Om tävlingen

Tävlingen omfattar ett anbudsområde på cirka 4 500 kvm som förvärvas med äganderätt från Täby kommun. Tävlingsområdet ligger i slutet av en villagata och gränsar till Centralparken, som är en av kommunens största parker, och till Kryssarvallens konstgräsplan för fotboll. Inom cirka 500 meter från området finns hållplatser för både buss och lokaltåg.

Syftet med tävlingen är att träffa marköverlåtelseavtal med en aktör som förvärvar marken och bygger en permanent förskola för cirka 140 barn.

Inbjudan riktar sig till bolag som bygger och förvaltar förskolor, eftersom marköverlåtelsen förutsätter att köparen erbjuder hyreskontraktet till en förskoleverksamhet som bedriver verksamhet i temporära lokaler på platsen.

Detaljplan för området antogs den 6 februari 2023.

Tävlingen pågår 22 februari–19 april 2023. Sista dag att ställa frågor är den 12 april.

Ändamål: Fristående förskola för cirka 140 barn

Byggrätt: BYA 800 kvadratmeter. BTA 1 600 kvadratmeter

Fastighetsstorlek: 4 570 kvadratmeter

Förfrågningsunderlag markanvisningstävling för förskola på Vedettvägen.pdf (2.66 MB)

Upptäck platsen

Allt underlag i tävlingen finns att ladda ner via upphandlingssystemet E-avrop

Observera att detta är en markanvisning och inte en upphandling, trots att vi använder upphandlingssystemet för att ge tillgång till tävlingsunderlaget, inlämning av handlingar och hantering av frågor och svar.

Frågor

Eventuella frågor rörande markanvisningstävlingen ska vara skriftliga och lämnas in i systemet E-avrop. Alla anbudsgivare som har registrerat sig får information om att en ny fråga har ställts och att denna har besvarats. Frågor via e-post accepteras inte. Sista dag för frågor är 12 april 2023.

Detaljplan Näsbypark 73:40 m.fl. överklagad

Detaljplanen för berört planområde, Näsbypark 73:40 m.fl. antogs av kommunfullmäktige den 6 februari 2023. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen den 6 mars 2023. Nästa steg är att mark- och miljödomstolen ska hantera ärendet och fatta beslut, vilket troligen sker efter anbudstidens utgång. Så snart beslut har fattats informerar Täby kommun berörda om detta.

Tävlingen fortsätter som planerat. Den tidplan som framgår av förfrågningsunderlaget och som regleras i utkast till marköverlåtelseavtal gäller fortsatt.