Om Kyrkskolan

Kyrkskolan är en skola med elever från förskoleklass till årskurs 6. Idag har skolan cirka 250 elever varav cirka 160 elever har fritidsverksamhet i Kyrkskolan. Skolan har även en inskriven fritidsverksamhet - fritidsklubben - för eleverna i årskurs fyra till sex.

Kyrkskolan arbetar löpande för att utveckla alla olika verksamheter och de gemensamma rutinerna. Skolan strävar efter att tillvarata de metoder och idéer som i enlighet med beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund är de bästa för det enskilda barnet och verksamheten i stort.

Alla medarbetare, elever och vårdnadshavare på skolan är involverade och berörda i det systematiska kvalitetsarbetet. Resultaten från bland annat olika enkäter, undersökningar, samtal, sammanställningar, prov och tester som genomförs under läsåret redovisas och analyseras på olika nivåer och arenor (personalmöten, elevråd, föräldraråd, ledningsgrupp etc) för att användas i nästkommande års planering för skolan. På detta vis finns en bred delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet där alla på olika sätt bidrar till rektors arbete med att prioritera och fatta väl underbyggda beslut.

Förra årets kvalitetsredovisning med identifierade behov av olika förbättringar och åtgärder, utgör grunden för läsårets arbetsplan. Utifrån arbetsplanen har därefter varje enskild medarbetare i uppgift att tillsammans med närmsta chef sätta upp personliga mål för läsåret.

På Kyrkskolan ska alla elever få möjlighet att nå sin fulla potential. Elevernas behov skiljer sig åt, och det som är nödvändiga förbättringar för några blir ofta förbättringar för alla. För att utveckla tillgängligheten ligger fokus för arbetet på den fysiska, sociala-och pedagogiska miljön i skolan. Det kan handla om allt ifrån hur det ser ut i klassrummet och nya digitala verktyg till olika metoder och sätt att involvera eleverna i planering och bedömning.

Kyrkskolan säkrar även tillgängligheten inom de informella lärmiljöerna. Fritidspersonalen tillsammans med lärarna erbjuder en strukturerad rastverksamhet ledd av vuxna, då eleverna på ett självklart och naturligt sätt görs delaktiga: De äldre eleverna bemannar rastboden, där lekmaterial finns för utlåning samt leder grupplekar för yngre barn under vissa raster.

Tillsammans arbetar skolan målmedvetet med att utveckla ett tillgängligt lärande, där en speciallärare eller specialpedagog ingår i varje arbetslag. Undervisning och lärmiljö behöver hela tiden utvecklas och anpassas, där alla medarbetare ständigt måste utveckla sin kompetens samt odla sitt normkritiska förhållningssätt för att vara öppna för förändring och nya metoder.

 

Pedagogisk it och egna digitala verktyg

Som ett led i arbetet med att göra det möjligt för alla elever nå sin fulla potential erbjuder Kyrkskolan också god tillgång till digitala verktyg samt modernt utrustade lärmiljöer. I årskurs F-3 har eleverna tillgång till 1-1 iPads eller dator och i årskurs 4-6 disponerar eleverna istället varsin Chromebook.

Kyrkskolans personal utvecklar tillsammans det pedagogiska användandet av IKT i undervisningen. Det finns god tillgång till digitala läromedel såväl i form av appar och webbaserat material. Kompensatoriska hjälpmedel erbjuds alla elever.

Att känna sig trygg och trivas i skolan är en viktig grundförutsättning för att varje elev ska utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Kyrkskolans trygghetsarbete är en integrerad del av vardagen där alla elever aktivt involveras genom värdegrundsövningar och diskussioner.

Utifrån konstaterade behov görs varje år nya prioriteringar som beskrivs i skolans trygghetsplan. Planen förtydligar det främjande, förebyggande och åtgärdande arbete för att minimera förekomsten av diskriminering, mobbning och kränkande behandling. Vid behov kan man vända sig till vem som helst i personalen som tar ärendet vidare. Varje termin inleds med trygghetsveckor då värdegrunden aktualiseras på nytt genom särskilda aktiviteter som skapar trygghet och gemenskap i skolan.

På rasterna finns gott om personal ute som rastvärdar. I de neongula västarna blir de tydligt synliga för eleverna. På rasterna finns alltid vuxen- och elevledda aktiviteter vars innehåll presenteras för eleverna i förväg.

 

Höstterminen 2021

Terminstid- och lovdag Datum
Höstterminens första dag 17 augusti 
Studiedag, eleverna lediga

30 september, det kan dock variera från skola till skola. Kontakta din skola för mer information.

Höstlov 1-5 november
Höstterminens sista dag  21 december

Vårterminen 2022

Terminstid- och lovdag Datum 
Terminens första dag 11 januari
Sportlov 28 februari- 4 mars 
Påsklov 11 april - 18 april 
Lovdag, Kristi himmelsfärd 26 maj
Lovdag (klämdag) 27 maj
Lovdag, Sveriges nationaldag 6 juni
Terminens sista dag  10 juni

7 januari är en klämdag vilket innebär att fritidshemmen är stängda.

Höstterminen 2022

Terminstid- och lovdag Datum
Höstterminens första dag 17 augusti 
Studiedag, eleverna lediga

Preliminärt 29 september, kan ändras av respektive skola

Höstlov 31 oktober - 4 november
Höstterminens sista dag  21 december

Vårterminen 2023

Terminstid- och lovdag Datum 
Terminens första dag 10 januari
Sportlov 27 februari- 3 mars 
Studiedag, eleverna lediga Preliminärt 22 mars, kan ändras av respektive skola
Påsklov 7 april - 14 april 
Lovdag 1 maj
Lovdag (lovdag) 18-19 maj
Lovdag, lovdag och Sveriges nationaldag 5-6 juni
Terminens sista dag  13 juni

På Kyrkskolan finns 13 klasser från årskurs F-6 samt Fritidshem F-6. Det är tre arbetslag: F-3, 4-6 samt Fritidshemmet. Arbetslagen träffas minst en gång per vecka och har då kompetensutvecklande samtal, pratar elevstöd samt organisering och planering.

Medarbetarna består av grundskollärare, förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare som arbetar tillsammans kring barngruppen under hela dagen. Elevvårdsteamet på skolan består av rektor, specialpedagog, skolsköterska, kurator och skolpsykolog. Tjänster som skolläkare, psykolog och skolsköterska köps in från den centrala elevstödsenheten i Täby kommun.

Väljer du att arbeta på Kyrkskolan får du möjlighet att träffa elever, vårdnadshavare och kollegor som trivs. Det är en liten skolenhet med medarbetare som vill utvecklas och lära mer. På Kyrkskolan är det viktigt att värna värdegrunden både mellan medarbetare och elever. Skolan har kompetensutvecklande arbetslag med flera förstelärare som tar ansvar för det kollegiala lärandet.

På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb.

Välj skola

Kontakta Kyrkskolan

Anmäl frånvaro via SchoolSoft före klockan 08.00. Logga in med mobilt BankID.

Adress
Kyrkvägen 9
187 70 Täby

Kontaktcenter: 08-555 590 00

Kyrkskolans fritidshem:

F-klass: 076-643 80 95
Åk 1: 076-643 89 08
Åk 2: 076-643 89 07
Åk 3: 076-643 89 35
Klubben 4-6: 076-643 82 76

Rektor
Anna Ronquist
08-555 589 30
anna.ronquist@taby.se

Biträdande rektor
Ann-Cristine Marohn
08-555 589 31
anncristine.marohn@taby.se

Skolsköterska
Ulla Berglund
076-643 91 66
ulla.berglund@taby.se 

Skolkurator 
Ita Shiervani 
076-643 90 84
ita.shiervani@taby.se 

Skolpsykolog 
Marta Gados-Iwanska 
076-643 91 89 
marta.gadosiwanska@taby.se 

 

Hitta till Kyrkskolan
Namn
Kyrkskolan

Renovering av Kyrkskolan

Kyrkskolan i Täby kyrkby ska byggas om och renoveras för att anpassas utifrån verksamhetens behov. Arbetena påbörjas i mars 2019.

Detaljerad information om renoveringen