans arbete.

Alla ska känna sig välkomna till Brinkens förskola. Vi ser att olikheter berikar och inkluderar alla, samt tar gärna del av barnens hemspråk och kultur för att utveckla hela barnets identitet. Vi lär hela tiden av varandra.

Brinkens förskola arbetar förebyggande mot kränkande handlingar, exempelvis genom att lägga stor vikt vid värdegrundsfrågor, kompisskap och normkritiskt arbete. Alla barn möts med respekt och tränar empati, hänsynstagande och lyhördhet för allas lika värde. En stor del av den planerade undervisningen har normer och värden i fokus under hela året.

Eftersom vi arbetar tematiskt byggs verksamhetens innehåll utifrån barnens delaktighet och bidrar till utveckling och lärande i meningsfulla sammanhang - i såväl lek som undervisning. Förskolans återkommande trygghetsronder ger inblick i hur barnen upplever vardagen på förskolan och skapar också en känsla av delaktiga vad gäller sin egen lärmiljö.

Önskar du ta del av vår plan mot diskriminering och kränkande behandling kontakta Brinkens förskola.

Förskolan strävar efter att skapa en likvärdighet för alla barn och arbetar förebyggande, hälsofrämjande och utvecklar tillgängligheten för alla. Tydliggörande pedagogik och bildstöd används för att alla barn ska ges förutsättning till full delaktighet och inkludering i alla gemensamma aktiviteter.

Vårdnadshavarsamverkan är en viktig del i vårt arbete. Ett nära samarbete mellan förskola och hem ger en tydlig bild om hur barnet utvecklas. Detta sker genom dagliga möten, dokumentation och kommunikation via den digitala plattformen TYRA samt vid utvecklingssamtalen. Tillsammans hittas sätt att hjälpa och ge det stöd som behövs till individen och lägger grunden för ett livslångt lärande utefter behov och förutsättningar. Lärmiljön är medvetet anpassad och utformad utifrån barngruppens sammansättning, behov och förutsättningar.

Leken ges stort utrymme då det är en viktig del i barns utveckling och lärande där fantasi, inlevelse, kommunikation, samarbetsförmåga och problemlösning stimuleras. Närvarande pedagoger utbildar barnen i ett normkritiskt förhållningssätt i leken.

Förskolan har god tillgång till digitala verktyg samt modernt utrustade lärmiljöer som ger barnen möjlighet att förstora upp, återge, reflektera, söka information och lägger grunden till en digital kompetens och medvetenhet.

Språkutvecklingen är alltid ett prioriterat arbete på Brinkens förskola. Teckenkommunikation och bildstöd används som ett naturligt komplement i verksamheten. Hjälpmedel och handledning av logoped finns tillgänglig, så att alla barn ska ges möjlighet att förstå och gör sig förstådda oavsett var i språkutvecklingen de befinner sig. Alla avdelningar arbetar med det evidensbaserade materialet som kallas Före Bornholmsmodellen.

Genom ett systematiskt kvalitetsarbete följs verksamheten upp, utvärderas och analyseras kontinuerligt under läsåret. Brinkens förskola utgår från den nationella läroplanen. Året delas upp i fokusområden för att säkerställa att alla barn får ta del av de olika läroplansmålen. Vi jobbar tematiskt utifrån intresseområden som vi gemensamt väljer för att skapa sammanhang och samhörighet.

Barn, medarbetare och vårdnadshavare på förskolan är delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet. Resultaten från bland annat trygghetsronder, enkäter, undersökningar och samtal under läsåret redovisas och analyseras på olika nivåer och arenor (barnråd, personalmöten, föräldrasamråd, ledningsgrupp etc.) för att användas i kommande planering och utveckling av förskolans verksamhet.

Brinkens förskola har goda resultat i den årliga enkätundersökningen Våga visa. Den senaste granskningen som genomfördes av Täby kommuns tillsynsenhet hösten 2023 gav Brinkens förskola mycket gott omdöme utan någon avvikelse i relation till de nationella styrdokumenten. 

Brinkens förskola och Brinkskolan ligger i samma byggnad, men disponerar egna för verksamheten anpassade lokaler. Förskola och skola har samma rektor, men på plats i förskolan finns en biträdande rektor med stort ansvar för den dagliga verksamheten samt att tillsammans med personal och skolans övriga ledning utveckla förskolans arbete. Två förskollärare har också i uppdrag att samordna delar av den pedagogiska och praktiska verksamheten.

Förskolan har sju avdelningar med en hög andel förskollärare. Dessa driver och ansvarar för den planerade undervisningen och synliggör barnens lärandeprocesser utifrån uppsatta mål, för både barn och vårdnadshavare.

Lokalerna är arkitektritade i enlighet med vad pedagogisk forskning visat vara gynnsamma lokaler för framgångsrika lärandeprocesser som möjliggör möten för barn och pedagoger i ett varierat lärande. Förskolan har även tillgång till lokaler i skoldelen, exempelvis rörelserum, metodkök, studietorg och bibliotek. Erikslunds idrottshall ligger på gångavstånd och nyttjas även av förskolan.

Förskolan har ett nationellt prisbelönt tillagningskök med mycket hög kvalitet på måltiderna. Barnen äter frukost och lunch i skolrestaurangen, medan frukt intas i hemvisterna.

Under det sista året i förskolan söker barnen till förskoleklass. Då Brinkskolan är en kommunal skola så används den relativa närhetsprincipen vid intag till förskoleklass, se länk om relativa närhetsprincipen.

På Brinkens förskola ska alla barn få möjlighet att lära sig och utvecklas efter sina förutsättningar och intressen. Målet är att ha den bästa tänkbara utbildningen för alla barn.

Varje avdelning har en pedagogiskt ansvarig förskollärare som tillsammans med övriga medarbetare bildar en kompetent och engagerad personalgrupp. Förskolan bjuder medvetet in och skapar delaktighet i alla led för att få en verksamhet som präglas av trygghet, kreativitet och ett lustfyllt lärande.

Vi är certifierade med Grön flagg och arbetar aktivt med miljöfrågor. På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb.

Här hittar du information om det Täbys förskolor erbjuder till exempel kring avgifter, öppettider eller vad som gäller dig som är föräldraledig:

Regler och riktlinjer för förskola och familjedaghem

Kontakta Brinkens förskola

Anmäl frånvaro i TYRA-appen eller via avdelningstelefon innan klockan 8.

Adress

Vallabrinksgränd 6
187 50 Täby

Magnus Johansson, rektor 

Linda Lennartsson, biträdande rektor: 08-555 582 03

Jessica Bergqvist samordnare: 08-555 582 18

Avdelning Myran: 08-555 582 61

Avdelning Ekorren: 08-555 582 18

Avdelning Grodan: 08-555 582 42

Avdelning Falken: 08 555 582 41

Avdelning Ugglan: 08-555 582 43

Avdelning Örnen: 08-555 582 60

Avdelning Svanen: 08-555 582 62

Hitta till Brinkens förskola
Namn
(POI) Brinkens förskola