1. Välkommen på Informationskväll inför val till förskoleklass onsdagen den 17 januari 2024

  Under perioden 10 januari-31 januari 2024 är det dags för skolval inför läsåret 2024/2025. Därför bjuder vi in till Informationskväll på Kyrkskolan onsdagen den 17 januari. Då får ni höra mer om vår verksamhet och möjlighet att se skolans lokaler. Vi samlas Kl. 17.30 i matsalen, i den stora byggnaden.

Se fler nyheter

Om Kyrkskolan

Kyrkskolan är en skola med elever från förskoleklass till årskurs 6. Idag har skolan cirka 250 elever varav cirka 160 elever har fritidsverksamhet i Kyrkskolan. Skolan har även en inskriven fritidsverksamhet - fritidsklubben - för eleverna i årskurs fyra till sex.

Kyrkskolan arbetar löpande för att utveckla alla olika verksamheter och de gemensamma rutinerna. Skolan strävar efter att tillvarata de metoder och idéer som i enlighet med beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund är de bästa för det enskilda barnet och verksamheten i stort.

Alla medarbetare, elever och vårdnadshavare på skolan är involverade och berörda i det systematiska kvalitetsarbetet. Resultaten från bland annat olika enkäter, undersökningar, samtal, sammanställningar, prov och tester som genomförs under läsåret redovisas och analyseras på olika nivåer och arenor (personalmöten, elevråd, föräldraråd, ledningsgrupp etc) för att användas i nästkommande års planering för skolan. På detta vis finns en bred delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet där alla på olika sätt bidrar till rektors arbete med att prioritera och fatta väl underbyggda beslut.

Förra årets kvalitetsredovisning med identifierade behov av olika förbättringar och åtgärder, utgör grunden för läsårets arbetsplan. Utifrån arbetsplanen har därefter varje enskild medarbetare i uppgift att tillsammans med närmsta chef sätta upp personliga mål för läsåret.

På Kyrkskolan ska alla elever få möjlighet att nå sin fulla potential. Elevernas behov skiljer sig åt, och det som är nödvändiga förbättringar för några blir ofta förbättringar för alla. För att utveckla tillgängligheten ligger fokus för arbetet på den fysiska, sociala-och pedagogiska miljön i skolan. Det kan handla om allt ifrån hur det ser ut i klassrummet och nya digitala verktyg till olika metoder och sätt att involvera eleverna i planering och bedömning.

Kyrkskolan säkrar även tillgängligheten inom de informella lärmiljöerna. Fritidspersonalen tillsammans med lärarna erbjuder en strukturerad rastverksamhet ledd av vuxna, då eleverna på ett självklart och naturligt sätt görs delaktiga: De äldre eleverna bemannar rastboden, där lekmaterial finns för utlåning samt leder grupplekar för yngre barn under vissa raster.

Tillsammans arbetar skolan målmedvetet med att utveckla ett tillgängligt lärande, där en speciallärare eller specialpedagog ingår i varje arbetslag. Undervisning och lärmiljö behöver hela tiden utvecklas och anpassas, där alla medarbetare ständigt måste utveckla sin kompetens samt odla sitt normkritiska förhållningssätt för att vara öppna för förändring och nya metoder.

 

Pedagogisk it och egna digitala verktyg

Som ett led i arbetet med att göra det möjligt för alla elever nå sin fulla potential erbjuder Kyrkskolan också god tillgång till digitala verktyg samt modernt utrustade lärmiljöer. I årskurs F-3 har eleverna tillgång till 1-1 iPads eller dator och i årskurs 4-6 disponerar eleverna istället varsin Chromebook.

Kyrkskolans personal utvecklar tillsammans det pedagogiska användandet av IKT i undervisningen. Det finns god tillgång till digitala läromedel såväl i form av appar och webbaserat material. Kompensatoriska hjälpmedel erbjuds alla elever.

Att känna sig trygg och trivas i skolan är en viktig grundförutsättning för att varje elev ska utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Kyrkskolans trygghetsarbete är en integrerad del av vardagen där alla elever aktivt involveras genom värdegrundsövningar och diskussioner.

Utifrån konstaterade behov görs varje år nya prioriteringar som beskrivs i skolans trygghetsplan. Planen förtydligar det främjande, förebyggande och åtgärdande arbete för att minimera förekomsten av diskriminering, mobbning och kränkande behandling. Vid behov kan man vända sig till vem som helst i personalen som tar ärendet vidare. Varje termin inleds med trygghetsveckor då värdegrunden aktualiseras på nytt genom särskilda aktiviteter som skapar trygghet och gemenskap i skolan.

På rasterna finns gott om personal ute som rastvärdar. I de neongula västarna blir de tydligt synliga för eleverna. På rasterna finns alltid vuxen- och elevledda aktiviteter vars innehåll presenteras för eleverna i förväg.

 

På klämdagar när det står lovdag är fritidshemmen fortfarande öppna för dem som har behov av plats.

Vårterminen 2024

 • Terminens första dag: 9 januari
 • Sportlov: 26 februari–1 mars
 • Påsklov: 29 mars–5 april
 • Lovdag: 1 maj
 • Lovdag, Kristi himmelsfärd: 9 maj
 • Lovdag (klämdag): 10 maj
 • Lovdag, Sveriges nationaldag: 6 juni
 • Lovdag (klämdag): 7 juni
 • Terminens sista dag: 12 juni
 • Datum för studiedagar under höst- och vårtermin varierar från skola till skola. Ta kontakt med din skola för mer information.

Höstterminen 2024

 • Terminens första dag: 15 augusti
 • Höstlov: 28 oktober – 1 november 
 • Höstterminens sista dag: 19 december
 • Datum för studiedagar under höst- och vårtermin varierar från skola till skola. Ta kontakt med din skola för mer information.

Vårterminen 2025

 • Terminens första dag: 8 januari 
 • Sportlov: 24 februari – 28 februari
 • Påsklov: 14 april – 21 april
 • Lovdag: 1 maj
 • Lovdag (klämdag): 2 maj
 • Lovdag, Kristi himmelsfärd: 29 maj
 • Lovdag (klämdag): 30 maj
 • Lovdag, Sveriges nationaldag: 6 juni
 • Vårterminens sista dag: 11 juni
 • Datum för studiedagar under höst- och vårtermin varierar från skola till skola. Ta kontakt med din skola för mer information.

På Kyrkskolan finns 13 klasser från årskurs F-6 samt Fritidshem F-6. Det är tre arbetslag: F-3, 4-6 samt Fritidshemmet. Arbetslagen träffas minst en gång per vecka och har då kompetensutvecklande samtal, pratar elevstöd samt organisering och planering.

Medarbetarna består av grundskollärare, förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare som arbetar tillsammans kring barngruppen under hela dagen. Elevvårdsteamet på skolan består av rektor, specialpedagog, skolsköterska, kurator och skolpsykolog. Tjänster som skolläkare, psykolog och skolsköterska köps in från den centrala elevstödsenheten i Täby kommun.

Väljer du att arbeta på Kyrkskolan får du möjlighet att träffa elever, vårdnadshavare och kollegor som trivs. Det är en liten skolenhet med medarbetare som vill utvecklas och lära mer. På Kyrkskolan är det viktigt att värna värdegrunden både mellan medarbetare och elever. Skolan har kompetensutvecklande arbetslag med flera förstelärare som tar ansvar för det kollegiala lärandet.

På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb.

Välj skola

Kontakta Kyrkskolan

Anmäl frånvaro via SchoolSoft före klockan 08.00. Logga in med mobilt BankID.

Rektor
Anna Ronquist
08-555 589 30, 076-643 89 30
anna.ronquist@taby.se

Biträdande rektor
Ann-Cristine Marohn
08-555 589 31, 076-643 89 31
anncristine.marohn@taby.se

Kyrkskolans fritidshem
Fklass: 08-555 580 57
Åk 1: 08-555 580 76
Åk 2: 08-555 580 52
Åk 3: 08-555 580 71
Åk 4-6: 08-555 580 81
För att skicka sms: 076-643 80 xx

Skolsköterska
Jona Monsén
076-643 87 44

Skolkurator
Ita Shiervani
076-643 90 84
ita.shiervani@taby.se

Skolpsykolog
Isa Gustin
076-643 81 24

Adress
Kyrkvägen 9
187 70 Täby

Hitta till Kyrkskolan
Namn
Kyrkskolan