1. Rekordmånga elever i Täby är behöriga till gymnasiet

  Skolresultaten bland elever i årskurs 9 i Täbys kommunala skolor fortsätter att öka. Läsåret 2021/2022 var andelen behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet 97,5 procent, vilket är det högsta sedan 2011 då det nuvarande sättet att beräkna behörighet infördes. Även det genomsnittliga meritvärdet är rekordhögt bland de kommunala grundskolorna, 266,4.

 2. Succé när Näsbydalelever tävlar för att lösa företagsproblem

  Tusentals elever runtom i Sverige löser riktiga problem åt företag och organisationer i tävlingen Skarpa uppdrag. För Näsbydalskolan i Täby blev tävlingen en succé när eleverna i årskurs 9 kammade hem vinsten i fyra av tio kategorier!

 3. Näsbydalelever med i kockduell

  Två elever från Näsbydalskolan är med och tävlar i Kockduellen, en tävling för grundskolelever som anordnas av Visita, bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen.

 4. Digitalt öppet hus måndagen den 17 januari

  Vi bjuder in dig till digitalt öppet hus via Google Meet, måndagen den 17 januari kl. 18.00-19.30. Incheckning till mötet sker mellan kl. 17.50-18.00. Klicka in på denna nyhet så hittar du Google Meet länk och mer info.

Se fler nyheter

En film som visar delar av Näsbydalskolans lokaler. I filmen berättar rektor, biträdande rektor, ett par lärare samt några elever om skolan.

Om du vill se denna video så behöver du godkänna riktade cookies. Du kan läsa mer om riktade cookies och ändra dina inställningar genom att klicka på cookiesymbolen nere till vänster.

Om Näsbydalskolan

Näsbydalskolans vision är att vara varje elevs bästa skola. Vår mission är att varje elev på vår skola ska få växa, utvecklas och nå framgång. På Näsbydalskolan ska alla elever få möjlighet att tillägna sig kunskap av hög kvalitet och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en trygg och trivsam miljö. Våra ledord är kunskap, trygghet och ordning.

Kunskap - lärandet ska vara tillgängligt för alla elever

Trygghet - alla elever ska känna sig trygga på Näsbydalskolan

Ordning - Näsbydalskolan ska fungera som demokratibyggare

En kompetent och engagerad personalgrupp arbetar med eleverna i årskurs 6-9. Varje elev fördjupar sig i någon av inriktningarna naturvetenskap, teknik eller bild och design. De flesta eleverna på skolan gör valet naturvetenskap. Inriktningen bidrar till att kunskaperna i dessa ämnen fördjupas och högre kunskapsmål kan uppnås. Varje eftermiddag har vi läxhjälp i skolans bibliotek ledd av resurspedagoger.

I Näsbydals rektorsområde finns också Täby Musikklasser. Varje år antas en klass i årskurs 4 med 30 elever som sedan går tillsammans i årskurs 4-9 i grundskolan.

Näsbydalskolan har ändamålsenliga lokaler såsom idrottshall, slöjdsalar, musiksal, körsal, hemkunskapssalar, bildsal, tekniksal samt laborationssalar för biologi, fysik och kemi. Skolan har en stor skolgård med basketkorgar, pingisbord samt en stor konstgräsplan. Inomhus finns centralhallen med cafeteria där eleverna kan låna spel och köpa mellanmål. Biblioteket är öppet hela dagen.

Följ gärna Näsbydalskolan på Instagram för att se vad som händer i verksamheten.

nasbydalskolan_taby

Vårt motto är att alla kan lära, och de utmaningar och dilemman som vi stöter på utvecklar oss genom att vi hittar lösningar. Det innebär att vi aktivt och systematiskt åtgärdar, utvecklar och förbättrar lärmiljön. Näsbydalskolan arbetar systematiskt med att utveckla utbildningen så att den håller hög kvalitetet i elevernas lärande och utveckling. Det ska finnas stöd i forskning för de metoder skolan använder och de kunskaper som skolan lär ut. Medarbetare, skolledning, elever och vårdnadshavare behöver alla bidra med synpunkter och underlag som synliggör kvaliteten.

Systematiskt kvalitetsarbete

Medarbetare följer upp och analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen. Elever och vårdnadshavare bidrar med synpunkter genom enkäter, utvärderingar, samtal och olika råd.

Skolledningen analyserar hur medarbetarnas kompetens, värderingar, förhållningssätt och arbetssätt påverkar barnens utveckling och
lärande.

Skolledningen analyserar och bedömer enhetens samlade resultat och utvecklingsbehov i skolans kvalitetsredovisning.

I dialog med alla medarbetare planeras arbetssätt, förutsättningar och förväntad effekt till kommande läsår med utgångspunkt i analys och bedömning i kvalitetsredovisningen. Planering dokumenteras i skolans lokala arbetsplan.

Näsbydalskolans prioriterade utvecklingsområden

 • Utveckla undervisningens kvalitet genom bedömarkompetens
 • Elevdelaktighet och inflytande ska genomsyra hela verksamheten
 • Samverkan för elevhälsa

På Näsbydalskolan ska alla elever få möjlighet att nå sin fulla potential. För att nå dit ska vi utifrån beprövad erfarenhet och forskning prova olika vägar för att ge eleverna undervisning som håller hög kvalitet, är varierad och anpassad utifrån deras erfarenheter och förutsättningar. Målen och kriterierna ska vara tydliga för eleverna, och vi ska ha höga förväntningar på våra elever.

Formativ bedömning ska vara ett självklart inslag i det dagliga arbetet. Eleverna ska veta hur de ligger till kunskapsmässigt, och hur de ska utvecklas så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven. Kunskap måste erövras av var och en. Detta förutsätter engagemang och aktivitet från eleverna, och lärare som stöttar, stimulerar och utmanar eleverna så de når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Näsbydalskolan har en organisation där elevhälsan kan vara ett kompletterande stöd för pedagoger och övriga medarbetare, i arbetet med att anpassa och utveckla tillgängliga lärmiljöer. Delaktighet är en viktig aspekt för tillgängligt lärande. Därför är det viktigt att alla elever får vara en del i ett sammanhang, gemenskap, bli lyssnad på, uttrycka sin åsikt och engagemang.

God hälsa och en trygg miljö i skolan är förutsättningar för att elever ska kunna utvecklas och lära sig. Näsbydalskolans trygghetsarbete består av ett medvetet arbete med att skapa tillitsfulla relationer och delaktighet i samverkan mellan kunskaps- och demokratiuppdraget i elevens lärande.

Näsbydalskolan har en trygghetsplan som beskriver det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet. Alla - det vill säga elever, medarbetare på skolan och vårdnadshavare som uppmärksammar eller får kännedom om eventuell kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier ska omedelbart anmäla det till någon medarbetare. Alla ärenden anmäls, utreds, åtgärdas och följs upp.

Relation är viktigt och som en del i det arbetet får varje elev en mentor vid skolstart. Mentorn är den person på skolan som har det sammanhållande ansvaret för att stödja eleven i studierna och bidra till att eleven når sitt mål med studierna. Mentorskapet syftar också till att genom samtal om värderingar och på andra sätt skapa en bra stämning i klassen och därmed bidra till en bra studiemiljö. Ett led i vårt främjande arbete är att det alltid är den vuxna som bestämmer platser och grupper. Detta för att det alltid ska kännas tryggt för eleven men också för att eleverna ska få möjlighet jobba med olika personer eftersom det berikar. Skolsköterskan träffar alla elever i personliga samtal. Syftet är att fånga upp trygghet, trivsel och hälsa.

Skolan har gemensamma ramar för lektionens struktur. Det är läraren som placerar eleverna i klassrummet och delar in i grupper. Även arbetet med trivselregler är fortsatt en viktig del i trygghetsarbetet. Vi har utarbetat en konsekvenstrappa där det är tydligt att se hur det åtgärdande arbetet går till på skolan, till exempel vem som gör vad och vilka konsekvenser vissa handlingar får.

På skolan finns det en tradition av att fira avslutningar, Nobeldagen och en avslutningslunch med årskurs 9. Årskurs 9 gör också en vandring med övernattning. Vi har också andra schemabrytande dagar som Framtidsdagen, matte-aktivitet, fotbollskul och orientering.

Näsbydalskolan har traditioner som skapar gemenskap och glädje där några exempel är uppstartsveckan, Nobeldagen, klassdagar, framtidssdagen, Lucia och extremdagen.

Utöver det ser tiderna ut som följer:

På klämdagar när det står lovdag är fritidshemmen fortfarande öppna för de som har behov av plats.

Höstterminen 2022

 • Höstterminens första dag: 17 augusti
 • Studiedag, eleverna lediga: Preliminärt 29 september, kan ändras av vardera skola
 • Höstlov:  31 oktober-4 november
 • Höstterminens sista dag: 21 december

Vårterminen 2023

 • Terminens första dag: 10 januari
 • Sportlov: 27 februari-3 mars 
 • Studiedag, eleverna lediga: Preliminärt 22 mars, kan ändras av vardera skola
 • Påsklov: 7 april-14 april 
 • Lovdag: 1 maj
 • Lovdag, Kristi himmelsfärd: 18 maj
 • Lovdag (klämdag): 19 maj  
 • Lovdag (klämdag): 5 juni
 • Lovdag, Sveriges nationaldag: 6 juni
 • Terminens sista dag: 13 juni

Skolan leds av rektor som tillsammans med biträdande rektor utgör ledningsgruppen.

För alla medarbetare på Näsbydalskolan finns ett medvetet, stabilt och målinriktat samarbete för att skapa de bästa förutsättningar i varje elevs lärande och utveckling.

Skolans motto är att alla kan lära och de utmaningar och dilemman som dyker upp är en del av en lärande process i att hitta lösningar. Tillsammans med elever och vårdnadshavare skapar medarbetare en skola där förtroendet för den pedagogiska verksamheten är högt, där eleverna når högt ställda kunskapskrav och en verksamhet som håller hög kvalitet.

Näsbydalskolans elevhälsa består av specialpedagoger, skolsköterska, studievägledare, skolpsykolog och skolkurator. Elevhälsa på Näsbydalskolan är ett centralt begrepp och en angelägenhet för alla som arbetar på skolan. Alla medarbetare rymmer i sitt uppdrag att verka för elevernas hälsa och lärande. Elevhälsogruppen arbetar i första hand hälsofrämjande och förebyggande.

Täby Musikklasser grundades 1984 och är Täbys ledande musikskola med inriktning på körsång. Musikklasserna är kommunala grundskoleklasser med utökad musikundervisning. Varje år antas en klass till årskurs 4 med 30 elever som går tillsammans från årskurs 4 till 9. Körsången är grunden i undervisningen. Den utgår från den svenska körtraditionen och varje klass är en kör. Klasserna sjunger traditionell och modern körmusik och har också gjort musikföreställningar, operakonserter, anordnat festivaler och medverkat i större uppsättningar i såväl olika konsertlokaler som i TV.

Bland skolans cirka tio produktioner per år finns en Luciakonsert som lockar nära 2 000 personer till Täby Sportcentrum. Skolan är idag en av Täbys största konsertproducenter. Konserterna är en viktig del av Täbys kultur och musikliv och är betydelsefulla höjdpunkter i elevernas utbildning. På Täby Musikklassers webbplats kan du läsa mer. 

Vi söker dig som vill vara en förebild och arbeta med värdegrunden som en självklar del av skolvardag. Ditt ledarskap ska vara inkluderande och den formativa bedömningen ett naturligt förhållningssätt. Som lärare på Näsbydalskolan sätter du eleverna, kunskapsmålen och nyfikenheten i första rummet. Du behöver vara en skicklig relationsbyggare och ha förmågan att skapa laganda och ett genuint intresse hos eleverna för att arbeta med dina ämnen och skolans värdegrund.

Näsbydalskolan - en skola att trivas, utmanas och utvecklas på

På Näsbydalskolan ska alla elever och medarbetare få möjlighet att trivas, utmanas och utvecklas. Näsbydalskolan står för kunskap, trygghet och ordning.

Medarbetare med behörighet, hög kompetens, stort engagemang, höga förväntningar och tydliga krav lär och utvecklas med eleverna på skolan.

Genom ett kollegialt lärande arbetar skolan målmedvetet med att utveckla ett tillgängligt lärande. Alla medarbetare förväntas aktivt delta i skolans utvecklings- och kvalitetsarbete. Alla medarbetare förväntas lära, utvecklas och samverka för elevens bästa. I ditt vardagliga arbete har du stöd av arbetslaget, ämneslag, specialpedagog/speciallärare samt övrig elevhälsa och skolans ledning.

Förutsättningar till ett kollegialt lärande får du genom gemensamma utvecklingstillfällen. Genom Täby akademi, för pedagogisk professionsutveckling, finns rika möjlighet till kompetensutveckling och nätverkande för dig på kommun-, verksamhets- och individnivå.

Medarbetare förfogar över en egen bärbar dator i arbetet. Du har en egen arbetsplats och du har din bas i en eller flera ämnesgrupper. Skolan erbjuder även friskvårdsbidrag samt möjlighet till pedagogiska luncher. Men framför allt får du en spännande och utvecklande arbetsplats där var och en dagligen får möjlighet att göra skillnad.

På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb.

Näsbydalskolan ligger centralt i Täby, nära bussar och Roslagsbanan; Täby centrum, Tibble, Roslags-Näsby.

Välj skola

Kontakta Näsbydalskolan

Anmäl frånvaro via SchoolSoft före klockan 08.00. Logga in med mobilt BankID.

Adress

Östra Banvägen 90
183 37 Täby

Ulla Blomquist, intendent: 08-555 585 01 

Susanne Heljestrand, rektor: 08-555 585 05

Adam Hugsén, Tf. biträdande rektor 6-9 och trygghetsarbete: 08-555 591 13

Vaktmästare: 08-555 585 04 

Gitte Littwold, arbetsrum musik: 08-55558510 

Satu Haidenthaller, studie- och yrkesvägledare: 08-555 585 14 

Angelica Wallén, skolsköterska: 08-555 594 27

Wisam Wali Ali , kurator: 08-555 595 77

Rebecka Lundahl, psykolog: 08-555 592 09

Expedition:

Hitta till Näsbydalskolan
Namn
Näsbydalskolan