Vad är en grönplan?

Grönplanen visar hur Täby kommuns grönområden så som parker, natur och platser ska bevaras, skötas och utvecklas. Grönplanen är en del av de strategiska dokument som vägleder kommunen i det framtida Täby.

Här kan du läsa den nuvarande Grönplanen.

Landskapskaraktärsanalys för Täby kommun

Landskapskaraktärsanalysen genomfördes under juni 2018 - december 2019. Syftet med rapporten är ett integrerat kunskapsunderlag om landskapet som helhet med särskilt fokus på kulturvärden, naturvärden och landskapsbild. Landskapskaraktärsanalysen ger vägledning i hur landskapet kan bevaras, förvaltas och förändras med hänsyn till dess viktiga funktioner, karaktärer och värden.

Integrerad landskapskaraktärsanalys Täby kommun (23.03 MB)

Dialog

Mellan januari och november 2018 har invånare och verksamheter i Täby haft möjlighet att berätta vilka platser som är bra och vilka som kan förbättras. Alla synpunkter finns samlade i en webbkarta. Synpunkterna är anonyma.

Till webbkartan med synpunkter.

Fokusgrupp

Invånare har också haft möjlighet att delta i fokusgrupper för att berätta mer om grönområdena i Täby.

Alla synpunkter som kommit in kommer sammanställas och vara underlag till kommunens fortsatta arbete med att uppdaterar Grönplanen för Täby kommun.

Sociala värden i Täbys grönområden

Under april till november 2018 kunde invånare i Täby fylla i en webbenkät om vilka parker eller naturområden som var bra och förslag på förbättringar. Totalt kom 1025 enkätsvar in. I rapporten Sociala värden i Täbys grönområden finns en sammanställning av enkätsvaren. I rapporten finns även en sammanställning av fokusgrupperna som träffades under hösten 2018.

Sociala värden i Täbys grönområden.pdf (4,84 MB)

Naturvärdesanalysen

Naturvärdesanalysen genomfördes under maj till december 2018. Syftet med analysen är att ge en övergripande bild av kommunens naturvärden och deras utvecklingsmöjligheter. Vissa viktiga grönområden som till exempel parker analyseras inte av naturvärdesinventeringen. Mer information om parkerna i Täby finns i parkpolicyn.

 Parkpolicyn